Banc de frases

Què són

El banc de frases és una col·lecció de frases codificades que el centre estableix per a complementar les qualificacions a les avaluacions parcials.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció del menú Banc de frases del submòdul Avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Imatge 1 - Accés al menú Banc de frases del mòdul Avaluacions parcials

Imatge 2 - Taula de banc de frases

Es mostra la taula del banc de frases del centre.

  • Hi ha els camps Codi, Nom, Número de frases actives i Accions
  • Hi ha camps en blanc per aplicar filtres, si cal.
  • A sobre de la taula hi ha tres botons

Quines operacions s'hi poden fer

Crear banc de frases

Per crear un banc de frases, s'ha de prémer el botó que hi ha sobre de la taula.

Imatge 3 - Formulari de creació d'un banc de frases

Heu d'entrar un codi i un nom i prémer el botó .
Imatge 4 - Taula de bancs de frases 1

Després de desar, surt el missatge assegurant que la frase s'ha afegit a la taula.

Editar banc de frases

Per editar les dades d'un banc de frases, heu de prémer la icona .

Imatge 5 - Pantalla d'edició d'un banc de frases

A la part superior de la pantalla hi ha el codi, el nom i un desplegable que permet activar o desactivar el banc de frases.
Hi ha les pestanyes Frases del banc i Elements avaluables.

Afegir frases al banc

Per afegir frases al banc, a la pestanya Frases del banc, s'ha de prémer el botó que hi ha sobre de la taula.

Imatge 6 - Pantalla d'entrada de frases a un banc

Cal introduir la informació següent:

  • El codi
  • La frase, on s'ha d'escriure una frase neutra o bé dues frases diferents (una en masculí i una altra en femení) que el programa assignarà en funció del sexe de l'alumne.
  • S'ha de seleccionar si la frase està activa.

Després d'entrar les dades s'ha de prémer .

Imatge 7 - Pantalla d'entrada de frases a un banc, en masculí i en femení

Després de prémer , la frase es mostra a la taula de frases del banc.

Imatge 8 - Taula de frases d'un banc de frases

Associar el banc als elements avaluables

Abans d'iniciar aquest procés, cal haver seleccionat el tipus de model d'avaluació parcial a l'opció del menú Model d'avaluacions parcials del mòdul Avaluacions.

Per associar el banc a elements avaluables, s'ha de seleccionar la pestanya Elements avaluables.
La pantalla mostra la taula d'elements avaluables associats al banc:

  • Els camps Codi, Nom i Nivell.
  • Hi ha unes caixes per entrar filtres, per facilitar la cerca.
  • En la part superior hi ha dos botons i .


S'ha de prémer el botó .

Imatge 9 - Selecció de la pestanya Elements avaluables

S'ha de seleccionar l'ensenyament al qual es vol associar el banc.

Imatge 10 - Selecció de l'ensenyament

Després de seleccionar l'ensenyament s'han de marcar els elements que es volen associar al banc, i prémer .

Imatge 11 - Selecció dels elements avaluables

Per finalitzar l'associació i desar totes les dades s'ha de prémer el botó .

Imatge 12 - Pantalla d'associació d'un banc als elements avaluables

Els bancs de frases faciliten l'entrada de comentaris 1) a les avaluacions parcials.

Imatge 13 - Exemple de frases codificades a la pantalla de l'avaluació

1) A comentaris de l'alumne s'afegeix una frase "estàndard" que ha creat el centre, que un cop desada es pot editar.