2.1. Gestió de proveïdors i aportadors

2.1.1. Descripció

En aquest contingut es mostrarà com donar d’alta i gestionar els proveïdors i aportadors d’un centre educatiu per part del director/usuari del mòdul de Gestió econòmica.

Per tal que tots els centres puguin gestionar proveïdors i aportadors, el director/usuari de la Gestió econòmica defineix tots els proveïdors i aportadors que tindrà el centre.

Inicialment la llista de proveïdors i d’aportadors dins el programa apareix buida. El director/usuari haurà de carregar els proveïdors i aportadors del centre. En podrà afegir de dos tipus:

 • Proveïdors/aportadors precarregats per l’usuari Administrador: ja tenen informació, que es carregarà un cop seleccionat el proveïdor/aportador per part de l’usuari. Són proveïdors comuns que poden tenir tots els centres.
 • Proveïdor/aportador creat per l’usuari director/usuari: en aquest cas. l’usuari haurà d’informar tots els camps del proveïdor/aportador.

Els proveïdors i aportadors poden tenir dos tipus d’estat: actiu/inactiu, la qual cosa permet deshabilitar un proveïdor o aportador quan no sigui d’interès (per error en introduir-lo, perquè ja no existeix, etc.).

La gestió dels proveïdors i aportadors de l’exercici actual són d’ús exclusiu del director/usuari. Cada centre gestiona la seva part.

2.1.2. Gestió de proveïdors

A continuació es detalla la gestió dels proveïdors dins l’aplicació.

2.1.2.1. Accés

Per fer la gestió dels proveïdors, des de la pàgina principal d’Esfer@ cal anar al mòdul de Gestió econòmica.

Imatge 1. Pantalla inicial d'Esfer@

Una vegada s’hagi accedit al mòdul de Gestió econòmica apareix a sota un nou menú amb la llista dels pressupostos del centre. Aquí cal seleccionar un pressupost:

Imatge 2. Llista de pressupostos

A continuació cal seleccionar la pestanya Proveïdors i despeses, i l’opció de Proveïdors, que apareix seleccionada per defecte (Imatge 3. Estructura de pestanyes).

Imatge 3. Estructura de pestanyes

Apareix la pantalla amb la llista de proveïdors per aquell centre (Imatge 4. Llista de proveïdors).

Imatge 4. Llista de proveïdors

2.1.2.2. Llista de proveïdors

Dins d’aquesta pantalla apareix una fila per a cada proveïdor amb la següent informació (en columnes):

 • NIF (correspon al NIF del proveïdor)
 • Nom: (correspon al nom del proveïdor)
 • Municipi: (correspon al municipi del proveïdor)
 • Actiu: estat en què es troba el proveïdor; pot estar actiu o inactiu.

Igualment, a la part esquerra de la fila apareix un quadrat per seleccionar la fila i fer alguna operació (que es comenta més endavant). I a la part dreta apareix la icona per editar la fila corresponent del proveïdor (els definits pel centre).

A la capçalera de les pantalles de detall apareix el nom del camp. A sota de cada columna hi ha un requadre per poder aplicar filtres sobre la informació de detall.

Des d’aquesta pantalla es poden fer les accions d’afegir, modificar o reactivar els proveïdors.

Nota: El primer cop que s’accedeix a la llista de proveïdors, aquesta apareix buida. En aquest cas, el director/usuari, ha de carregar la llista de proveïdors, un per un, de la manera que es mostra més endavant.

2.1.2.3. Donar d’alta un proveïdor

Per afegir un nou proveïdor cal seguir el procediment següent:

 • Des de la pantalla de llista de proveïdors, prmeu el botó Afegeix (Imatge 5. Donar d'alta un proveïdor).

Imatge 5. Donar d'alta un proveïdor

 • A continuació es mostra el quadre de diàleg per informar les dades del proveïdor que voleu afegir (Imatge 6. Pantalla de nou proveïdor).

