Preguntes més freqüents

Grups

Quina diferència hi ha entre les "agrupacions organitzatives" i els "grups complementaris"?

  • A les agrupacions organitzatives se'ls assigna uns continguts i la incorporació del professorat és automàtica d'acord amb el que s'hagi especificat als grups classe, així no es poden modificar els professors assignats. Si cal canviar algun professor, es pot fer des de l'opció del menú Grups classe del mòdul Grups.
  • Els grups complementaris no tenen continguts assignats i, per tant, no estan subjectes a l'avaluació. Per altra banda, als grups complementaris s'hi pot assignar tant el personal docent com el no docent.


Matrícula i fitxa de l'alumne/a

Matrícula

Com es matricula un alumne/a d’altes capacitats en un curs superior al qual li correspon?

Primer es matricula al curs que li pertoca per edat i després, a la pestanya “Dades curriculars de matrícula” de l’Àmbit acadèmic, es canvia el nivell per un de superior. S’ha d’afegir les matèries del currículum del nou nivell.

Quin codi del centre de procedència cal indicar a la fitxa de l'alumne quan aquest ve de fora de Catalunya i se'n desconeix el codi?

Es pot indicar el codi "altres centres", el "99999999"; o també amb el codi "88888888", si l'alumne no ha estat escolaritzat.

Què és la “Declaració responsable sobre la carta de compromís del centre”?

No és la carta de compromís. És un document que la família signa un cop ha llegit la carta de compromís que elabora el centre.

Quan es fa la baixa de curs automàtica?

És un procés que depèn d’altres aplicacions i acostuma a fer-se a finals d’octubre.

L’opció “BAIXA” del curs implica la baixa del centre?

No.

Quina diferència hi ha entre la baixa de final de curs i la baixa que es fa al llarg del curs?

La baixa de final de curs és automàtica i no la fa el centre, mentre que la que es fa al llarg el curs l’ha d’efectuar el centre.

Per arxivar l’expedient d’un alumne/a cal que estigui en estat “BAIXA”. Però també és possible arxivar-lo si està en “BAIXAMAN” o “BAIXAGES”?

És possible, però només s’arxivaran les dades de les matrícules de l’alumne que estiguin en estat “BAIXA”.

S’ha d’arxivar l’expedient en cada curs?

És aconsellable fer-ho per evitar pèrdues d’informació.

A quins alumnes s’ha d’arxivar l’expedient?

A tots, però obligatòriament als alumnes que es traslladen de centre després de ser avaluats a l’avaluació final.

És possible comprovar els errors de matrícula de forma automàtica, tal com feia SAGA?

No.

Fitxa de l'alumne/a

Quina diferència hi ha entre la pestanya “Atenció a la diversitat” i la pestanya “Currículum” per especificar que l’alumne/a té un PI?

A la pestanya “Atenció a la diversitat” hi consta la informació genèrica, que es concreta en la pestanya “Currículum”.

Quina diferència hi ha entre les pestanyes “PI assignat” i “Marca PI a les actes”?

Que en el primer cas s’informa de les àrees que afecta el PI de l’alumne/a, i en el segon cas aquesta condició apareixerà en les actes d’avaluació i informes de qualificacions.

Quina diferència hi ha entre l'"expedient" i l'"historial acadèmic" de l'alumne?

L'historial acadèmic és el document que es genera quan l'alumne marxa del centre i es tramet al nou centre, mentre que l'expedient és un document que pertany al centre.

Quins informes de l'alumne s'obtenen d'Esfer@?

Per als alumnes d'educació primària:

  • Expedient de l'alumne
  • Historial acadèmic
  • Informe personal per trasllat
  • Informe individualitzat del final d'etapa

Es pot imprimir l’historial acadèmic o l’expedient d’un pla d’estudis anterior i que l’alumne hagi fet en un altre centre?

De moment, no.

Per carregar l’informe personal per trasllat a “Dades d’accés i finalització”, com ho puc fer per adjuntar més d’un document en PDF?

S’han de compactar tots els documents en un únic arxiu PDF, bé escanejant-los, bé amb alguna extensió o aplicació.


Configuracions

Es poden esborrar els camps lliures?

Un camp lliure sols es pot eliminar si no s'ha emplenat per a cap dels alumnes. Si no es vol mantenir actiu, es pot especificar una Data de finalització de la vigència i, a partir d'aquesta, no es visualitzarà.


Currículums

És necessari tenir dos (o més) currículums per nivell, un per a Religió i l’altre per a Valors, per exemple?

