Activitat 1. Dissenyar per a tots

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Conèixer la importància de dissenyar activitats amb múltiples formats.


 Descripció
A partir de la lectura reflexiva d’un text, en petits grups, revisar la programació de la darrera setmana/quinzena i enriquir-ne algunes activitats dissenyant-les en diversos formats.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Llegiu aquest text i comenteu la Plantilla per a l’aplicació de les intel·ligències múltiples a l’aula amb el petit grup.

L’ús majoritari del text escrit com a forma quasi exclusiva per presentar als alumnes els continguts a treballar i per demostrar el que han après posa barreres, sovint involuntàries, a l’aprenentatge d’alguns alumnes. Com ja hem vist en les fases anteriors, no hi ha cap mitjà que sigui òptim per a tots els estudiants. És fonamental donar alternatives variades de manera que cada alumne triï o utilitzi aquella que millor respon a les seves capacitats i preferències. La clau és proporcionar formes diferents de percebre la informació (auditiva, visual, tàctil), possibilitats d’utilitzar llenguatges variats (oral, escrit, matemàtic, audiovisual…), donar opcions que faciliten la comprensió (oferir ajuts tècnics: lectors de pantalla, subtítols, traductors, reconeixement de veu…), activar coneixements previs, realçar les idees principals…
“De la mateixa forma que una persona per anar a la feina necessita poder entrar a l’edifici on està la seva oficina o accedir a l’ordinador amb el que treballa, l’aprenentatge no es pot produir si no es pot tenir accés a la informació o als continguts, o no es pot interactuar amb ells i mostrar d’alguna manera que aquest s’ha produït.” Carmen Alba

Alguns estudiants podran utilitzar millor el text escrit i uns altres la parla, fer-ho ells mateixos o utilitzar un ajut tècnic. Combinar el text escrit amb un lector de pantalla pot permetre a alumnes amb dislèxia o dificultats en la lectoescriptura a millorar la comprensió d’un text; utilitzar una calculadora per resoldre problemes pot ser essencial pels alumnes amb dificultats de càlcul; facilitar la comprensió de certs conceptes o informacions presentant-los a través de simulacions o materials multimèdia, fent representacions, a través de jocs… pot ser essencial per l’aprenentatge de molts alumnes. Els avenços tecnològics, el potencial i la facilitat d’ús dels recursos que tenim a l’abast avui dia, permeten dotar les situacions d’aprenentatge de la flexibilitat necessària per respondre a les diferents necessitats de l’alumnat. Aquell contingut que apareix en un llibre de text o en altres materials impresos que s’utilitzen a les aules pot ser presentat, transformat o adaptat de maneres variades utilitzant mitjans digitals i respondre millor a la diversitat i possibilitats dels alumnes. En la mesura que el professorat incorpora recursos diversos i ofereix varietat de possibilitats per percebre la informació i construir coneixement, garanteix més l’aprenentatge personalitzat, focalitza la seva atenció en el que l’alumne aprèn, en les seves fortaleses i necessitats i en els diferents estils d’aprenentatge.

Aquesta pauta sobre les intel.ligències múltiples ens pot ser d’utilitat per enriquir les situacions d’aprenentatge de manera variada, tant quan es tracta de presentar continguts com de demanar als alumnes que mostrin el que han après.Petit grup 2. Amb els mateixos grups de treball que heu format en l’activitat anterior, realitzeu l’activitat presentada en el següent full de treball.