Preparació del curs vinent

Matrícula de l’alumnat nou al centre

Matrícula de l’alumnat assignat pel procés de preinscripció a partir de Matrícula i fitxa de l’alumne/a\Matrícula per admissió o preinscripció.

- Complementar les dades següents:

 • Dades del centre: Revisar que les dades són correctes
 • Dades del currículum: Seleccionar el currículum oportú
 • Atenció a la diversitat: Informar de dades relatives a l’atenció a la diversitat (si és necessari)
 • Desar la matrícula.

La resta de dades són també obligatòries, però es poden omplir més endavant.

Diagrama matrícula per admissió o preinscripció

Matrícula de l’alumnat que continua al centre

Prèviament cal haver definit els currículums, si no s’ha fet abans, donat que els currículums no estan lligats a un curs escolar.

Recomanacions per revisar els Currículums del centre pel curs vinent

Recomanacions per fer la matrícula d’alumnes del centre per continuïtat

- Accedir al menú Matrícula i fitxa de l’alumne/a\ Matrícula d'alumnes del centre per continuïtat.

- Indicar per a quin ensenyament i nivell vol matricular alumnes.

- Cercar els alumnes que s’han de matricular:

 • Curs escolar: cal comprovar que sigui el curs pel que es vol matricular.
 • Ensenyament: cal triar del desplegable l’ensenyament del que es vol matricular
 • Nivell: cal triar el nivell del que es vol matricular

- Clicar el botó [Cerca]

L’aplicació retorna la relació d’alumnes que:
- estaven matriculats en un nivell inferior al que es vol matricular, i a l’avaluació final es va informar que passaven de nivell,
- i els alumnes matriculats al mateix nivell que es vol matricular, i a l’avaluació final es va informar que repetien nivell.

Diagrama matrícula per continuïtat a Esfera
Recomanacions al fer la matrícula per continuïtat dels alumnes de segon cicle d’educació infantil

- Les matrícules es poden fer de dues maneres:

 • De manera individual: seleccionar un alumne/a de la llista, accedir a l’assistent de matrícula i seguir els passos indicats (similar al procediment de matrícula d’alumnes nous)
 • Per lots (conjunts d’alumnes): de la llista d’alumnes, seleccionar-los, assignar-los un currículum de centre i trametre el lot a matricular (tenir cura amb les àrees de Religió i Llengües estrangeres.

- Un cop seleccionats els alumnes se’ls assigna el currículum.

- Si prèviament s’ha fet la rèplica de grups, permet mantenir el grup del nivell (A, B, …)

La matrícula no és immediata, cal fer el seguiment des de Resultat de lots de matrícula.

En el cas concret dels Instituts-Escola, l'alumnat que passa de 6è de primària per iniciar l'ESO el curs 2018-2019 estaran disponibles a SAGA per matricular-los junt amb els assignats en el procés de preinscripció.

Comprovar els resultats dels lots de matrícula

Accediu al mòdul Matrícula i fitxa de l’alumne/a\Resultats dels lots de matrícula

 • Si hi ha algun alumne/a que no s’ha matriculat, s’ha de mirar quin ha estat l’error accedint a l’assistent de matrícula individual. En aquesta pantalla el sistema us retornarà les errades que han impedit formalitzar la matrícula. Un cop esmenades les errades s’ha de fer la matrícula individual de l’alumne o incloure’l en un altre lot de matrícula des de Matrícula i fitxa de l’alumne/a > Matrícula d’alumnes del centre per continuïtat.
 • Els alumnes amb matrícula compartida dels quals no es té la custòdia, no es podran matricular per continuïtat, cal tornar-los a introduir al RALC i matricular-los de nou.

Comunicar la finalització de la matrícula dels alumnes

Un cop estigui tota la matrícula del curs 2018/2019 realitzada (matrícula d’alumnes nous, matrícula per promoció) caldrà que l’equip directiu del centre faci la Comunicació de finalització de matrícula des del programa RALC.

Aquesta s’ha de fer nivell a nivell, començant pel primer nivell de l’ensenyament i seguint l’ordre creixent.

Aquesta actuació tanca la matrícula del nivell i posa en marxa la llista d’espera.

Gestió dels grups i de la docència

- Assignar als grups del curs vinent:

 • Alumnes
 • Mestres
 • Continguts

- Introduir les fotografies dels alumnes nous, si és el cas.

- Elaborar llistes dels alumnes dels grups del curs vinent.

- Crear els grups classe del curs vinent (rèplica de grups o crear-los de nou).