Qualificacions per grup i alumne/a

Què són

Des d'aquesta opció del menú es poden entrar les qualificacions per grup i alumne/a.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi s'ha de seleccionar l'opció del menú Qualificacions per grup i alumne/a del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Imatge 1- Accés a l'opció Qualificacions per grup i alumne/a

Imatge 2 - Llista de grups classe

La pantalla mostra la taula de grups:

 • Té una capçalera amb els camps: Curs escolar, Codi grup, Nom grup, Ensenyament, Nivell, Resta dades 1) i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • Hi ha una fila per a cada un dels grups classe del centre, per al curs escolar que s'hagi establert com a Curs defecte d'avaluació a l'opció del menú Paràmetres del centre del mòdul Configuracions.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . Al prémer la icona d'un grup, mostra una taula amb la llista d'alumnes del grup.

Imatge 3 - Llista d'alumnes del grup

La pantalla mostra la llista d'alumnes del grup:

 • Té una capçalera amb els camps: Identificador de l'alumne/a, Nom, Tipus de document, Número de document i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . Al prémer la icona s'accedeix a la pantalla de qualificacions de l'alumne.


Quines operacions s'hi poden fer

Introduir/consultar les qualificacions de totes les matèries dels alumnes d'un grup (alumne per alumne)

Al prémer la icona d'un alumne, s'accedeix a una taula amb les matèries que l'alumne té al currículum; en funció del rol de la persona que hi accedeix i de l'estat de la sessió, es mostraran o es permetrà entrar-ne les qualificacions.

Imatge 4 - Llista de matèries de l'alumneLa pantalla està estructurada en diverses seccions:

 • 1 - Fil d'Ariadna: Amb la informació del grup classe, de l'identificador i el nom i cognoms de l'alumne.
 • 2 - Sessió d'avaluació: Identifica la sessió d'avaluació del curs.
 • 3 - Taula de matèries i qualificacions: Relació de matèries, de les qualificacions, frases2) i comentaris.3)
 • 4 - El botó permet entrar comentaris generals a l'avaluació de l'alumne.
 • 5 - Botons per sortir, sense enregistrar o guardant les qualificacions i comentaris.
 • 6 - Botons que permeten anar a l'alumne anterior o al següent.

Les icones i permeten entrar comentaris a l'avaluació de l'alumne en relació amb una matèria.

Entrada de frases dels bancs de frases assignats a l'element avaluable

Imatge 5 - Selecció d'una frase del banc de frases

 • Per entrar una frase del banc cal:
  1. Prémer la de l'element que es vol comentar.
  2. Posar el cursor a la caixa de text Afegir frases.
  3. Seleccionar la frase en concret.4)
  4. Prémer el botó que hi ha a la finestra Afegir frases.5)

Accions que es poden fer en funció de l'estat de la sessió d'avaluació

Estat Rol Accions que es poden fer
Secretaria Equip directiu i secretaria.6) Els professors.7) El tutor/a 8) Revisar el currículum. Es pot accedir en mode de consulta i veure les matèries que l'alumne té al currículum.
Equip docent Equip directiu i secretaria amb autorització.9) Els professors.10) El tutor/a 11) Entrar les qualificacions.
Sessió Els professors Accedir en mode de consulta als resultats de l'avaluació. Poden veure les qualificacions, però no modificar-les.
Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a12) Revisió de les qualificacions i si correspon entrada de les qualificacions.
En signatura Equip directiu i secretaria.13) Els professors.14) El tutor/a 15) Consulta de les matèries i qualificacions.
Signada Equip directiu i secretaria.16) Els professors.17) El tutor/a 18) Consulta de les matèries i qualificacions.


1) Règim i torn.
2) Es poden posar frases del banc de frases assignat.
3) Es poden posar comentaris a cada matèria prement la icona .
4) Després d'haver seleccionat una frase, se'n pot afegir una altra tornant a situar el cursor a la caixa de text Afegir frases.
5) Després de prémer Desa, la frase es mostra dins dels comentaris de la matèria.
6) , 9) , 13) , 16) De tots els alumnes.
7) , 10) , 14) , 17) Només dels grups i matèries que tenen assignats.
8) , 11) , 15) , 18) Dels alumnes del grup de tutoria.
12) Del grup de tutoria.