Certificats

Què són

Esfer@ ofereix una eina per generar certificats i registrar-los.


Com s'hi accedeix

Per elaborar un certificat s'ha d'accedir al menú Certificats del mòdul de Gestió administrativa.

Imatge 1 - Accés al menú certificatsTipus de certificats

L'aplicació ofereix diversos tipus de certificats, uns genèrics, que permeten personalitzar-los amb el contingut necessari i altres més habituals que incorporen continguts estàndards.

Imatge 2 - Tipus de certificats


Per elaborar un certificat sempre s'ha de començar fent la cerca de la persona (alumne/a o personal del centre) sobre qui es vol emetre un certificat.

En el cas de certificats dels alumnes del centre la pantalla de cerca incorpora els següents camps:

  • Identificador de l'alumne/a
  • Nom
  • Primer cognom
  • Segon cognom
  • Tipus de document d'identitat
  • Número del document d'identitat
  • Ensenyament
  • Nivell
  • Curs acadèmic

Imatge 3 - Cerca d'alumnes


Es pot utilitzar el cercador amb la combinació de camps que es desitgi. Un cop determinats els criteris de cerca cal prémer el botó [Cerca], a la part inferior de la pantalla es mostraran els resultats de la cerca:

Imatge 4 - Resultat de la cerca


A continuació cal marcar l'alumne o alumnes que es necessiti i prémer el botó [elabora certificats]
Els certificats es generen en format RTF, la qual cosa permet ajustar el format i el contingut a les necessitats, obrint-lo amb el Word o amb l'Open Office.

Certificat de qualificacions

Per elaborar un certificat de qualificacions cal cercar l'alumne i l'ensenyament del qual es volen certificar les qualificacions.

Imatge 5 - Certificat de qualificacions: primera part


Imatge 6 - Certificat de qualificacions: segona part


Certificat de matrícula

És un document que certifica que l'alumne/a té una matrícula al centre en estat Alta:

Imatge 7 - Certificat de matrícula


Certificat d'haver estat matriculat

Es tracta d'un document que certifica que un alumne va tenir una matrícula activa en el centre tot i que, en el moment d'emetre el certificat, ja no la tingui.

Imatge 8 - Certificat d'haver estat matriculat


Certificat genèric d'alumnes

És un model de certificat que segueix el model estàndard de certificats de centre, que incorpora les dades identificatives de l'alumne/a seleccionat però que requereix de l'usuari l'edició del contingut del certificat.

Imatge 9 - Certificat genèric d'alumnes


Certificat de personal

En aquest cas no es presenta pantalla de cerca. En accedir-hi es mostra la relació de personal del centre des de la qual es poden seleccionar la persona o persones sobre les quals es vol elaborar un certificat.
En aquest cas, l'usuari també ha de redactar el contingut del certificat.

Imatge 10 - Certificat de personal


Certificat genèric

És un model de certificat que permet elaborar-ne un d'un exalumne/a, per exemple, del qual no consten a Esfer@ les seves dades.
En aquest cas cal, en primer lloc, informar a l'aplicació les dades de la persona:

Imatge 11 - Introducció de les dades de la persona


El certificat que es genera també s'haurà de completar amb el contingut que es necessiti.

Imatge 12 - Certificat genèric


Registre de certificats

El Registre de certificats és una funcionalitat que permet consultar i exportar el registre dels certificats generats pel centre.

Per realitzar una consulta, es pot cercar un certificat concret fent ús dels filtres emplenant alguns dels camps, o bé es pot realitzar una cerca general on apareixeran tots els certificats generats fins al moment:

Imatge 13 - Filtres de cerca del Registre de certificats

Cal destacar el botó “Mostra/oculta el formulari de cerca”, i el botó “Neteja els filtres” que buida els filtres utilitzats en l'anterior cerca.

Una vegada s'ha realitzat la cerca, a la capçalera de les columnes hi ha el nom del camp. A sota, hi ha uns filtres per buscar informació detallada.

Imatge 14 - Resultat de la cerca de certificats

Al final de cada registre hi ha la icona , que permet accedir al detall del registre.

Imatge 15 - Accés al detall del registre

En aquesta pantalla es poden adjuntar observacions. També es pot modificar l'estat del certificat, que pot ser "Lliurat" o "Erroni". En cas que sigui "erroni", el número de certificat es manté i el registre no s'esborra.

Amb el botó “Exporta” es genera un arxiu de tipus "csv" amb la selecció dels certificats cercats.