És aconsellable per tal d'agilitzar la matrícula i evitar errades en el currículum dels alumnes.


Avaluacions

Quan un docent està de baixa, qui pot emplenar les qualificacions?

Sempre ho pot fer el tutor o tutora del grup. Així mateix, el director o directora pot atorgar els permisos per fer-ho a qui cregui convenient.

Es poden tenir alhora obertes la tercera avaluació parcial i la final?

Sí.

Existeix el SQ (sense qualificar)?

D'acord amb el punt 8.6 de l'article 8 de l'Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, només en el cas que hi hagi una autorització de la direcció dels serveis territorials, es pot prendre la decisió temporal de no avaluar algunes de les àrees i, en aquests casos, registrar-hi "SQ".

És necessari que surti la data de la sessió d'avaluació als informes dels alumnes?

Sí, és una dada obligatòria segons la normativa.

Avaluació parcial

Es pot generar un informe de qualificacions únicament amb comentaris, sense qualificacions?

Sí. S’ha de triar prèviament l’opció “Model d’avaluació parcial pròpia del centre”, durant la configuració del model d’avaluació parcial.

Fins quan es poden consultar les qualificacions de les avaluacions parcials?

Durant el mateix curs acadèmic, fins que es dona de baixa la matrícula en el curs.

Fins quan es poden modificar les qualificacions de les avaluacions parcials?

Durant el mateix curs acadèmic, fins que es dona de baixa la matrícula en el curs.

Es poden afegir més nivells d’aprofundiment en les avaluacions parcials?

No, el límit són tres. Es pot, però, esborrar un nivell superior si no es fa servir (per exemple, els àmbits).

Els docents poden visualitzar com quedarà l’informe de qualificacions prèviament a l’entrada de qualificacions per poder corregir-lo, si escau?

Sí, en estat “Secretaria” es pot imprimir un informe buit per veure l’esquema i la idoneïtat de les dades.

Un mestre/a especialista pot introduir qualificacions si s’ha optat pel model d’avaluació parcial pròpia del centre?

Sí, si es configuren correctament els elements propis del centre amb les àrees i continguts que imparteix cada mestre/a, i el grup classe està ben configurat.

En les avaluacions parcials, l’aplicació informa automàticament de les àrees que estan incloses en el PI de l’alumne/a?

- Si s’avalua amb el model basada la normativa, sí. - Amb el “Model d’avaluació parcial pròpia del centre”, cal enregistra-ho durant l’avaluació.

On es poden veure les qualificacions de les avaluacions parcials anteriors?

A la mateixa pantalla d’entrada de qualificacions, triant la pestanya corresponent.

Quin és el límit de frases en un banc de frases?

És de 50 frases.

Puc introduir una diligència a una qualificació de l'avaluació parcial?

No, les diligències sols s'efectuen a les qualificacions de l'avaluació final.

Per què a l'avaluació parcial hi ha elements propis que no estan al currículum de l'alumne?

Perquè el centre, a l'avaluació parcial, té la competència d'avaluar segons el seu projecte educatiu.

Quin sentit tenen les vigències dels elements curriculars?

Les vigències dels elements curriculars serveixen per delimitar el temps que seran operatius a les avaluacions parcials dels alumnes. Per exemple, si un element curricular té com a fi de vigència el 31 de desembre, a la segona avaluació parcial ja no es mostrarà a la pantalla de l'avaluació ni als informes. Si un altre element té inici de vigència, per exemple, el 15 d'abril, aquest només veurà a partir del 15 d'abril.

Avaluació final

Què he de fer per modificar una nota si l'avaluació final ja està signada?

Cal fer una diligència. Aquesta es fa a l'aplicació i permet canviar la qualificació d'una matèria.

A quin lloc de l'aplicació s'ha de fer la diligència?

- Si la qualificació a modificar la va posar el propi centre, la diligència s'ha de fer a l'acta d'avaluació; i en concret s'hi accedeix des de la fitxa de l'alumne (Àmbit acadèmic / Resultats de les avaluacions finals).
- Si s'ha de modificar una qualificació que havia posat un altre centre, la diligència s'ha de fer a l'expedient de l'alumne (Gestió administrativa / Expedients).
Un cop feta la diligència (la pot fer el PAS, però l'ha de signar el director), s'ha d'imprimir i adjuntar a l'acta d'avaluació que el centre tindrà impresa en paper i signada a mà per tots els mestres.

On s'avaluen les competències?