Imatge 6. Pantalla de nou proveïdor

 • Cal omplir (com a mínim) tots els camps obligatoris de la pantalla (els que tenen l’asterisc al costat):
 • Dades generals del proveïdor:
  • NIF (obligatori): valor alfanumèric que ha de ser únic de cada proveïdor.
  • NIF estranger: el mateix cas que el NIF anterior. Ompliu-lo només quan el proveïdor sigui estranger .
  • Data d’alta: data d’alta el proveïdor. És un valor que el programa genera automàticament.
  • Actiu (obligatori): valor sí/no. Determina si el proveïdor està actiu o no; per defecte apareix el valor actiu.
  • Data estat (obligatori): data de l’últim canvi d’estat (actiu → inactiu o a l'inrevés).
  • Retenció IRPF (obligatori): valor sí/no. Marqueu sí en cas que el proveïdor tingui retenció d’IRPF. En cas contrari marqueu no.
  • Tipus retenció (obligatori si Retenció IRPF = SI): seleccioneu % d’IRPF que tingui el proveïdor.
  • Nom (obligatori).
  • Nom comercial.
 • Dades de localització del proveïdor:
  • Tipus via (obligatori)
  • Nom via (obligatori)
  • Número (obligatori)
  • Bloc
  • Planta
  • Porta
  • Escala
  • Resta de dades de l’adreça: dades complementàries de l’adreça
  • Codi postal (obligatori)
  • País (obligatori)
  • Província (obligatori)
  • Municipi (obligatori)
  • Persona Contacte
  • Telèfon
  • Fax
  • Correu electrònic
  • Web
 • Comptes bancaris: apareix espai per a 2 blocs de comptes bancaris. En cada un d’ells hi ha els següents camps:
  • IBAN compte: camp de 24 caràcters, format per caràcters i números.
  • Entitat compte: camp numèric de 4 dígits.
  • Oficina compte: camp numèric de 4 dígits.
  • DC compte: camp numèric de 2 dígits.
  • Número de compte: camp numèric de 10 dígits.
  • Observacions: dades complementaries del compte del proveïdor.
 • Prémer el botó Desa . Si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la informació del nou proveïdor i el programa torna a la pantalla de la imatge (Imatge 4. Llista de proveïdors) on ja apareix la fila corresponent al nou proveïdor creat.
  • Si premeu el botó Cancel·la apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 7. Confirmació cancel·lació).

Imatge 7. Confirmació cancel·lació

 • Si es Confirma es retorna a la pantalla (Imatge 4. Llista de proveïdors) sense haver guardat el proveïdor.

2.1.2.3.1. Donar d’alta un proveïdor creat per l’administrador

Per afegir un nou proveïdor creat per l’administrador cal seguir el següent procediment:

 • Des de la pantalla de llista de proveïdors, prémer el botó Afegeix (Imatge 8. Donar d'alta un proveïdor creat per l'administrador).

Imatge 8. Donar d'alta un proveïdor creat per l'administrador

 • A continuació es mostra el mateix quadre de diàleg que a la Imatge 9. Pantalla de nou proveïdor precarregat.

Imatge 9. Pantalla de nou proveïdor precarregat

 • En la mateixa pantalla, premeu el cercador (del camp nom).

Imatge 10. Cercador d'un proveïdor precarregat per l'administrador

 • Es mostra un nou quadre de diàleg on cal seleccionar un proveïdor de la llista de proveïdors precarregats per l’administrador, com es mostra a la imatge.

Imatge 11. Llista d'un nou proveïdor precarregat per l'administrador

 • Premeu el botó Confirma . Es carrega la informació del nou proveïdor i el programa torna a la pantalla anterior, amb la informació carregada (Imatge 11. Llista d'un nou proveïdor precarregat per l'administrador)
  • Si premeu el botó Cancel·la es retorna a la pantalla (Imatge 9. Pantalla de nou proveïdor precarregat) sense haver carregat cap dada de proveïdor.

Imatge 12. Pantalla d'un nou proveïdor precarregat per l'administrador. Camps carregats

