Sessió d'avaluació

Què és

Des d'aquest submòdul es fan els canvis d'estat de la sessió d'avaluació.

Es pot passar de l’estat equip docent a l’estat sessió i retrocedir l’estat de sessió a equip docent.
La resta de canvis d'estat sempre van endavant; no és possible retornar a un estat anterior.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi, heu de seleccionar l'opció de menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions finals del mòdul Avaluacions.

Imatge 1 - Accés al menú d'Avaluacions finals

Imatge 2 - Llista de grups classe i sessions d'avaluació final

La pantalla anterior mostra la taula de grups i sessions d'avaluació:

 • Té una capçalera amb els camps: Curs escolar, Codi del grup, Nom del grup, Ensenyament, Nivell, Resta dades 1), Secretaria, Equip docent, Sessió, Signatura, Signada i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • Hi ha una fila per cada un dels grups classe del centre, per al curs escolar que s'hagi establert com a Curs defecte d'avaluació a l'opció del menú Paràmetres del centre del mòdul Configuracions
 • L'estat en què es troben les sessions d'avaluació del grup s'especifica als camps: Secretaria, Equip docent, Sessió, Signatura, Signada.
 • A la columna d'accions hi ha dues icones .
  • Permet accedir al detall de la sessió d'avaluació per entrar-hi la data de la sessió, els acords, els assistents i altres assistents.
  • Per crear una nova sessió d'avaluació o canviar-ne l'estat.
 • A la part superior de la taula hi ha el botó , que permet generar les Actes d'avaluació, els Informes de qualificacions i l'Acusament de recepció.

Quines operacions s'hi poden fer

Crear la sessió d'avaluació d'un grup

Per crear una sessió d'avaluació final cal:

Imatge 3- Accés a la pantalla per canviar l'estat de les sessions d'avaluació d'un grup

 • Seleccionar la casella de verificació del grup a avaluar.
 • Prémer la icona que correspon al grup. 2)

Imatge 4- Pantalla de les sessions d'avaluació d'un grup que no té cap sessió creada

 • Prémer el botó .

Imatge 5- Pantalla de confirmació

 • Prémer el botó .

Imatge 6- Pantalla de la sessió d'avaluació en estat secretaria

Es mostra la pantalla de la sessió d'avaluació amb:

 • El missatge S'ha creat correctament l'avaluació.
 • Cinc punts numerats que representen els estats de la sessió. L'estat actual està en vermell.
 • Dues seccions informatives: Estat actual -Secretaria i Proper estat -Equip docent
  • Estat actual -Secretaria amb la informació del que En aquest estat es pot fer, un Resum de l'avaluació i Condicions per poder fer el canvi d'estat.
  • Proper estat -Equip docent amb la informació del que En aquest estat es podrà fer.
 • Dos botons .Canviar l'estat d'una sessió d'avaluació d'un grup

Fer la petició per canviar l'estat

Per canviar l'estat d'una sessió d'avaluació final cal:

 • Seleccionar l'opció del menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions finals del mòdul Avaluacions.
 • Prémer la icona que correspon al grup. 3)

Imatge 7- Pantalla de la sessió d'avaluació en estat secretaria

 • Prémer el botó .

Imatge 8- Pantalla de confirmació

 • Prémer el botó .

Imatge 9- Confirmació que s'ha iniciat el canvi d'estat de la sessió

A la pantalla es mostra el missatge que el canvi d'estat s'ha iniciat. El canvi d'estat no és immediat, el programa ha de fer diferents accions, fet que provoca alguns canvis a la pantalla.

 • Si el procés finalitza correctament, a la pantalla es mostra un missatge confirmant que el canvi d'estat s'ha efectuat correctament.
 • La pantalla té la mateixa estructura que la imatge 6.

Imatge 10- Confirmació que s'ha iniciat el canvi d'estat de la sessió

 • Si no s'han superat totes les validacions 4) es mostra a la pantalla un missatge amb els problemes/errors que s'han trobat. 5)

Imatge 11- Missatges d'error / Validacions de dades que han impedit fer el canvi d'estat

 • Després d'esmenar els errors torneu a prémer el botó .

Per retrocedir de l’estat sessió a l’estat equip docent cal:

 • Prémer el botó
 • Prémer el botó Confirma de la finestra emergent.

