Dades del personal

Què és

En aquesta opció del mòdul Personal es du a terme la gestió de la dedicació laboral del personal del centre.

Els professors o personal d'administració i serveis són els responsables d'introduir les dades de la seva dedicació horària i, quan completen aquesta tasca, el director o directora del centre de signar-ho.
Per facilitar la tasca al director o directora del centre, la dedicació horària passa per diferents estats intermedis fins a "Pendent de signatura", que és quan el director o directora ho supervisa. El personal d'administració i serveis revisa aquests estats intermedis i, si és correcte, ho envia a "Pendent de signatura" perquè el director o directora en doni el vistiplau.Com s'hi accedeix

Per accedir-hi, cal seleccionar l'opció del menú Personal del mòdul Personal.

Imatge 1 - Accés al menú Personal
Quines operacions s'hi poden fer

Consultar la llista del personal vigent del centre

En entrar al submòdul Personal, l'aplicació mostra una llista del personal vigent del centre.
A la part superior hi ha dos botons que permeten visualitzar el personal que no és vigent.

Imatge 2 - Relació de personal del centre

Els camps de la llista del personal són els següents:

 • Casella de verificació: Permet seleccionar el personal.
 • Document i número del document d'identitat: Identificació del personal.
 • Nom i cognoms: Nom i cognoms del personal.
 • Correu electrònic
 • Col·lectiu: S'hi especifica si és personal docent o personal d'administració i serveis.
 • Vigent: "Sí"/"No".
 • Hores setmanals: Només en el cas del personal docent.
 • Estat de la dedicació
 • Acció: Icona que serveix per veure més dades del personal.

Es poden consultar les dades laborals i la dedicació laboral.

Si es prem la icona s'accedeix a la fitxa del personal seleccionat.

Imatge 3 - Fitxa del personal

A la part superior, es mostren les dades identificatives del personal (nom i cognoms i document d'identitat). En cas de ser un professor o professora pendent de nomenar, se'n visualitza només el nom. Si el personal és no vigent, s'especifica amb una etiqueta.
Les dades del personal s'agrupen en dos blocs:

 • Dades personals i laborals
 • Dedicació

Dades personals i laborals

Es mostra una pantalla amb les dades següents:

 • Dades identificatives:
  • Document d'identificació
  • Noms i cognoms
  • Sexe
  • Data de naixement
  • Adreça electrònica
 • Situació laboral:
  • Cos
  • Situació laboral
  • Forma d'ocupació
  • Especialitat/categoria
  • Data de la incorporació

* Càrrecs * Camps lliures (si se n'han definit)

Les dades que es mostren es corresponen amb la informació que hi ha a la base de dades de personal del Departament d'Ensenyament. Si alguna dada no és correcta, s'ha de sol·licitar el canvi als Serveis Territorials corresponents.

Gestionar la dedicació

La dedicació laboral del personal docent comporta un procés d'elaboració que finalitza amb la signatura del director/a del centre. La dedicació passa pels següents estats:

 • En elaboració: mentre s'hi està treballant per part de l'equip directiu o el mestre l'està completant.
 • Elaborat: quan el mestre finalitza la compleció de la dedicació l'ha de posar en aquest estat. Aquest estat permet revisar la dedicació de cada persona i fer-hi modificacions si és el cas. Aquesta revisió la pot fer l'auxiliar administratiu o l'equip directiu. Si tot és correcte, s'ha de canviar l'estat a Pendent de signatura.
 • Pendent de signatura: és l'estat que indica que tot és correcte i només manca la signatura del director/a.
 • Signat: en aquest estat es mostra la dedicació que ha estat signada pel director/a.Quan l'equip directiu ha gestionat els grups classe i les agrupacions organitzatives, ha de sol·licitar l'obertura de la dedicació.

El procés d'obertura de la dedicació, que ha fet l'equip directiu, omple, a la fitxa de cada mestre/a, l'apartat de la dedicació ordinària amb la informació dels grups i continguts, i amb la càrrega horària que determinat el Sistema d'Informació d'Ensenyaments (SIENS).
La dedicació es distribueix en quatre apartats:

 • Dedicació ordinària: és la que s'obté de la gestió dels grups classe i agrupacions organitzatives. Conté la següent informació:
  • Ensenyament: codi de l'ensenyament
  • Grup: codi del grup. Pot ser un grup classe o una agrupació organitzativa.
  • Contingut: nom del contingut
  • Hores de referència: hores que determina SIENS
  • Hores setmanals: hores que determina el centre
  • No comptabilitza per simultaneïtat de grups: xec per marcar si les hores del contingut es fan simultàniament amb un altre contingut.
  • Llengua vehicular en què s'imparteix: pot ser català, aranès, castellà, anglès, … Per defecte es mostra català.
  • Percentatge: és el percentatge del temps que es treballa en la llengua vehicular indicada. Per defecte es mostra 100%Imatge 4 - Dedicació ordinària


El mestre accedeix a la seva fitxa per revisar i completar la dedicació ordinària. Les entrades que es mostren es poden esborrar, marcar que no comptablitzin, canviar la llengua vehicular i el percentatge d'ús.
Si és necessari també se'n poden afegir:

Imatge 5 - Afegir dedicació ordinària


A continuació es mostren els altres apartats de la dedicació:

Imatge 6 - Altres dedicacions

 • Atenció a la diversitat: permet indicar les hores setmanals que el mestre dedica a mesures d'atenció a la diversitat, sempre que aquestes estiguin autoritzades i/o s'hagin activat en el mòdul de Configuracions.Imatge 7 - Afegir dedicació d'atenció a la diversitat

 • Càrrecs: els càrrecs que comporten un "nomenament", com ara els de l'equip directiu, tutor/a, coordinador, etc., es mostren carregats. L'usuari només ha de completar les hores de dedicació.


Si la persona ocupa un càrrec intern del centre s'haurà d'afegir:

Imatge 8 - Afegir càrrec de centre

 • Altres funcions: permet incloure altres funcions de la persona en el centre que comportin temps de dedicació setmanal.Imatge 9 - Afegir altres funcions


Han de quedar completats tots els apartats necessaris:

Imatge 10 - Dedicació complet


Cal observar que a la part superior de la pantalla es mostra un resum de la dedicació de la persona:

Imatge 11 - Resum horari de la dedicació


Si tot és correcte, cal canviar l'estat prement el botó

L'estat de la dedicació canviarà a Elaborat:

Imatge 12 - Dedicació en estat elaborat


A partir d'aquest moment correspon a l'equip directiu i al personal de suport administratiu revisar la dedicació i canviar l'estat:

Imatge 13 - Dedicació en estat pendent de signatura


Finalment el director/a signa i la dedicació queda en estat signat:

Imatge 14 - Dedicació en estat signat