 • Cal omplir o validar o completar (com a mínim) tots els camps obligatoris de la pantalla (els que porten l’asterisc al costat):
  • Dades generals del proveïdor:
   • NIF (obligatori): valor alfanumèric que ha de ser únic de cada proveïdor.
   • NIF estranger: el mateix cas que el NIF anterior. Ompli-lo només en cas d’un proveïdor estranger.
   • Data d’alta: data d’alta el proveïdor. És un valor que genera el programa automàticament.
   • Actiu (obligatori): valor sí/no. Determina si el proveïdor està actiu o no. Per defecte apareix el valor actiu.
   • Data estat (obligatori): data de l’últim canvi d’estat (actiu → inactiu o a l'inrevés).
   • Retenció IRPF (obligatori): valor sí/no. Marqueu sí en cas que el proveïdor tingui retenció d’IRPF. En cas contrari marqueu no.
   • Tipus retenció (obligatori si Retenció IRPF = SI): seleccionar % d’IRPF que tingui el proveïdor.
   • Nom (obligatori)
   • Nom comercial
  • Dades de localització del proveïdor:
   • Tipus via (obligatori)
   • Nom via (obligatori)
   • Número (obligatori)
   • Bloc
   • Planta
   • Porta
   • Escala
   • Resta de dades de l’adreça: dades complementàries de l’adreça
   • Codi postal (obligatori)
   • País (obligatori)
   • Província (obligatori)
   • Municipi (obligatori)
   • Persona Contacte
   • Telèfon
   • Fax
   • Correu electrònic
   • Web
  • Comptes bancaris: hi ha espai per a 2 blocs de comptes bancaris. En cada un dells hi ha els camps següents:
   • IBAN compte: camp de 24 caràcters, format per caràcters i números.
   • Entitat compte: camp numèric de 4 dígits.
   • Oficina compte: camp numèric de 4 dígits.
   • DC compte: camp numèric de 2 dígits.
   • Número de compte: camp numèric de 10 dígits.
   • Observacions: dades complementaries del compte del proveïdor.
  • Premeu el botó Desa . Si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la informació del nou proveïdor i el programa torna a la pantalla de la imatge (Imatge 4. Llista de proveïdors) on ja apareix la fila corresponent al nou proveïdor creat.
   • Si premeu el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 13. Confirmació cancel·lació).
    • Si es Confirma es retorna a la pantalla (Imatge 4. Llista de proveïdors) sense haver guardat el proveïdor.

Imatge 13. Confirmació cancel·lació

2.1.2.4. Modificar dades d’un proveïdor

Les dades d’un proveïdor es poden modificar per actualitzar informació de contacte, comptes bancaris, etc., i igualment per canviar l’estat actiu/inactiu, així com deshabilitar un proveïdor.

Si un proveïdor està actiu permet crear factures i reserves. Quan està inactiu es deshabilita automàticament l’opció d’utilitzar el proveïdor per generar una factura o reserva.

Per modificar la informació d’un proveïdor existent, cal seguir el següent procediment:

Des de la pantalla de Llista de proveïdors, premeu el botó d’acció corresponent a la fila del proveïdor que es vol modificar (Imatge 14. Modificar un proveïdor).

Imatge 14. Modificar un proveïdor

 • Apareix la pantalla amb la informació del proveïdor (Imatge 15. Dades del proveïdor).

Imatge 15. Dades del proveïdor

 • En aquest moment es pot modificar la informació del proveïdor amb nous valors.
 • Premeu el botó Desa : si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la nova informació del proveïdor i el programa torna a la pantalla de la imatge (Imatge 4. Llista de proveïdors), on ja apareix la nova la informació.
  • Si premeu el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 16. Confirmació cancel·lació).
   • Si es confirma el programa retorna a la pantalla de la imatge sense haver guardat la nova informació del proveïdor.

Imatge 16. Confirmació cancel·lació

2.1.2.5. Desactivar un proveïdor

Els proveïdors actius es poden canviar a un estat inactiu, la qual cosa permet deshabilitar un proveïdor que no sigui d’interès (per error en introduir-lo, perquè ja no existeix, etc.). Per desactivar un proveïdor cal seguir el procediment següent:

 • Des de la pantalla de llista de proveïdors (Imatge 4. Llista de proveïdors), premeu el botó d’acció corresponent a la fila del proveïdor que es vol modificar.

Des d’aquesta pantalla es pot canviar el valor del camp “Actiu” (Si/no) (Imatge 17. Desacrtivar un proveïdor). Amb l’opció No, el proveïdor queda desactivat.