Imatge 12- Pantalla de confirmacióCondicions per canviar l'estat

Canvi d'estat Condicions
Secretaria –> Equip docent Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe.
Equip docent ←→ Sessió Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe.
Sessió –> En signatura Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe.
S'ha d'haver especificat totes les dades d'avaluació dels alumnes del grup.
En signatura –> Signada Tots els alumnes del centre han d'estar assignats a un grup classe.
S'han d'haver especificat totes les dades d'avaluació dels alumnes del grup.
S'ha d'haver especificat la data de sessió d'avaluació i els professors assistents.Accions que es poden fer en cada estat

Estat Rol Accions que es poden fer
Secretaria Equip directiu i secretaria Si és necessari, modificar el currículum dels alumnes, assignar/desassignar alumnes al grup.
Equip directiu i secretaria. 6)Els professors. 7)El tutor/a 8) Accedir en mode consulta a l'entrada de qualificacions per grup i matèria, i per grup i alumne.
Equip docent Equip directiu i secretaria Si és necessari, modificar el currículum dels alumnes, assignar/desassignar alumnes al grup.
Equip directiu i secretaria amb autorització. 9)Els professors. 10)El tutor/a 11) Accedir a l'entrada de qualificacions per grup i matèria i per grup i alumne.
Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a 12) Entrar la data de la sessió d'avaluació.
Sessió Els professors Accedir en mode de consulta a l'entrada de qualificacions per grup i matèria, i per grup i alumne.
Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a 13) Revisar les qualificacions i, si correspon, entrar les qualificacions globals i les conseqüències de l'avaluació.
Entrar la data de la sessió d'avaluació, assistents i acords.
En signatura Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a 14) Entrar la data de la sessió d'avaluació, assistents i acords.
Signada Equip directiu Si és necessari, es poden fer diligències a l'acta.Entrar les dades d'una sessió d'avaluació: data, assistents i acords

Per entrar les dades d'una sessió d'avaluació cal:

 • Seleccionar l'opció del menú Sessió d'avaluació del submòdul Avaluacions finals del mòdul Avaluacions.

Imatge 13- Accés a l'entrada de les dades d'una sessió

 • Prémer la icona que correspon al grup.

Imatge 14- Pantalla d'entrada de dades d'una sessió

A la pantalla introduir:

 • La data de la sessió d'avaluació.
 • Els acords de la sessió d'avaluació.
 • Si a la sessió, a més dels professors del grup, hi ha altres assistents, es pot anotar en aquest espai.
 • Assistents: s'han de marcar els professors assignats al grup que han assistit a la sessió d'avaluació.

Després d'entrar les dades, prémer el botó .Imprimir els documents: actes, informes de qualificacions i acusament de rebut

Generació dels documents

Cal anar a Avaluacions > Avaluacions finals > Sessió d'avaluació.

Imatge 15 - Selecció del grup del qual es vol obtenir les actes i butlletins

A la pantalla cal marcar la casella de verificació corresponent al grup/grups del qual es vol obtenir l'acta i/o els butlletins i clicar al botó de la part superior.

Imatge 16 - Pantalla de selecció dels documents que es volen generar.

Si a l'ensenyament hi ha més d'una sessió d'avaluació final, s'ha d'escollir la sessió d'avaluació de què es volen generar els documents. A la pantalla s'han de triar els documents que es volen imprimir.

Actes

Al desplegable Avaluació final de curs, cal especificar-hi un i prémer el botó . 15) Es genera un document en format PDF.

Imatge 17 - Acta de primària (1a part)

Imatge 18 - Acta de primària (2a part)

Imatge 19 - Acta de primària (Comentaris)

Imatge 20 - Acta de primària (Signatures)

Imatge 21 - Annex d'una acta de primàriaButlletins

Al desplegable Informe de qualificacions, cal especificar-hi , seleccionar els alumnes i prémer el botó . Es genera un document comprimit (ZIP) amb els informes en format PDF.

Imatge 22 - Selecció dels alumnes per generar-ne els informes

Imatge 23 - Informe de qualificacions

Acusament de recepció

Al desplegable Acusament de recepció, cal especificar-hi , seleccionar els alumnes i prémer el botó . Es genera un document comprimit (ZIP) amb els "resguards" dels informes en format PDF.


1) Règim i torn.
2) Per facilitar la cerca del grup podeu utilitzar els filtres que hi ha a la capçalera.
3) Consulteu la Imatge 3.
4) Per exemple, hi ha alumnes que no estan a cap grup classe.
5) En aquest cas, la relació d'alumnes que no estan a cap grup classe.
6) De tots els alumnes.
7) , 10) Només dels grups i matèries que tenen assignats.
8) dels alumnes del grup de tutoria.
9) De tots els alumnes
11) Dels alumnes del grup de tutoria.
12) , 13) , 14) Del grup del qual és tutor.
15) No cal seleccionar els alumnes.