Avaluacions parcials

Què són

La normativa dóna llibertat als centres per organitzar les avaluacions parcials d'acord amb els seus objectius, reflectits en el PEC.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi s'ha de seleccionar l'opció del menú Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Quines operacions s'hi poden fer

A Esfer@ es deixa autonomia al centre per definir com vol fer les avaluacions parcials per a cada ensenyament:

 • Què vol avaluar
 • Com vol mostrar els resultats de l'avaluació
 • Quantes sessions d'avaluació parcial es registren en el programa

A Esfer@ el centre pot escollir, per a cada ensenyament, entre dos modes diferents de fer les avaluacions parcials:

 • Fer les avaluacions parcials seguint el model d'avaluació final Basada en normativa; cal definir pocs elements.
 • Fer les avaluacions parcials amb el Model d'avaluació parcial pròpia del centre; cal definir-ho tot 1).

Per a cada ensenyament2) el centre ha d'especificar el model d'avaluació que vol aplicar i, en el cas d'optar pel Model d'avaluació parcial pròpia del centre, concretar els literals que farà servir per a l'avaluació, i els Elements propis del centre que vol avaluar.

Definició del tipus d'avaluació

L'equip directiu, accedint a l'opció del menú Model d'avaluacions parcials del mòdul Avaluacions parcials, ha d'establir de quina manera vol fer les avaluacions parcials:

 • Fer les avaluacions parcials Basada en normativa. Avaluar amb la mateixa estructura i funcionament que a l'avaluació final, amb els mateixos continguts i literals que ha establert la normativa.
 • Fer les avaluacions parcials en Model d'avaluació parcial pròpia del centre. Avaluar els Elements propis del centre que el centre determini: avaluar per projectes, per àmbits genèrics, aspectes concrets… 3). El centre també escull els literals que vol fer servir a l'avaluació: si vol avaluar amb xifres, de manera qualitativa, amb frases o de manera combinada. En el model lliure sols es podrà fer l'entrada de qualificacions per Grup i alumne/a.

Donat que l'educació infantil no té avaluació final per normativa, per a aquest ensenyament sols es pot optar per avaluar amb el Model d'avaluació parcial pròpia del centre.

Nombre de sessions d'avaluació

 • El centre pot fer les avaluacions parcials que hagi establert en el PEC.
 • El programa limita el nombre d'avaluacions parcials a 9. No cal que es concretin a l'inici del curs.

Les avaluacions parcials estan totalment deslligades de les avaluacions finals.Fases de les sessions d'avaluació parcials

L'avaluació es desenvolupa en fases que en el programa es tradueixen en estats.

Imatge 2 - Avaluacions parcials - Correspondència entre fases i estats de les avaluacions parcials

Les fases establertes són:

Fase de treball de secretaria - Estat "Secretaria"

En aquesta fase s'han de fer les tasques següents:

 • Crear la sessió d'avaluació, si escau (la 1a sessió es crea de forma automàtica després de triar el model d'avaluació parcial). 4)
 • Si s'ha optat pel Model d'avaluació parcial pròpia del centre, crear els Elements propis del centre. 5)
 • Creació del banc de frases, les frases i assignació d'aquestes als Elements curriculars o als Elements propis del centre. 6)
 • Revisar les dades:
  • Si les avaluacions parcials es fan del tipus Basada en la normativa. 7)
  • Si les avaluacions parcials es fan amb el Model d'avaluació parcial pròpia del centre. 8)
 • Fer el canvi d'estat, de Secretaria a Professors. Aquest canvi d'estat no és immediat. Es fa efectiu l'endemà d'haver-lo sol·licitat. 9)

Fase d'entrada de resultats - "Estat Professors"

En aquesta fase s'han de fer les tasques següents:

 • Entrar les qualificacions:
  • Si les avaluacions parcials es fan com les finals els professors poden entrar les qualificacions. 10)
  • Si les avaluacions parcials es fan amb el model d'avaluació parcial pròpia del centre, les qualificacions sols les pot entrar el tutor, el personal de secretaria habilitat o l'equip directiu, i també la resta de docents si es vinculen els elements propis del centre de nivell I als continguts que imparteixen en el grup classe. 11)
 • Fer el canvi d'estat Professors a Junta. 12).