Imatge 17. Desacrtivar un proveïdor

 • Premeu el botó Desa : si no hi ha cap error a les dades introduïdes, es desa la nova informació del proveïdor i el programa torna a la pantalla de proveïdors (Imatge 4. Llista de proveïdors) on ja apareix el proveïdor en estat inactiu.
  • Si es prem el botó Cancel·la ,apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 18. Confirmació cancel·lació).
   • Si es confirma el programa retorna a la pantalla de la imatge (Imatge 4. Llista de proveïdors) sense haver aplicat els canvis.

Imatge 18. Confirmació cancel·lació

2.1.2.6. Reactivar un proveïdor

Es pot reactivar un proveïdor que estava en estat inactiu, de manera que es podrà tornar a utilitzar en operacions de Gestió econòmica.

Per reactivar un proveïdor cal seguir el procediment següent:

 • Des de la pantalla de llista de proveïdors (Imatge 4. Llista de proveïdors), premeu el botó d’acció corresponent a la fila del proveïdor inactiu que es vol reactivar.

El programa mostra la pantalla de dades del proveïdor seleccionat. Des d’aquesta pantalla es pot canviar el valor del camp “Actiu” (Si/no) (Imatge 19. Reactivar un proveïdor). Amb l’opció Si, el proveïdor queda activat.

Imatge 19. Reactivar un proveïdor

 • Premeu el botó Desa : si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la nova informació del proveïdor i el programa torna a la pantalla de proveïdors (Imatge 4. Llista de proveïdors) on ja apareix el proveïdor en estat actiu.
  • Si es prem el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 20. Confirmació cancel·lació) .
   • Si es confirma , el programa retorna a la pantalla de la imatge (Imatge 4. Llista de proveïdors) sense haver aplicat els canvis.

Imatge 20. Confirmació cancel·lació

2.1.3. Gestió d’aportadors

Dins aquesta secció es mostra com es fa la gestió d’aportadors amb l’aplicació.

2.1.3.1. Accés

Per fer la gestió d’aportadors, des de la pàgina principal d’Esfer@ cal anar al mòdul de Gestió econòmica (Imatge 21. Pantalla inicial d'Esfer@).

Imatge 21. Pantalla inicial d'Esfer@

Una vegada s’hagi accedit al mòdul de Gestió econòmica apareix a sota un nou menú amb la llista dels pressupostos del centre (Imatge 22. Llista de pressupostos).

Imatge 22. Llista de pressupostos

A continuació cal seleccionar la pestanya Aportadors i ingressos i l’opció d’Aportadors que ja apareix seleccionada per defecte (Imatge 23. Estructura de pestanyes).

Imatge 23. Estructura de pestanyes

Apareix la pantalla amb la llista d’aportadors per aquell centre (Imatge 24. Llista d'aportadors).

Imatge 24. Llista d'aportadors

2.1.3.2. Llista d’aportadors

Dins d’aquesta pantalla apareix una fila per cada aportador amb la següent informació (en forma de columnes):

 • NIF: NIF de l’aportador
 • Nom: nom de l’aportador
 • Municipi: municipi de l’aportador
 • Actiu: estat de l’aportador. Podrà ser actiu o inactiu.

Igualment, a la part esquerra de la fila apareix un quadrat per seleccionar la fila i fer alguna operació (que es comenta més endavant); i a la part dreta apareix la icona per editar la fila corresponent de l’aportador (els definits pel centre).

A la capçalera de les pantalles de detall apareix el nom del camp. A sota de cada columna hi ha un requadre per poder aplicar filtres sobre la informació de detall.

Des d’aquesta pantalla es poden fer les accions d’afegir, modificar o reactivar els aportadors.

Nota: el primer cop que s’accedeix a la llista d’aportadors apareix buida. En aquest cas, el director/usuari, haurà de carregar la llista d’aportadors, un per un, de la manera que es mostra més endavant.

2.1.3.3. Donar d’alta un aportador

Per afegir un nou aportador cal seguir el següent procediment:

 • Des de la pantalla de llista d’aportadors, premeu el botó Afegeix (Imatge 25. Donar d'alta un aportador).

Imatge 25. Donar d'alta un aportador

 • A continuació es mostra el quadre de diàleg per informar les dades de l’aportador que es vol afegir (Imatge 26. Pantalla de nou aportador).

