Avaluacions

Contextualització

De definicions d'avaluació, n'hi ha tantes com persones que en parlen. Tot seguit es detallen les que consten al Glossari d'educació del Portal de centres:

  • Avaluació: Procés sistemàtic i metòdic mitjançant el qual es recull informació, quantitativa i qualitativa, a través de mitjans formals sobre un objecte determinat, per tal de jutjar el seu mèrit o valor i fonamentar decisions específiques.
  • Avaluació de l'aprenentatge: Camp especialitzat de l'avaluació educativa en el qual es valoren els coneixements, habilitats i actituds adquirits pels alumnes com a resultat de diverses experiències educatives.
  • Avaluació de la competència: Procés en el qual un candidat a obtenir una certificació fa demostracions de competència que són recollides per un avaluador autoritzat, que jutja, enfront de l'especificació d'avaluació corresponent, si l'evidència de competència és suficient per obtenir un certificat.
  • Diligència: Document mitjançant el qual l'Administració fa constar internament l'execució d’un fet o una actuació determinada.

El procés d'avaluació és extern al programa.
Esfer@ permet recollir el resultat de l’avaluació i elaborar la documentació, però qui avalua és la persona. Com que avaluar requereix un procés de reflexió, és convenient fer-ho externament al programa.

Els sistemes d'informació es limiten a l'acte administratiu de la recollida i la formalització documental dels resultats de l'avaluació.

Aquesta formalització és un dels processos administratius més importants que fa el centre juntament amb la matrícula.Funcions

Aquest mòdul dóna suport a totes les accions que es duen a terme en un procés d'avaluació dels alumnes.

L'avaluació va més enllà d'atribuir uns valors als coneixements, habilitats, actituds i assoliment de les competències. També ha de servir per analitzar els resultats i trobar respostes per millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes. L'avaluació ha de ser un procés continu i integral. La normativa estableix, per a cada ensenyament, com i quan ha de ser l'avaluació final.

En el procés continu i integral és important valorar les etapes dels moments formatius. En aquest sentit i en el que l'avaluació ha de ser formativa (valorar i rectificar, si cal, el procés d'aprenentatge) es poden fer avaluacions parcials. El centre necessita plasmar aquests processos formatius en el seu programa de gestió. L'avaluació és un procés “personal”, en el sentit que no es pot automatitzar. Per tot això el que fa el programa és donar suport a l'hora de recollir els resultats i elaborar els documents, facilitant la consulta dels resultats dels processos anteriors.

La diversitat requereix que el programa ofereixi eines per a una gran majoria d'organitzacions del procés d'aprenentatge.

Tenint en compte que el centre ha de fer les avaluacions finals i pot fer avaluacions parcials, a Esfer@ es preveuen les dues possibilitats i es tracten en dos submòduls ben diferenciats:

Tipus d'avaluacions a Esfer@

  • Avaluacions finals: El funcionament de l'avaluació final està fixat per la normativa.
  • Avaluacions parcials: L'equip directiu pot dissenyar les avaluacions parcials i adaptar-les a cadascun dels ensenyaments.