Mesures flexibilitzadores

Què són

Les mesures flexibilitzadores permeten validar els aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral i acreditar determinats continguts curriculars (mòduls professionals i unitats formatives) d’un cicle formatiu. Tenen com a finalitat:

  • facilitar la formació al llarg de la vida;
  • millorar la qualificació professional de les persones;
  • afavorir l'adaptació dels estudis a les situacions personals i professionals;
  • millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

Esfer@ permet enregistrar les mesures que el centre aplicarà a l'alumne i reflectir-ho en els seus resultats acadèmics.Com s’hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció del menú Mesures flexibilitzadores del mòdul Configuracions.

Imatge 1 - Accés a les Mesures flexibilitzadores

Imatge 2 - Llista de mesures flexibilitzadoresQuines operacions s'hi poden fer

Les mesures que s'han d'aplicar es gestionen des del mòdul Configuracions. En la majoria de casos les ha d'autoritzar el Departament i en un cas, és el centre qui ha de comunicar al Departament que la implanta.

Codi de la mesura Nom de la mesura flexibilitzadora Observacions
01 Impartició parcial de cicles L'autoritza el Departament.
02-02A Distribució temporal extraordinària L'autoritza el Departament.
03-03B Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius L'autoritza el Departament.
03-03C Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius organitzada pel Departament L'autoritza el Departament.
04 Impartició d’unitats formatives en entorns laborals L'autoritza el Departament.
05 Oferta a col·lectius singulars L'autoritza el Departament.
06 Formació semipresencial El centre comunica al Departament que la impartirà.
07-07A Formació professional en alternança simple L'autoritza el Departament.
07-07B Formació professional en alternança dual L'autoritza el Departament.
08 Oferta de cicles en zones de baixa densitat L'autoritza el Departament.

Segons la mesura cal emplenar camps diferents.

Codi de la mesura Nom de la mesura flexibilitzadora Indicacions del centre
01 Impartició parcial de cicles - Marcar que no s'implanta el cicle complet.
- Mòduls i unitats formatives que s'implanten.
02-02A Distribució temporal extraordinària - Marcar que s'implanta la mesura en el centre amb indicació de la durada.
03-03B Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius - Marcar que s'implanta la mesura en el centre.
- NIF i nom de l'empresa, i país si és estrangera.
- Identificador del conveni en l'aplicació departamental.
Múltiple
03-03C Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius organitzada pel Departament - Marcar que s'implanta la mesura en el centre. Múltiple
04 Impartició d’unitats formatives en entorns laborals - Marcar que s'implanta la mesura en el centre.
- Unitats formatives i hores que es fan a l'empresa.
- NIF i nom de l'empresa, i país si és estrangera.
- Identificador del conveni de l'aplicació departamental.
05 Oferta a col·lectius singulars - Marcar l'alumne que s'hi acull.
- Si no té els requisits d'accés marcar-ho en el camp corresponent.
- Identificador del conveni (aplicació departamental).
- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera s'ha d'especificar-ne el país).
06 Formació semipresencial - Marcar que el centre ofereix aquesta modalitat.
- En fer-ho es trametrà un correu a determinades persones dels serveis territorials i dels serveis centrals per comunicar-los que el centre ofereix aquesta modalitat.
07-07A Formació professional en alternança simple - Marcar que s'implanta la mesura en el centre.
- NIF i nom de l'empresa, i país si és estrangera.
- Identificador del conveni en l'aplicació departamental.
Múltiple
07-07B Formació professional en alternança dual - Marcar que s'implanta la mesura en el centre.
- Mòduls que s'ofereixen.
- NIF i nom de l'empresa, i el país si és estrangera.
- Identificador del conveni en l'aplicació departamental.
- Tipus d'organització currícular (A/B).
Múltiple
08 Oferta de cicles en zones de baixa densitat - Marcar que no s'imparteix el cicle complet.
- Mòduls i unitats formatives que s'imparteixen.

A la fitxa de l'alumne cal emplenar les mesures corresponents:

Codi de la mesura Nom de la mesura flexibilitzadora Indicacions sobre l'alumne
01 Impartició parcial de cicles - -
02-02A Distribució temporal extraordinària -Indicar que l'alumne s'hi acull.
03-03B Matrícula parcial. D'oferta específica de cicles formatius - Indicar que l'alumne s'hi acull.
- Si no té els requisits d'accés marcar-ho en el camp corresponent.
- Identificador del conveni (cal escollir el conveni dels disponibles per a la mesura segons el mòdul Configuracions).
- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera cal especificar-ne el país). Seleccionar l'empresa de les disponibles per a la mesura, segons el mòdul Configuracions.
03-03C Matrícula parcial. D'oferta específica dels cicles formatius organitzada pel Departament - Indicar que l'alumne s'hi acull.
- Si no té els requisits d'accés marcar-ho en el camp corresponent.
04 Impartició d’unitats formatives en entorns laborals - -
05 Oferta a col·lectius singulars - Indicar que l'alumne s'hi acull.
- Si no té els requisits d'accés marcar-ho en el camp corresponent.
- Identificador del conveni (cal escollir el conveni dels disponibles per a la mesura segons el mòdul Configuracions).
- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera, cal especificar-ne el país). Seleccionar l'empresa de les disponibles per a la mesura, segons el mòdul de configuracions.
06 Formació semipresencial - Indicar que l'alumne s'hi acull.
-Mòdul professional i unitat formativa que farà en aquesta modalitat (en aquest cas s'han de mostrar els continguts que l'alumne tingui en el seu currículum).
07-07A Formació professional en alternança simple - Indicar que l'alumne s'hi acull.
- Nombre d'hores que fa a la empresa.
- Identificador del conveni (cal escollir el conveni dels disponibles per a la mesura segons el mòdul Configuracions).
- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera cal especificar-ne el país).
07-07B Formació professional en alternança dual - Indicar que l'alumne s'hi acull.
- Mòduls professionals i unitats formatives que es fan en dual.
- Hores a l'empresa dels mòduls professionals i de les unitats formatives que es cursa en dual.
- NIF i nom de l'empresa (si és estrangera cal especificar-ne el país).
- Identificador del conveni (cal escollir el conveni dels disponibles per a la mesura segons el mòdul Configuracions).
- País on es fa el projecte.
08 Oferta de cicles en zona de baixa densitat - -