Sessió d'avaluació

Què és

Des d'aquest submòdul es fan els canvis d'estat de la sessió d'avaluació.

Els canvis d'estat sempre van endavant; no és possible retornar a un estat anterior.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció de menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Imatge 1 - Accés a l'opció de menú Sessió d'avaluació del mòdul Avaluacions parcials

Imatge 2 - Llista de grups classe i sessions d'avaluació parcials

La pantalla mostra la taula de grups i les sessions d'avaluació:

 • Té una capçalera amb els camps: Curs escolar, Codi del grup, Nom del grup, Ensenyament, Nivell, Resta dades1), Secretaria, Professors, Junta, Tancada i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • Hi ha una fila per a cada un dels grups classe del centre, per al curs escolar que s'hagi establert com a Curs per defecte d'avaluació a l'opció del menú Paràmetres del centre del mòdul Configuracions.
 • L'estat en què es troben les sessions d'avaluació del grup s'especifiquen als camps: Secretaria, Professors, Junta, Tancada.
 • A la columna d'accions hi ha dues icones:
  • Permet accedir al detall de la sessió d'avaluació per poder-hi entrar la data de la sessió, els acords, els assistents i altres assistents.
  • Per crear una nova sessió d'avaluació o canviar-ne l'estat.
 • A la part superior de la taula hi ha el botó , que permet generar les actes d'avaluació, els informes de qualificacions i l'acusament de recepció.

Quines operacions s'hi poden fer

Crear o canviar la sessió d'avaluació d'un grup

Per crear una sessió d'avaluació parcial cal:

 • Seleccionar l'opció de menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Imatge 3- Accés a la pantalla per crear o modificar l'estat de les sessions d'avaluació d'un grup

 • Prémer la icona que correspon al grup.2)

Imatge 4- Pantalla de les sessions d'avaluació d'un grup que no té cap sessió creada

 • Prémer el botó

Imatge 5- Pantalla de confirmació

 • Prémer el botó

Imatge 6- Pantalla de la sessió d'avaluació en estat Secretaria

Es mostra la pantalla de la sessió d'avaluació amb:

 • Quatre punts numerats que representen els estats de la sessió. L'estat actual en vermell.
 • Dues seccions informatives: Estat actual -Secretaria i Proper estat -Professors
  • Estat actual -Secretaria amb la informació del que es pot fer, un resum de l'avaluació i les condicions per poder fer el canvi d'estat.
  • Proper estat -Professors amb la informació del que es podrà fer.
 • Dos botons .Fer la petició per canviar l'estat

Per canviar l'estat d'una sessió d'avaluació parcial cal:

 • Seleccionar l'opció de menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.
 • Prémer la icona que correspon al grup.3)

Imatge 7- Pantalla de la sessió d'avaluació en estat Secretaria

 • Prémer el botó .

Imatge 8- Pantalla de confirmació

 • Prémer el botó .

Imatge 9- Informació de què s'ha iniciat el canvi d'estat de la sessió

A la pantalla es mostra el missatge que el canvi d'estat s'ha iniciat. El canvi d'estat no és immediat, el programa ha de fer diverses validacions i accions, fet que provoca alguns canvis a la pantalla.

 • Si el procés finalitza correctament, a la pantalla es mostra un missatge assegurant que el canvi d'estat s'ha efectuat correctament.
 • La pantalla té la mateixa estructura que la imatge 6.