El resultat de l'avaluació de les competències transversals s'han d'entrar al programa en fer l'avaluació de 2n, 4t i 6è de primària, en estat “Sessió”.

Es ponderen les qualificacions?

No.


Publicacions

Com es poden definir les plantilles per tenir més camps disponibles?

Cal escollir el format de sortida "Excel", i, si escau, triar orientació horitzontal.

Com es pot identificar a qui correspon un contacte en la impressió d’una plantilla?

Afegint, durant la configuració de la plantilla, el camp “Contacte (…) - Observacions”.

Es pot modificar un model?

No. Els models són documents preestablerts. Si escau, es pot generar una plantilla al mateix mòdul Publicacions.


Gestió administrativa

Per què no puc esborrar els avisos si soc el director/a del centre?

Sols poden esborrar els avisos les persones que tinguin assignat el rol d'equip directiu. A Esfera, el director, tot i formar part d'aquest equip, té un rol específic i, per tant, no els pot esborrar.

Cal entrar les valises electròniques al registre de la correspondència?

És el centre qui ho decideix. Tanmateix, l'eValisa ja té el seu registre.

Quins documents s’han de generar quan un alumne marxa del centre?

Si és durant el curs, l’informe personal per trasllat; i si és a final de curs, l’historial acadèmic.

Quin és el procediment que cal seguir quan un alumne acaba 6è de primària?

Cal esperar que la matrícula estigui en estat "Baixa", a continuació arxivar l’expedient i, per finalitzar, generar la documentació i l’informe de final d’etapa.

La funcionalitat de gestió manual de l’expedient de l’alumne/a està disponible per a tots els alumnes?

No, sols per als alumnes que venen d’un centre no Esfera, als quals s’ha de completar manualment l’expedient.

L’arxivament és acumulatiu?

Sí.

L’arxivament de l’expedient equival a emplenar les pàgines del llibre d’escolaritat?

Sí.


Personal

Quines dades hi ha a la fitxa del personal?

Hi ha les dades personals i laborals, a banda dels camps lliures que hagi creat el centre per registrar aquelles dades que siguin del seu interès.


Expedient electrònic a Esfera i la seva custòdia

Què és l’expedient electrònic a Esfera?

És un registre informàtic, únic per alumne/a i ensenyament, de totes les dades necessàries per generar tota la documentació oficial següent: - Historial acadèmic de l’alumne/a - Expedient de l’alumne/a - Si escau: informe final d’etapa i informe personal per trasllat

Quants expedients té l’alumne/a?

L'alumne/a té un únic expedient per a cada ensenyament, del qual té ple dret d’accés i modificació el centre que en té la custòdia.

Com es tramet la custòdia de l'expedient de l'alumne entre dos centres que treballen amb Esfer@?

És un procés que es fa des del mòdul Gestió administrativa.

Quins rols poden fer les accions pertinents al traspàs de la custòdia?

L’equip directiu i PAS, tot i que només el pot signar el director/a.

El trasllat d’expedients entre centres d’Esfera, s’ha de fer en paper o telemàticament?

Telemàticament.

Com i a qui es demana la custòdia de l’expedient d’un alumne/a que es va traslladar d’un centre d’Esfera a un altre que no ho és, i després ha tornat a un altre centre d’Esfera?

La custòdia s’ha de demanar en paper a l’últim centre on ha estat matriculat l’alumne. Un cop es tingui cal emplenar les dades que manquen a l’expedient electrònic a Esfera amb la funcionalitat de gestió manual.

Es pot fer l’informe personal per trasllat després de donar de baixa l’alumne/a?

Sí, sempre que se’n tingui la custòdia i si es fa prèviament a l'arxivament de l'expedient. Aquest és el cas, per exemple, quan reclama l’informe el centre de destí.

Es poden traspassar les dades dels ensenyaments LOE telemàticament?

De moment no.

S’han d’afegir les dades de SAGA quan es fa el trasllat de custòdia de l’expedient?

Sí. Cal tenir en compte que la informació dels ensenyaments LOE de SAGA s’ha de trametre en paper.

S’han d’arxivar els expedients dels alumnes que van acabar sisè el curs passat i que ja han marxat del centre?

Sí, sempre que es dona de baixa un alumne/a, cal arxivar-ne l’expedient.

Si ja he fet el traspàs de custòdia, sortirà l’alumne/a en la llista de disponibles per a arxivar el seu expedient?

No, atès que la custòdia ja no pertany al centre.

Què passa amb els alumnes que han marxat del centre i no se’ls ha arxivat l’expedient?

