Qualificacions per al tutor del grup

Què és

Des d'aquesta opció del menú els tutors, en estat equip docent, poden preparar la sessió d'avaluació.

Com s'hi accedeix?

Per accedir s'ha de seleccionar l'opció de menú Qualificacions per al tutor del grup del submòdul Avaluacions finals del mòdul Avaluacions.

Imatge 1 - Accés al menú d'Avaluacions finals pel tutor

Quines operacions s'hi poden fer

Aquesta opció li permet al tutor veure les qualificacions de tots els alumnes matèria per matèria:

  • Entrar el resum del consell orientador (ESO)
  • Entrar les comentaris generals a l'avaluació de tots els alumnes
  • Informar, si escau, la proposta de mesures d'atenció a l'alumnat (ESO)

Imatge 2 - Llista de matèries del grup classe

Imatge 3 - Detall de la pantalla Comentaris generals