Qualificacions per grup i matèria

Què és

Des d'aquesta opció del menú es poden entrar les qualificacions per grup i matèria.

Com s'hi accedeix

Per accedir s'ha de seleccionar l'opció de menú Qualificacions per grup i matèria del submòdul Avaluacions finals del mòdul Avaluacions.

Imatge 1- Accés al menú Qualificacions per grup i matèria

Quines operacions s'hi poden fer

Entrada de qualificacions

Imatge 2 - Llista de grups classe
La pantalla mostra la taula de grups i les sessions d'avaluació.

 • La taula té una capçalera amb els camps: Curs escolar, Codi grup, Nom grup, Ensenyament, Nivell, Resta dades 1) i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • Hi ha una fila per cada un dels grups classe del centre, per al curs escolar que s'hagi establert com a Curs defecte d'avaluació a l'opció del menú Paràmetres del centre del mòdul Configuracions.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . En prémer la icona d'un grup, es mostra una llista amb la llista de les matèries assignades al grup.

Imatge 3 - Llista de matèries del grup

La pantalla mostra la llista de matèries del grup:

 • Té una capçalera amb els camps: Codi matèria, Element curricular i Accions.
 • Hi ha uns camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . En prémer la icona s'accedeix a la pantalla de qualificacions de la matèria.

En prémer la icona d'un alumne, s'accedeix a una taula amb les matèries que l'alumne té al currículum; en funció del rol de la persona que hi accedeix i de l'estat de la sessió, es mostraran o es permetrà entrar-ne les qualificacions.

Imatge 4 - Seccions de la pantalla

La pantalla està estructurada en diverses seccions:

 1. Fil d'Ariadna: Amb la informació del grup classe i matèria de la qual s'entren/consulten les qualificacions dels alumnes.
 2. Sessió d'avaluació: Identifica la sessió d'avaluació del curs.
 3. Taula d'alumnes i qualificacions: Relació d'alumnes del grup, qualificacions i comentaris. 2)
 4. Botons per sortir, sense enregistrar o guardant les qualificacions i comentaris.

Accions que es poden fer en funció de l'estat de la sessió d'avaluació

Estat Rol Accions que es poden fer
Secretaria Equip directiu i secretaria. 3) Els professors. 4) El tutor/a 5) Revisar el currículum. Es pot accedir en mode de consulta i veure les matèries que l'alumne té al currículum.
Equip docent Equip directiu i secretaria amb autorització. 6) Els professors. 7) El tutor/a 8) Entrar les qualificacions.
Sessió Els professors Accedir en mode de consulta als resultats de l'avaluació. Poden veure les qualificacions, però no modificar-les.
Equip directiu i secretaria amb autorització i el tutor/a 9) Revisió de les qualificacions i, si correspon, entrada de les qualificacions globals i de les conseqüències de l'avaluació.
En signatura Equip directiu i secretaria. 10) Els professors. 11) El tutor/a 12) Consulta de les matèries i qualificacions.
Signada Equip directiu i secretaria. 13) Els professors. 14) El tutor/a 15) Consulta de les matèries i qualificacions.
1) Règim i torn.
2) Es poden posar comentaris a cada alumne prement la icona .
3) , 6) , 10) , 13) De tots els alumnes.
4) , 7) , 11) , 14) Només dels grups i matèries que tenen assignats.
5) , 8) , 12) , 15) Dels alumnes del grup de tutoria.
9) Del grup de tutoria.