Qualificacions per grup i matèria

Què són

Si el centre ha optat per fer les avaluacions parcials com les finals, aquesta opció de menú permet introduir les qualificacions per grup i matèria.

Si es fan les avaluacions amb el Model d'avaluació parcial pròpia del centre, aquest accés no està operatiu.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi s'ha de seleccionar l'opció de menú Qualificacions per grup i matèria del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Imatge 1- Accés a l'opció Qualificacions per grup i matèria

Quines operacions s'hi poden fer

Imatge 2 - Relació de grups classe
La pantalla mostra la taula de grups i les sessions d'avaluació.

 • Té una capçalera amb els camps: Curs escolar, Codi del grup, Nom del grup, Ensenyament, Nivell, Resta dades1) i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • Hi ha una fila per a cada un dels grups classe del centre, per al curs escolar que s'hagi establert com a Curs per defecte d'avaluació a l'opció del menú Paràmetres del centre del mòdul Configuracions.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . Al prémer la icona d'un grup, es mostra una taula amb la relació de les matèries assignades al grup.

Imatge 3 - Llista de matèries del grup

La pantalla mostra la llista de matèries del grup:

 • Té una capçalera amb els camps: Codi matèria, Element curricular i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . Al prémer la icona s'accedeix a la pantalla de qualificacions de la matèria.

Al prémer la icona d'un alumne, s'accedeix a una taula amb les matèries que l'alumne té al currículum; en funció del rol de la persona que hi accedeix i de l'estat de la sessió, es mostraran o es permetrà entrar-ne les qualificacions.

Imatge 4 - Entrada de qualificacions per grup i matèria


La pantalla està estructurada en diverses seccions:

 • 1 - Fil d'Ariadna: Amb la informació del grup classe i matèria en què s'entren/consulten les qualificacions dels alumnes.
 • 2 - Sessió d'avaluació: Identifica la sessió d'avaluació del curs.
 • 3 - Taula d'alumnes i qualificacions: Relació d'alumnes del grup, qualificacions i comentaris.
 • 4 - Botons per sortir, sense enregistrar o guardant les qualificacions i comentaris.


 • Es pot seleccionar frases del banc de frases associat.

Imatge 5 - Entrada de frases d'un banc

 • Per entrar una frase codificada s'ha de:
  1. Prémer la icona .
  2. Col·locar el cursor a la caixa de text de la pantalla d'entrada de frases.
  3. Seleccionar la frase.2)
  4. Prémer el botó que hi ha a la pantalla d'entrada de frases.3)
 • Es poden escriure comentaris a cada alumne prement la icona .

Perquè totes les qualificacions i comentaris es desin, és imprescindible prémer el botó que hi ha al peu de la pantalla.

Accions que es poden fer en funció de l'estat de la sessió d'avaluació

Estat Rol Accions que es poden fer
Secretaria Equip directiu i administració. 4) Els professors.5) El tutor/a 6) Revisar el currículum. Es pot accedir en mode de consulta i veure les matèries que l'alumne té al currículum.
Professors Equip directiu i administració amb autorització.7) Els professors.8) El tutor/a 9) Entrar les qualificacions.
Junta Els professors Accedir en mode de consulta als resultats de l'avaluació. Poden veure les qualificacions, però no modificar-les.
Equip directiu i administració amb autorització i el tutor/a10) Revisió/entrada de les qualificacions.
Tancada Equip directiu i administració. 11) Els professors.12) El tutor/a 13) Consulta de les matèries i qualificacions.
1) Règim i torn.
2) Es pot afegir una altra frase, si després d'haver-ne seleccionat una es torna a situar el cursor a la caixa de frases.
3) En desar la frase passa a formar part dels comentaris de la matèria-alumne
4) , 7) , 11) De tots els alumnes.
5) , 8) , 12) Només dels grups i matèries que tenen assignats.
6) , 9) , 13) Dels alumnes del grup de tutoria.
10) Del grup de tutoria.