Imatge 26. Pantalla de nou aportador

 • Cal omplir (com a mínim) tots els camps obligatoris de la pantalla (els que tenen l’asterisc al costat):
  • Dades generals de l’aportador:
   • NIF (obligatori): valor alfanumèric que ha de ser únic de cada aportador.
   • NIF estranger: el mateix cas que el NIF anterior. Omplir-lo només en cas que l’aportador sigui estranger.
   • Data d’alta: data en què s’ha donat d’alta l’aportador. Data automàtica.
   • Actiu (obligatori): valor sí/no. Determina si l’aportador està actiu o no. Per defecte està actiu.
   • Data estat (obligatori): data de l’últim canvi d’estat (actiu → inactiu o a l'inrevés).
   • Nom (obligatori)
  • Dades de localització de l’aportador:
   • Tipus via (obligatori)
   • Nom via (obligatori)
   • Número (obligatori)
   • Bloc
   • Planta
   • Porta
   • Escala
   • Resta de dades de l’adreça: dades complementàries de l’adreça.
   • Codi postal (obligatori)
   • País (obligatori)
   • Província (obligatori)
   • Municipi (obligatori)
   • Persona contacte
   • Telèfon
   • Fax
   • Correu electrònic
   • Web
   • Observacions
 • Premeu el botó Desa : si no hi ha errors a la informació introduïda, el programa desa el nou aportador i torna a la pantalla de la imatge (Imatge 24. Llista d'aportadors) on ja apareix el nou aportador creat.
  • Si es prem el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 27. Confirmació de cancel·lació).
   • Si es confirma , es retorna a la pantalla (Imatge 24. Llista d'aportadors) sense haver guardat l’aportador.

Imatge 27. Confirmació de cancel·lació

2.1.3.3.1. Donar d’alta un aportador creat per l’administrador

Per afegir un nou aportador creat per l’administrador cal seguir el procediment següent:

 • Des de la pantalla de llista d’aportadors, premeu el botó Afegeix (Imatge 28. Donar d'alta un aportador).

Imatge 28. Donar d'alta un aportador

 • A continuació es mostra el mateix quadre de diàleg de la Imatge 29. Pantalla de nou aportador.

Imatge 29. Pantalla de nou aportador

 • En la mateixa pantalla, preemu el cercador del camp Nom.

Imatge 30. Cercador d'un aportador precarregat per l'administrador

 • Es mostra un nou quadre de diàleg on cal seleccionar un aportador de la llista d’aportadors precarregats per l’administrador, com es mostra a la Imatge 31. Llista d'aportadors precarregats per l'administrador.

Imatge 31. Llista d'aportadors precarregats per l'administrador

 • Premeu el botó Confirma . Es carrega la informació del nou aportador i el programa torna a la pantalla de la imatge (Imatge 24. Llista d'aportadors).
  • Si premeu el botó Cancel·la es retorna a la pantalla (Imatge 29. Pantalla de nou aportador), sense haver carregat cap dada de l’aportador.

Imatge 32. Pantalla de nou aportador. Camps carregats

 • Cal omplir o validar o completar (com a mínim) tots els camps obligatoris de la pantalla (els que tenen l’asterisc al costat):
  • Dades generals de l’aportador:
   • NIF (obligatori): valor alfanumèric que ha de ser únic de cada aportador.
   • NIF estranger: el mateix cas que el NIF anterior. Omplir-lo només en cas que l’aportador sigui estranger.
   • Data d’alta: data d’alta l’aportador. Data automàtica.
   • Actiu (obligatori): valor sí/no. Determina si l’aportador està actiu o no. Per defecte està actiu.
   • Data estat (obligatori): data de l’últim canvi d’estat (actiu → inactiu o a l'inrevés).
   • Nom (obligatori)
  • Dades localització de l’aportador:
   • Tipus via (obligatori)
   • Nom via (obligatori)
   • Número (obligatori)
   • Bloc
   • Planta
   • Porta
   • Escala
   • Resta de dades de l’adreça: dades complementàries de l’adreça
   • Codi postal (obligatori)
   • País (obligatori)
   • Província (obligatori)
   • Municipi (obligatori)
   • Persona Contacte
   • Telèfon
   • Fax
   • Correu electrònic
   • Web
   • Observacions
 • Premeu el botó Desa . Si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la informació del nou aportador i el programa torna a la pantalla de la Imatge 24. Llista d'aportadors on ja apareix la fila corresponent al nou aportador creat.
  • Si es prem el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 33. Confirmació de cancel·lació) .
   • Si es confirma es retorna a la pantalla (Imatge 24. Llista d'aportadors), sense haver guardat l’aportador.