Imatge 10- Informació de què s'ha iniciat el canvi d'estat de la sessió

 • Si no s'han superat totes les validacions4) es mostra a la pantalla un missatge amb els problemes/errors que s'han detectat.5)

Imatge 11- Problemes que han impedit fer el canvi d'estat

 • Després d'esmenar els errors podeu tornar a prémer el botó .Condicions per canviar l'estat

Canvi d'estat Condicions
Secretaria –> Professors Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe.
Professors –> Junta Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe.
Junta –> Tancada Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe, i a més s'ha d'haver completat les dades de la sessió d'avaluació referents a data, assistents i acords.Accions que es poden fer en cada estat

Estat Rol Accions que es poden fer
Secretaria Equip directiu i secretaria Si és necessari, modificar els elements propis del centre, assignar/desassignar alumnes al grup.
Equip directiu i secretaria.6) Els professors.7) El tutor/a 8) Accedir en mode consulta a l'entrada de qualificacions per grup i matèria9) i per grup i alumne.
Professors Equip directiu i secretaria Si és necessari, modificar els elements propis del centre i les frases, assignar/desassignar alumnes al grup.
Equip directiu i secretaria amb autorització.10) Els professors.11) El tutor/a 12) Entrar qualificacions per grup i matèria13), i per grup i alumne.
Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a14) Entrar la data de la sessió d'avaluació.
Junta Els professors Accedir en mode de consulta a l'entrada de qualificacions per grup i matèria15), i per grup i alumne.
Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a16) Revisar les qualificacions i, si correspon, entrar les qualificacions globals.
Entrar la data de la sessió d'avaluació, els assistents i els acords.
Tancada Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a17) Entrar la data de la sessió d'avaluació, els assistents i els acords.Entrar les dades d'una sessió d'avaluació: data, assistents i acords

Per entrar les dades d'una sessió d'avaluació cal:

 • Seleccionar l'opció del menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Imatge 12- Accés a l'entrada de les dades d'una sessió

 • Prémer la icona que correspon al grup.

Imatge 13- Pantalla d'entrada de dades d'una sessió d'avaluació

A la pantalla s'ha d'introduir:

 • La data de la sessió d'avaluació.
 • Els acords de la sessió d'avaluació.
 • Si a la sessió, a més dels professors del grup, hi ha altres assistents, es pot anotar en aquest espai.
 • Assistents: S'han de marcar els professors assignats al grup que han assistit a la sessió d'avaluació.

Després d'entrar les dades, prémer el botó .Imprimir els documents

Generació de documents

Actes

Cal anar a Avaluacions > Avaluacions parcials > Sessió d'avaluació.

Imatge 14 - Pantalla d'accés a actes i informes de qualificacions

A la pantalla, cal marcar la casella corresponent al grup/grups del qual es vol obtenir l'acta i/o els informes i clicar al botó de la part superior.

Imatge 15 - Selecció dels documents

Si a l'ensenyament hi ha més d'una sessió d'avaluació parcial, s'ha d'escollir la sessió d'avaluació de què es volen generar els documents. A la pantalla s'han de triar els documents que es volen imprimir.

Actes

Al desplegable Avaluació final de curs cal especificar-hi i prémer el botó .18)

Imatge 16 - Acta de primària


Es generen dos documents en format PDF:

 • Acta de la sessió d'avaluació
 • Graella de qualificacions

Imatge 17 - Acta de primària

Imatge 18 - Qualificacions de primària

Butlletins i acusament de recepció

Es poden imprimir els informes de qualificacions i també els d'acusament de recepció. Al desplegable Informe de qualificacions cal especificar , i al desplegable Acusament de recepció, també , després de seleccionar els alumnes i prémer el botó . Després es genera un document ZIP amb els informes i els acusaments en format PDF.

Imatge 19 - Informes de qualificacions

Imatge 20 - Acusament de recepció


1) Règim i torn.
2) Per facilitar la cerca del grup podeu utilitzar els filtres que hi ha a la capçalera.
3) Consulteu la Imatge 3.
4) Per exemple, hi ha alumnes que no estan a cap grup classe.
5) En aquest cas la llista d'alumnes que no estan a cap grup classe.
6) , 10) De tots els alumnes.
7) , 11) Només dels grups i matèries que tenen assignats.
8) , 12) Dels alumnes del grup de tutoria.
9) Només si les avaluacions parcials es fan com les finals
13) , 15) Només si les avaluacions parcials es fan com les finals.
14) , 16) , 17) De la tutoria.
18) No cal seleccionar els alumnes.