Serveis

Què són

Els centres educatius necessiten un conjunt de serveis escolars complementaris, singulars i de suport, que facilitin la tasca docent que duen a terme.

Entre aquests serveis cal considerar els serveis complementaris de transport i menjador escolar, especialment per a tots aquells alumnes que per ser escolaritzats han de ser traslladats a un municipi diferent del de la seva residència i que tenen dret a la gratuïtat d'aquests serveis. Però també per a tots aquells alumnes que viuen molt allunyats del centre docent o que tenen necessitats socioeconòmiques, als quals de vegades també se'ls concedeix el servei de transport escolar.

Als centres que ofereixen el servei de menjador i/o el de transport, els interessa categoritzar la informació per facilitar la gestió dels alumnes que són usuaris d’aquests serveis. Això implica enregistrar la informació de les línies, les parades, els vehicles, etc. Aquesta informació es farà servir quan s'assignin els serveis a l'alumne.Com s'hi accedeix

S'ha d'escollir l'opció Serveis del mòdul Configuracions.

Imatge 1 - Accés a l'apartat Serveis

Imatge 2 - Pantalla per seleccionar els serveis

Quines operacions s'hi poden fer

Es poden definir les dades complementàries del servei de menjador i les línies, vehicles i parades del servei de transport.Servei de menjador

Per accedir a la configuració del servei del menjador, cal marcar-lo a la pantalla de la llista de serveis i prémer la icona .

Imatge 3 - Selecció del servei del menjador

Imatge 4 - Llista de les entitats responsables del servei de menjador

Aquesta pantalla mostra la llista d'entitats responsables que el centre ha enregistrat.

Per enregistrar una nova entitat cal prémer el botó .

Imatge 5 - Edició de les dades d'una empresa del servei de menjador

Per editar un servei del menjador ja registrat, cal prémer la icona de la columna "Accions".

Imatge 6 - Pantalla per seleccionar els serveis

Si no es prem el botó de la pantalla Serveis, no es podrà marcar que s'utilitza aquest servei en la fitxa de l'alumne.

Servei de transport

Per organitzar aquest servei s'han d'emplenar les dades de:

Línies

En primer lloc, s'han de definir les línies.

A la pantalla Configuracions > Serveis es marca Transport i es clica a la icona .

Imatge 7 - Pantalla per seleccionar el servei de transport

En aquesta pantalla es mostra la llista de línies definides pel centre. Per afegir-ne una de nova es prem el botó .

Imatge 8 - Pantalla per afegir un servei de transport

Cal emplenar els camps i prémer el botó .

Imatge 9 - Edició de les dades del servei de transport

En prémer el botó es mostren tres pestanyes. En primer lloc cal emplenar la pestanya Línia de transport amb les dades de l'empresa.

Les altres pestanyes no són accessibles fins que no es prem el botó .

Imatge 10 - Edició de les dades d'una línia de transport
Vehicles

Per definir els vehicles s'ha d'accedir al detall de la línia i prémer la pestanya Vehicle de transport.

Imatge 11 - Pantalla per afegir un vehicle de transport

Per definir un vehicle es prem el botó i s'enregistra el nom del vehicle i el nombre de viatges.

S'ha de prémer el botó de la finestra emergent per afegir el vehicle a la llista.

Imatge 12 - Edició de les dades del vehicle de transport

En acabar de confegir la llista de vehicles, s'ha de prémer el botó de la pestanya, per desar-ho.

Imatge 13 - Llista dels vehicles de transport definits
Parades

Per definir les parades s'ha d'accedir al detall de la línia i prémer la pestanya Parada de transport.

Imatge 14 - Pantalla per afegir una Parada de transport

Es prem el botó i s'emplena del nom de la parada. Es prem el botó de la finestra emergent per afegir la parada a la llista.

Imatge 15 - Edició de les dades d'una Parada de transport

Un cop s'han definit les parades, s'ha de prémer el botó de la pestanya Parades de transport per desar-ho tot.

Imatge 16 - Llista de les parades de transport

Un cop definides les línies, els vehicles i les parades, ja es pot assignar el servei de transport als alumnes que en siguin usuaris a la fitxa de l'alumne.