9.1. Descripció

Tots els continguts formatius del mòdul de Gestió econòmica d’Esfer@ contenen informació sobre els principals circuits que caldrà seguir quan Esfer@ estigui en funcionament, tant en la gestió pressupostària com en la gestió comptable.

El primer any de funcionament d’Esfer@ ha de contemplar certes excepcions i operatives especials que permetin tractar tota la informació que provingui del sistema anterior, ja sigui per motius de continuïtat (com en el cas del romanent de l’últim any o els saldos bancaris i de caixes d’efectiu) o per tractar els comptes que hagin quedat pendents (com les factures o els ingressos que tenen cobraments pendents).

Quan es diu primer any d’Esfer@ no es pren com a referència la data d’entrada en funcionament d’Esfer@ sinó el primer any que un centre funciona amb Esfer@, permetent la incorporació senzilla d’altres centres més endavant.

Aquest contingut descriu les particularitats dels principals circuits que s’han de tenir en compte durant el primer any de funcionament del mòdul de Gestió Econòmica d’Esfer@.