Tasques habituals del 3r trimestre

 • Revisió de dades dels alumnes
  • Dades d’àmbit personal
  • Dades d'àmbit acadèmic
 • Tasques prèvies a l’inici de l’avaluació
  • Comprovar que es té la custòdia de l’expedient dels alumnes
  • No hi ha d’haver matrícules en estat “BAIXAMAN” ni en estat “BAIXAGES” (excepte que estigui justificat)
  • Si l’alumne/a té escolarització compartida: comprovar si s’ha informat correctament del centre que té la custòdia
  • No hi poden haver grups classe sense alumnes. Cal esborrar-los
  • Tots els alumnes han d’estar assignats a un grup classe i han de tenir el currículum correcte (resolucions, PI, matèries pendents…)
  • Revisar que els alumnes tenen el currículum correctament assignat.
  • Crear la sessió d’avaluació
  • Qualificar els alumnes
   • Qualificacions per grup i matèria
   • Qualificacions per grup i alumne/a
  • Imprimir actes i informes
  • Signar les sessions d’avaluació
 • Tasques per preparar el curs vinent a Esfer@
  • Recollir la informació sobre la continuïtat al centre dels alumnes.
   Cal elaborar, lliurar i recollir dels alumnes del centre el Full d’actualització de dades i confirmació de plaça pel curs vinent des de l’opció del menú Models del mòdul Publicacions.
  • Crear els grups classe del curs vinent (Replicar els grups o crear-los de nou)
  • Revisar al mòdul Configuracions la configuració de:
  • Matrícula dels alumnes
   • Alumnes nous (per preinscripció)
   • Alumnes per continuïtat
 • Finalització de la matrícula al RALC
  Un cop s'han acabat d'enregistrar totes les matrícules dels alumnes (tant les dels alumnes propis del centre com dels alumnes procedents del procés de preinscripció), el personal de secretaria del centre (amb la supervisió de la direcció del centre) ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula.
 • Gestionar els grups del curs vinent
  • Modificar l'estructura de grups classe a la realitat del curs vinent (afegir/esborrar grups).
  • Assignar alumnes als grups classe, si és el cas.
  • Actualitzar continguts.
 • Assignar professors, si és el cas.