Imatge 33. Confirmació de cancel·lació

2.1.3.4. Modificar dades d’un aportador

Les dades d’un aportador es poden modificar per actualitzar informació de contacte, etc., i igualment serveix per poder canviar l’estat actiu/inactiu així com deshabilitar l’aportador.

Si un aportador està actiu, permet crear factures i reserves. Quan està inactiu es deshabilita automàticament l’opció d’utilitzar l’aportador per generar ingressos o ingrés simplificat.

Per modificar la informació d’un aportador existent cal seguir el següent procediment:

Des de la pantalla de Llista d’aportadors, premeu el botó d’acció corresponent a la fila de l’aportador que es vol modificar (Imatge 34. Modificar aportador).

Imatge 34. Modificar aportador

 • Apareix la pantalla amb la informació de l’aportador (Imatge 35. Dades de l'aportador).

Imatge 35. Dades de l'aportador

 • En aquest moment es pot modificar informació de l’aportador, amb nous valors.
 • Premeu el botó Desa : si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la nova informació de l’aportador i el programa torna a la pantalla de la imatge (Imatge 24. Llista d'aportadors) on ja apareix la nova informació.
  • Si es prem el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 36. Confirmació de cancel·lació).
   • Si es confirma el programa retorna a la pantalla de la imatge (Imatge 24. Llista d'aportadors), sense haver guardat la nova informació de l’aportador.

Imatge 36. Confirmació de cancel·lació

2.1.3.5. Desactivar un aportador

Els aportadors actius es poden canviar a un estat inactiu, la qual cosa permet deshabilitar un aportador que no sigui d’interès (per error en introduir-lo, perquè ja no existeix, etc.). Per desactivar un aportador cal seguir el procediment següent:

 • Des de la pantalla de llista d’aportadors (Imatge 24. Llista d'aportadors), premeu el botó d’acció corresponent a la fila de l’aportador que es vol modificar.

Des d’aquesta pantalla es pot canviar el valor del camp “Actiu” (Si/no) (Imatge 37. Desactivar un aportador). Amb l’opció No, l’aportador queda desactivat.

Imatge 37. Desactivar un aportador

 • Premeu el botó Desa : si no hi ha cap error a les dades introduïdes es desa la nova informació de l’aportador i el programa torna a la pantalla d’aportadors (Imatge 24. Llista d'aportadors) on ja apareix l’aportador en estat Inactiu.
  • Si es prem el botó Cancel·la , apareix el següent quadre de diàleg (Imatge 38. Confirmació de cancel·lació).
   • Si es confirma el programa retorna a la pantalla de la imatge (Imatge 24. Llista d'aportadors) sense haver aplicat els canvis.

Imatge 38. Confirmació de cancel·lació

2.1.3.6. Reactivar un aportador

Es pot tornar a reactivar un aportador que estava en estat inactiu, de manera que es podrà tornar a utilitzar en operacions de Gestió econòmica.

Per reactivar un aportador cal seguir el següent procediment:

 • Des de la pantalla de llista d’aportadors, premeu el botó d’acció corresponent a la fila de l’aportador inactiu que es vol reactivar (Imatge 14. Modificar un proveïdor).

El programa mostra la pantalla de dades de l’aportador seleccionat. Des d’aquesta pantalla es pot canviar el valor del camp “Actiu” (Si/no) (Imatge 39. Reactivar un aportador). Amb l’opció Si, l’aportador quedarà activat.

Imatge 39. Re-activar un aportador

 • Premeu el botó Desa : si no hi ha cap error a les dades introduïdes, es desa la nova informació de l’aportador i el programa torna a la pantalla d’aportadors (Imatge 24. Llista d'aportadors) on ja apareix l’aportador en estat Actiu.
  • Si es prem el botó Cancel·la , apareix el quadre de diàleg següent (Imatge 40. Confirmació de cancel·lació) .
   • Si es confirma el programa retorna a la pantalla de la imatge (Imatge 24. Llista d'aportadors) sense haver aplicat els canvis.

Imatge 40. Confirmació de cancel·lació