Tancament del curs

- Recollir la informació sobre la continuïtat al centre dels alumnes: Cal elaborar, lliurar i recollir dels alumnes del centre el Full d’actualització de dades i confirmació de plaça pel curs vinent des de l’opció del menú Models del mòdul Publicacions.

- Repassar al mòdul Configuracions la configuració de:

 • Camps lliures (si és necessari)
 • Serveis (si és necessari)
 • Autoritzacions del personal del centre (si és necessari)
 • Paràmetres
 • Atenció a la diversitat (si és necessari).

Avaluacions finals

Preparar les avaluacions finals

- Sol·licitar l'expedient (custòdia) dels alumnes nous i acceptar la documentació (si és necessari)

- Respondre les peticions de l'expedient (custòdia) dels alumnes donats de baixa i traspassar la documentació (si és necessari)

Els alumnes dels quals que no es disposa de la custòdia no podran generar la documentació necessària per canviar de centre.

- Comprovar que no hi ha alumnes en estat BAIXAMAN ni en estat BAIXAGES

- Comprovar que tots els alumnes pertanyen a un grup classe i que no hi ha cap grup classe sense alumnes.

- Revisar que els currículums estiguin ben assignats.

- Revisar els alumnes amb custòdia compartida i saber quin centre en té la custòdia.

- Revisar els PI i marcar al currículum d'aquests alumnes:

 • Té assignat un PI?
 • Marca PI a les actes? (si és necessari)

- Revisar quins alumnes nouvinguts d'aquest curs tenen dret a no ser avaluats en alguna matèria. Si és el cas demanar la Resolució al Director del ST o CEB. La resta d'alumnes dels quals es té la custòdia s'han d'avaluar de totes les matèries.

Executar les avaluacions finals

- Obrir l'avaluació final de cada nivell des d'Avaluacions > Avaluació Final > Sessió d'avaluació.

Recordeu que els canvis de sessions a l’avaluació són irreversibles.

- Complementar l'avaluació:

 • Per grup i matèria, o bé per
 • Per grup i alumne/a

- Des de l'estat Equip Docent o Sessió:

 • Introduir les qualificacions de cada àrea, així com la resta d'informació de la pantalla d'avaluació final que correspongui.
 • Emplenar l'acta de la sessió, indicant la data i els mestres que hi participen.
 • Entrar les Observacions generals de l'alumne (per grup i alumne/a).

- Des de l’estat Sessió (per grup i alumne/a):

El tutor o tutora del grup, l’equip directiu o les persones autoritzades, han d’accedir l’opció de menú “Qualificacions per grup i alumne/a” i informar:

 • Al camp Conseqüències de l’avaluació una de les tres opcions següents obligatòriament:
  • Passa de curs
  • Passa de curs per impossibilitat legal de repetir
  • No passa de curs

El valor que s’informi en aquest camp en l’avaluació determinarà que l’alumne es pugui matricular, si és el cas, pel curs vinent en el mateix nivell ("No passa de curs") o en el nivell següent (altres dues opcions).

 • Complimentar les Competències transversals que s'han d'avaluar a 2n, 4t i 6è de Primària. Només es poden qualificar quan l'avaluació es troba en estat Sessió des de l'opció de menú “Qualificacions per grup i alumne/a”.

- Imprimir, signar i arxivar les Actes d’avaluació de final de curs

- Imprimir, signar i lliurar l’Informe de qualificacions de cada alumne/a

- Passar les avaluacions finals de curs a l’estat Signada

- Imprimir, signar i arxivar l’Expedient acadèmic: resultats de l’avaluació LOEM de cada alumne/a.

Documents de canvi de centre i finalització del pla d’estudis

Alumnes que canvien de centre

- Imprimir, signar i arxivar adequadament tots els fulls de l’Expedient acadèmic que no estiguin impresos.

- Imprimir i signar els Historials acadèmics dels alumnes.

- Completar, imprimir i signar l’Informe personal per trasllat dels alumnes, si és necessari. Opcionalment es pot tornar a carregar per fer la tramesa electrònica.

Alumnes que finalitzen l’educació primària

- Imprimir, signar i arxivar adequadament tots els fulls de l’Expedient acadèmic que no estiguin impresos.

- Imprimir i signar l’Historial acadèmic dels alumnes.

- Completar si és el cas, imprimir i signar l’Informe individualitzat de final d’etapa dels alumnes.

Els documents anteriors s'han de generar després d'haver donat de baixa i arxivat l'expedient de l'alumne/a.

Cal parar atenció en els cursos que ha fet l’alumne/a que marxa. Els alumnes de 5è i 6è, i repetidors que facin 4t, hauran de tenir dos expedients i dos historials diferents: LOE (1r i 2n) i LOEM.

Alumnes que finalitzen d’educació infantil

- Imprimir, signar i arxivar el full de Dades bàsiques dels alumnes.

- Imprimir, signar i arxivar el Resum d’escolarització dels alumnes.

En el cas dels alumnes d’Educació Infantil, els documents encara no estan disponibles a Esfer@.