Fase de resultats de la sessió d'avaluació i fase de comprovació de resultats, signatura i impressió dels resultats - Estat "Junta"

En aquesta fase s'han de fer les tasques següents:

 • Imprimir els documents per a la sessió d'avaluació. 13)
 • Revisar les qualificacions de totes les matèries dels alumnes. 14)
 • Entrar les dades de la sessió d'avaluació; la data de la sessió, els assistents, acords. 15)
 • Fer el canvi d'estat Junta a Tancada. 16)

Fase d'arxiu - Estat "Tancada"

En aquesta fase s'ha de fer la tasca següent:

 • Arxivar l'acta d'avaluació del grup .

Accions durant el procés de les avaluacions parcials

Acció Secretaria Professors Junta Tancada
Canviar l'estat de la sessió d'avaluació 17)
Revisar els continguts que cal tenir en compte a l'avaluació dels alumnes 18)
Entrada de qualificacions per grup i matèria 19)
Consulta de qualificacions per grup i matèria 20)
Entrada de qualificacions per grup i alumne/a 21) 22)
Entrada de les dades de la sessió d'avaluació 23)
Impressió de les actes d'avaluació 24)
Impressió dels informes d'avaluació 25)
Arxivar les actes

Permisos d'accés segons les fases de les avaluacions

Acció Rol de Director / Equip directiu Rol de Tutor Rol de Professor Rol de Secretaria Permís manual
Canviar l'estat de la sessió d'avaluació 26) 27)
Revisar els continguts que cal tenir en compte a l'avaluació dels alumnes 28)
Entrada de qualificacions per grup i matèria 29)
Consulta de qualificacions per grup i matèria 30)
Entrada de qualificacions per grup i alumne/a 31)
Entrada de les dades de la sessió d'avaluació 32)
Impressió de les actes d'avaluació 33)
Impressió dels informes d'avaluació 34)
Arxivar les actes 35)
1) Què s'avalua i com s'avalua.
2) Abans d'iniciar el procés d'avaluació.
3) El centre pot crear Elements propis del centre de tres nivells.
4) , 32) Opció del menú Sessió.
5) Opció del menú Elements propis del centre del mòdul Avaluacions parcials.
6) Opció del menú Banc de frases del mòdul Avaluacions parcials.
7) , 10) Opció del menú Qualificacions per grup i matèria del mòdul Avaluacions parcials o Qualificacions per grup i alumne/a del mòdul Avaluacions parcials.
8) Només ho pot fer el tutor o tutora, el personal de secretaria o l'equip directiu des de l'opció del menú Qualificacions per grup i alumne/a del mòdul Avaluacions parcials.
9) Opció del menú Sessió d'avaluació del mòdul Avaluacions parcials.
11) Opció del menú Qualificacions per grup i alumne/a del mòdul Avaluacions parcials.
12) Opció del menú Sessió d'avaluació
13) , 16) , 17) , 23) , 24) , 25) , 26) , 33) , 34) Opció del menú Sessió d'avaluació.
14) Opció del menú Qualificacions per grup i alumne/a i si es fan les avaluacions com les finals es pot fer en mode de consulta per Qualificacions per grup i alumne/a.
15) A l'opció del menú Sessió d'avaluació.
18) , 21) , 31) Opció del menú Qualificacions per grup i alumne/a.
19) , 20) , 28) , 29) , 30) Opció del menú Qualificacions per grup i matèria.
22) Sols Equip directiu.
27) El pas de l'estat En signatura a Signada només el pot fer el director o l'equip directiu.
35) Ho fa el programa.