Qualificacions per grup i alumne/a

Què és

Des d'aquesta opció del menú Avaluacions finals del mòdul Avaluacions es poden entrar les qualificacions per grup i alumne/a.

Com s'hi accedeix

Per accedir-hi s'ha de seleccionar l'opció del menú Qualificacions per grup i alumne/a del submòdul Avaluacions finals del mòdul Avaluacions.

Imatge 1- Accés al menú Qualificacions per grup i alumne/a

Quines operacions s'hi poden fer

Imatge 2 - Llista de grups classe

La pantalla mostra la taula de grups i les sessions d'avaluació.

 • Té una capçalera amb els camps: Curs escolar, Codi del grup, Nom del grup, Ensenyament, Nivell, Resta de dades 1) i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • Hi ha una fila per a cada un dels grups classe del centre, per al curs escolar que s'hagi establert com a Curs defecte d'avaluació a l'opció del menú Paràmetres del centre del mòdul Configuracions.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . En prémer la icona d'un grup, mostra una taula amb la llista d'alumnes del grup.

Imatge 3 - Llista d'alumnes del grup

La pantalla mostra la llista d'alumnes del grup:

 • Té una capçalera amb els camps: Identificador de l'alumne/a, Nom, Tipus de document, Número de document i Accions.
 • Hi ha camps en blanc per poder delimitar la cerca.
 • A la columna d'accions hi ha la icona . En prémer la icona s'accedeix a la pantalla de qualificacions de l'alumne.


Introduir/consultar les qualificacions de totes les matèries dels alumnes d'un grup (alumne per alumne)

En prémer la icona d'un alumne, s'accedeix a una taula amb les matèries que l'alumne té al currículum; en funció del rol de la persona que hi accedeix i de l'estat de la sessió, es mostraran o es permetrà entrar-ne les qualificacions.

Imatge 4 - Seccions de la pantallaLa pantalla està estructurada en diverses seccions:

 1. Fil d'Ariadna: Amb la informació del grup classe, de l'identificador, i el nom i cognoms de l'alumne.
 2. Sessió d'avaluació: Identifica la sessió d'avaluació del curs.
 3. Taula de matèries i qualificacions: Relació de matèries, de les qualificacions i comentaris. 2)
 4. El botó permet entrar comentaris generals a l'avaluació de l'alumne.
 5. Resum de l'avaluació: Aquestes dades només les pot entrar el tutor o l'equip directiu en estat Sessió.
 6. Botons que permeten anar a l'alumne anterior o al següent.
 7. Botons per sortir, sense enregistrar o guardant les qualificacions i comentaris.


Accions que es poden fer en funció dels estats de les sessions d'avaluació.

Accions que es poden fer en funció de l'estat de la sessió d'avaluació

Estat Rol Accions que es poden fer
Secretaria Equip directiu i secretaria.3) Els professors.4) El tutor/a 5) Revisar el currículum. Es pot accedir en mode "consulta" i veure les matèries que l'alumne té al currículum.
Equip docent Equip directiu i secretaria amb autorització.6) Els professors.7) El tutor/a 8) Entrar les qualificacions.
Sessió Els professors Accedir en mode de consulta als resultats de l'avaluació. Poden veure les qualificacions, però no modificar-les.
Equip directiu i secretaria amb autorització, i el tutor/a 9) Revisió de les qualificacions i, si correspon, entrada de les qualificacions globals i de les conseqüències de l'avaluació.
En signatura Equip directiu i secretaria.10) Els professors.11) El tutor/a 12) Consulta de les matèries i qualificacions.
Signada Equip directiu i secretaria.13) Els professors.14) El tutor 15) Consulta de les matèries i qualificacions.


1) Règim i torn.
2) Es poden posar comentaris a cada matèria prement la icona .
3) , 6) , 10) , 13) De tots els alumnes.
4) , 7) , 11) , 14) Només dels grups i matèries que tenen assignats.
5) , 8) , 12) , 15) Dels alumnes del grup de tutoria.
9) Del grup.