6.1 Descripció

La part principal de la gestió de la despesa d’Esfer@ és la imputació de factures (i abonaments). La legislació actual de l’Agència Tributària permet i regula l’enviament de factures amb format electrònic, el què es coneix com a Factura electrònica.

Per tal de facilitar la gestió de les factures electròniques, la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el servei e.Fact que permet l’intercanvi de factures electròniques entre els proveïdors i les administracions públiques catalanes:

  • Actua com a punt d’entrada on els proveïdors han d’enviar les seves factures electròniques.
  • Actua com a punt de lliurament on les administracions públiques accedeixen per recuperar les seves factures electròniques.

El cicle que segueixen les factures electròniques des de que són enviades pel proveïdor és el següent:

Imatge 1. Cicle d'una factura electrònica

Esfer@ permet la recepció i registres (o rebuig, si s’escau) de les factures electròniques dels centres.

El sistema s’encarrega de fer automàticament la recepció i la primera validació formal de les factures. Una vegada s’ha passat aquesta primera validació formal de la factura electrònica, la factura passa a estar disponible dins de la llista de factures electròniques pendents de registrar.

A continuació es mostra com els usuaris dels centres (Directors i Usuaris de Gestió Econòmica) poden registrar les factures electròniques que rebi el centre.