Arxiu d'expedients

Què és

Arxivar un expedient és un procés que prepara la informació acadèmica de l'alumne a fi i efecte de poder traspassar la custòdia a un altre centre o de deixar-la consolidada quan quan l’alumne finalitza un ensenyament (infantil, primària, ESO o batxillerat).

Aquest procés només arxiva la informació acadèmica (resultats de l'avaluació final, dades d'accés i finalització, i atenció a la diversitat) d'un o més nivells si l'alumne no té cap matrícula en estat "Alta".

Això fa que, habitualment, caldrà arxivar la informació dels alumnes que finalitzen un ensenyament, i també d'aquells alumnes que marxen del centre tot i no haver finalitzat l'ensenyament.

No són objecte d'arxiu els resultats de les avaluacions parcials.


Com s'hi accedeix

S'accedeix a través del mòdul Gestió administrativa.

Imatge 1 - Accés al menú Arxiu d'expedients


Quines operacions es poden fer

Aquest menú inclou dues opcions:

  • Arxiu d'expedients
  • Resultats dels lots d'arxiu d'expedients

Arxiu d'expedients

Per arxivar informació a l'expedient d'uns alumnes cal seguir dos passos:

  1. Cercar alumnes
  2. Crear un lot d'arxiu d'expedients
Cercar alumnes

En accedir es mostra la pantalla de cerca. Es pot cercar un alumne concret, ja sigui amb l'IdRALC de l'alumne o amb el nom i cognoms, o bé es pot cercar els alumnes d'un ensenyament i nivell.

Imatge 2 - Cercar alumnes

Un cop introduïts els criteris de cerca s'ha de clicar el botó [Cerca], així es mostrarà la relació d'alumnes que compleixen els criteris indicats.

Crear un lot d'arxiu d'expedients

Per procedir a arxivar els expedients dels alumnes només cal seleccionar els alumnes i clicar el botó [Arxivar expedients]:

Imatge 3 - Resultat de la cerca


Aquest procés es realitza en diferit, és a dir, queda preparat el lot d'arxiu d'expedients que es processarà tan aviat com l'aplicació disposi dels recursos necessaris per a fer-ho. Per aquest motiu es mostra un avís:

Imatge 4 - Avís de lot preparat


Consultar el resultat d'un lot d'arxiu d'expedients

Des del menú Resultats dels lots d'arxiu d'expedients es pot consultar en qualsevol moment l'estat dels lots d'arxiu que s'hagin preparat:

Imatge 5 - Estat dels lots preparats


A la pantalla sempre es mostra l'estat del lot que pot ser Pendent o Finalitzat, així com un petit resum del lot:

  • Sol·licitades: nombre d'expedients que s'ha demanat arxivar
  • Efectuades: nombre d'expedients arxivats
  • No efectuades: nombre d'expedients que no s'han pogut arxivarSi el lot ja està Finalitzat, accedint-hi es mostrarà la relació d'alumnes dels quals no s'ha pogut arxivar l'expedient.

Quan l'arxiu d'un lot està finalitzat, els resultats de les avaluacions finals de l'ensenyament han estat incorporats a l'expedient de l'alumne i ja es poden consultar també des de l'opció del menú Expedients del mòdul Gestió administrativa.