Tasques habituals del 1r trimestre

  • Revisar si hi ha matrícules en estat "BAIXAMAN” o “BAIXAGES", i fer les accions adients per passar-les a BAIXA o a ALTA, segons correspongui.
  • Donar de baixa els alumnes, si és el cas.
  • Administrar la documentació dels alumnes que han marxat del centre:
   • Revisar i completar l'expedient dels alumnes
   • Arxivar els expedients d'aquests alumnes
   • Respondre les peticions de documentació de centres NO Esfer@
   • Respondre les peticions de custòdia d'expedient de centres Esfer@.
  • Gestionar la documentació d'alumnes nous procedents d'altres centres
   • Efectuar la petició de la documentació en paper dels alumnes procedents de centres NO Esfer@
   • Efectuar la petició de custòdia de l'expedient dels alumnes procedents de centres Esfer@.
  • Establir els paràmetres (CURS_DEFECTE_MATRICULA i CURS_DEFECTE_AVALUACIO) al curs actual.
  • Determinar les mesures i suports d'atenció a la diversitat.
  • Configurar els camps lliures, si escau.
  • Concretar els serveis de menjador i transport, si escau.
  • Crear o revisar els grups classe (agrupar els alumnes, determinar els continguts, distribuir els professors i concretar el tutor)
  • Crear altres tipus de grups, si és necessari:
   • Gestionar els grups complementaris
   • Elaborar els grups ZER
  • Determinar el tipus d’avaluació
  • Establir els elements propis de centre
  • Configurar el banc de frases
  • Crear la sessió d’avaluació
  • Qualificar els alumnes:
   • Per grup i matèria
   • Per grup i alumne/a
  • Entrar les dades d'una sessió d'avaluació: data, assistents i acords
  • Imprimir actes i informes