Fitxa de l'alumne/a

Contextualització

El centre, com a resultat dels processos administratius amb els quals gestiona els alumnes, genera i necessita disposar de molta informació d'aquests. Alguns d'aquests processos administratius són la matrícula i l'avaluació.

La fitxa de l'alumne esdevé, a Esfer@, una peça clau, ja que aglutina tota la informació d’un alumne o exalumne, tant la de l’àmbit personal com la de l’àmbit acadèmic. A la fitxa s’hi accedeix fàcilment perquè està recollida en un sol apartat del menú.

Les dades de l'alumne es distribueixen, a la fitxa de l'alumne, en dos blocs molt diferenciats: l'àmbit personal i l'àmbit acadèmic.

Les dades corresponents a cadascun d'aquests dos àmbits es reparteixen en pestanyes per facilitar-ne l'accés. A continuació, es mostra com és aquesta distribució:

Àmbit personal Àmbit acadèmic
Dades identificatives Dades curriculars de matrícula
Tutors Resultats de les avaluacions finals
Contactes de l’alumne i/o tutors Dades d’accés i finalització a l’ensenyament
Serveis Especificitats dels cicles formatius
Camps lliures Taxes i preus públics
Situacions rellevants Atenció a la diversitat

Funcions

Definir els filtres per seleccionar els alumnes

La selecció de l'alumne o conjunt d'alumnes amb què es vol treballar es fa a partir de la següent pantalla de selecció:

Imatge 1 - Filtre de selecció d'alumnes


Es pot cercar un alumne concret o bé tots els alumnes d'un ensenyament, d'un ensenyament i nivell, d'un grup classe, etc.

Cal destacar el botó "Mostra/oculta el formulari de cerca", i el botó "Neteja filtres" que buida els filtres utilitzats en l'anterior cerca.


Seleccionar els alumnes i imprimir-ne el resguard i la declaració

Imatge 2 - Selecció dels alumnes per treballar

En la llista, hi ha una fila per a cada alumne amb la informació següent:

 • Identificador de l'alumne
 • Nom i cognoms
 • Grup classe
 • Tipus de document d'identificació
 • Número del document d'identificació

A la capçalera de les columnes hi ha el nom del camp. A sota, hi ha uns camps per buscar informació detallada. Amb el botó "Acció" s'accedeix a la fitxa dels alumnes seleccionats. Des d'aquesta pantalla s'imprimeix el resguard de matrícula i la declaració de compromís.


D'on venen les dades

Les dades de la fitxa de l'alumne provenen de diverses fonts:

 • RALC (Registre d'alumnes de Catalunya)
 • Processos de matrícula
 • Processos d'avaluació
 • Mòdul de configuracionsA quin lloc de l'aplicació es fan servir aquestes dades

Les dades de la fitxa de l'alumne s'utilitzen en diferents llocs de l'aplicació:

 • Mòdul de publicacions: On es pot generar diferent documentació.
 • Mòdul de matrícula i fitxa de l'alumne: En concret en el procés de la matrícula
 • Mòdul d'avaluació
 • Mòdul de gestió administrativa
 • Mòdul de grups

Qui hi pot accedir

El director o directora, l'equip directiu, i el personal d'administració i serveis.


Com s'hi accedeix


Imatge 3 - Accés a la fitxa de l'alumne/a