Gestió manual

Què és

Aquesta funcionalitat permet completar l'expedient electrònic de l'alumne/a dins de l'aplicació amb les dades d'escolarització anteriors cursades a altres centres (no gestionats amb Esfera).


Com s’hi accedeix

Accedir a la funcionalitat Gestió manual:

Imatge 1 - Accés al menú Gestió manual
Quines operacions es poden fer

Actuacions prèvies

Per tal de poder tenir disponible aquesta funcionalitat, cal que s'hagin informat prèviament les dades del centre de procedència a la pestanya Dades d'accés i finalització de l'àmbit acadèmic al mòdul Matrícula i fitxa de l'alumne/a, i que s'hagi formalitzat la petició de custòdia corresponent.

En el moment en el qual s'enregistra una petició manual de documentació, automàticament l'aplicació arxiva l'expedient de l'alumne/a, per la qual cosa cal esperar a rebre l'avís assegurant que s'ha arxivat correctament l'expedient de l'alumne/a o comprovant-ho a l'opció del menú Resultats dels lots d'arxiu d'expedients.

Imatge 2 - Accés al menú Resultat dels lots d'arxiu d'expedients
Enregistrar les dades

1. Entrar les dades del centre proveïdor i l'ensenyament.

2. Prémer el botó [Cerca]

3. Prémer la icona d'accés al detall de l'alumne/a

Imatge 3 - Accés al detall de l'alumne/a


4. Actualitzar el camp "Data d’inici de l’ensenyament" per poder introduir dades dels cursos anteriors

Imatge 4 - Finestra emergent Dades de l'escolarització


5. Prémer el botó [Afegeix] per obrir la finestra emergent "Dades de l'escolarització"

Imatge 5 - Finestra emergent Dades de l'escolarització


6. Emplenar les de dades de l'escolarització

7. Prémer el botó [Desa]

Repetir aquest procés tantes vegades com sigui necessari.

* Es poden entrar diferents centres.
* Es pot posar més d’un centre per curs.Imatge 6 - Registre de dades de l'escolarització


8. Prémer el botó [Següent]

En el cas d'alumnes provinents d’altres comunitats, si les qualificacions no corresponen a les del sistema català (literals d’assoliment), només s’ha d’enregistrar el nom del centre de procedència.
Cal annexar el document rebut en paper tal com s’indica al pas 18.
A l'avaluació final de 4t d'ESO, en el cas que l'alumne/a superi l'etapa, caldrà calcular a mà la qualificació d'etapa i enregistrar-la a Esfer@.


9. Desplegar el curs a completar

Imatge 7 - Accés al detall del curs


10. Prémer el botó [Afegeix] per obrir la finestra emergent "Resultats d'avaluacions finals"

Imatge 8 - Accés al detall del curs


11. Seleccionar el currículum i prémer el botó [Afegeix]

12. Seleccionar els continguts i prémer el botó [Afegeix]

Imatge 9 - Selecció dels continguts


13. Indicar les qualificacions i les conseqüències de l'avaluació, d'acord a l'ensenyament:

  • Educació primària

Imatge 10 - Enregistrament de les qualificacions finals d'educació primària

* ESO
Imatge 11 - Enregistrament de les qualificacions finals d'ESO

  • Batxillerat

Imatge 12 - Enregistrament de les qualificacions finals de batxillerat

En els desplegables que només tenen una opció, aquesta no cal seleccionar-la, es carrega automàticament en desar.


14. Prémer el botó [Següent]

15. Si escau, afegir la descripció de les mesures d'atenció a la diversitat que corresponguin, i prémer el botó [Desa]

Imatge 13 - Enregistrament de les mesures d'atenció a la diversitat


16. Prémer el botó [Següent]

17. Repetir aquest procés per a cadascuna de les escolaritzacions anteriors.

18. Es pot annexar el document rebut en paper, carregant-lo en format PDF

Imatge 14 - Càrrega del document rebut en paper


19. Prémer el botó [Desa]

Si les dades ja estan totes enregistrades, cal prémer el botó [Desa pendent de signatura], pendent de la validació per part del director/a.

Imatge 15 - Dades de l'escolarització pendents de signatura
Revisar les dades i signar la documentació


El director/a ha de revisar les dades i,si són correctes, signar la documentació.

1. Prémer el botó [Més accions]

2. Seleccionar l'opció del desplegable Imprimir esborrany

Imatge 16 - Impressió de l'esborrany


- Si les dades són correctes:

1. Prémer el botó [Més accions]

2. Seleccionar l'opció del desplegable Signar

3. Prémer el botó [Confirma]

Els resultats de les avaluacions finals de cursos anteriors, entrats manualment, quedaran incorporats a l’Expedient i l’Historial de l’alumne/a, i també a la pestanya Resultats de les avaluacions finals de l’apartat Àmbit acadèmic de la Fitxa de l'alumne/a.

- Si les dades són incorrectes:

1. En l'opció de menú Recepció de documentació, cercar l'alumne/a i marcar la resposta com a "Resposta no adient".

2. En l'opció de menú Petició de documentació, cercar la petició i prémer el botó [Esborra].

La petició quedarà esborrada, i, si escau, es pot iniciar de nou la petició.

Les dades entrades manualment es validen des del menú Gestió manual, no des del menú Recepció de documentació.