Que les dades no s’han traspassat al seu expedient.


Migració

On es desen els contactes dels tutors de l'alumne?

Els contactes dels tutors es desen a les pestanyes Tutors i Contactes de l'Àmbit personal de la fitxa de l'alumne. Es poden formalitzar des de qualsevol dels dos llocs; i les dades entrades en un lloc també es veuen a l'altre.

S'ha migrat el prefix +34?

No, no s'ha migrat.

Com s'han migrat els contactes de l’alumne?

Tots els contactes de l'alumne es poden veure a les pestanyes Identificació i Contactes; els que estan al RALC, a l'apartat Dades de localització; i la resta, a Altres contactes de l'alumne.

On es consulta l'expedient acadèmic migrat?

A la pestanya Àmbit acadèmic es consulta el registre de totes les matrícules anteriors de l'alumne que corresponen als ensenyaments de la matrícula actual.
Les dades que corresponguin a altres ensenyaments es migraran en una fase posterior i es passaran a l'històric de SAGA que hi haurà al mòdul Gestió administrativa. Així en el cas concret d'un alumne que actualment està matriculat a 6è d'EPRI LOEM, els resultats de les avaluacions finals dels cursos EPRI LOEM (5è i 6è) es veuen a l'àmbit acadèmic de la fitxa de l'alumne, mentre que els resultats de les avaluacions dels cursos d'EPRI LOE i EINF es veuran, en una fase posterior, a l'històric de SAGA del mòdul Gestió administrativa.

Com s'identifica quina part de l’expedient és EPRI (LOEM) i quina EPRI (LOE)?

Els alumnes que van començar l'educació primària el curs 2013-2014 o anterior, tenen dos expedients acadèmics:

  • el que correspon a l’ensenyament LOE, i
  • el que correspon a l’ensenyament LOEM.

Els alumnes que van començar l'educació primària el curs 2014-2015 o posterior tenen un sol expedient acadèmic LOEM.

En aquesta taula s’especifica si l’ensenyament és LOE o LOEM tenint en compte el nivell i el curs escolar:

Inici del curs escolar de l'ensenyament d'educació primària
Nivell 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1r 1r LOEM
2n 1r LOEM 2n LOEM
3r 1r LOEM 2n LOEM 3r LOEM
4t 1r LOE 2n LOE 3r LOEM 4t LOEM
1r LOE 2n LOE 3r LOEM 4t LOEM 5è LOEM
1r LOE 2n LOE 3r LOE 4t LOE 5è LOEM 6è LOEM

S'hi pot observar que els alumnes que finalitzen 1r, 2n o 3r d'educació primària tenen l'expedient LOEM, i els que finalitzen 4t, 5è o 6è tenen part d’expedient que és LOE i part d’expedient que és LOEM.

Es migra el banc de frases?

Sí, es migra el banc de frases que el centre té creat a SAGA. Ara bé, a Esfer@, un element del PEC només es pot associar a un banc de frases. Per tant, després de la migració, cal associar cada banc de frases als elements que correspongui.

Es migren els literals de l'avaluació?

No, no es migren.

Es migra l'estructura dels elements curriculars i els lligams que hi ha entre aquests?

Sí, els elements curriculars es migren mantenint-ne l'estructura.

Es migren les dades mèdiques dels alumnes que a SAGA són camps lliures?

No, no es migren.

Quan es migraran les dades de primària de SAGA a Esfera amb els ensenyaments LOE?

Properament. S’informarà amb un avís al Portal.


Altres

Quines dades s'enregistren al RALC?

Al RALC s'hi desen les dades personals de l'alumne, les dades de localització i els documents d'identitat. També s'hi enregistren els noms i cognoms dels tutors de l'alumne.
Al Portal de centres podeu consultar la informació del RALC.

Està previst que les comissions d'escolarització accedeixin a Esfer@?

No.

Es poden recollir més dades de les que apareixen als camps que incorpora l’aplicació per defecte?

Sí, mitjançant la creació de camps lliures.

Com podem obtenir una llista dels exalumnes, si no sabem l’any de finalització dels estudis?

Des del cercador es poden visualitzar els exalumnes i ordenar-los alfabèticament. Es poden filtrar, opcionalment, amb el camp “Curs escolar”.

Com es pot fer la lletra més gran (o més petita) de la pantalla de l’aplicació?

Hi ha dues maneres: - prement a la vegada les tecles “Crtl” i “+” (o “-” per fer-la més petita); - prement “Crtl” i movent la roda del ratolí.