Atenció a la diversitat

Què és

El centre disposa de mesures i de suports personals per atendre la diversitat dels alumnes.

Hi ha mesures i suports que tots els centres poden aplicar directament als alumnes mentre que n'hi ha d'altres que necessiten autorització i assignació del Departament d'Ensenyament.

Aquestes últimes només es mostraran si el centre les té assignades, l'usuari no les pot modificar ni eliminar.

Cal revisar i definir aquest apartat a inici de curs per tal de poder ajustar, posteriorment, les mesures i suports d'atenció a la diversitat de l'alumnat que ho necessiti en la seva fitxa personal.

Pel que fa a les mesures i suports que no requereixen autorització, el centre ha de definir els que aplicarà als alumnes perquè assoleixin els objectius fixats.

Els suports professionals amb què compta el centre poden formar part de la plantilla del propi centre o dels serveis educatius de zona. Aquests darrers es mostren a tots els centres en el benentès que els utilitzaran aquells alumnes que reuneixin els requisits necessaris.
Com s'hi accedeix

Configuracions > Atenció a la diversitat

Imatge 1 - Accés a l'apartat Atenció a la diversitat

Quines operacions s'hi poden fer

En accedir a la pantalla Atenció a la diversitat es mostren els blocs de:

La diferència rau en que n'hi ha que estan disponibles per a tots els centres i, en canvi, n'hi ha d'altres que, si escau, són assignades pel Departament d'Ensenyament.

Imatge 2 - Llista de les mesures i suports

Mesures i suports disponibles per a tots els centres

Les mesures i suports que es poden aplicar (si el centre les ha afegit al mòdul Configuracions) a la fitxa de l'alumne són:

Codi Mesura/Suport EINF EPRI ESO Batxillerat
AD-M02 Programa de diversificació curricular (amb projecte singular)
AD-M03 Unitat d’escolarització compartida (UEC)
AD-M04 Programa de noves oportunitats
AD-M05 Suport escolar personalitzat
AD-M07 Suport lingüístic i social
AD-M08 Programa intensiu de millora
AD-M09 Programa de diversificació curricular (sense projecte singular)
AD-M10 CEEPSIR Suport dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos
AD-S05 Vetllador/a / monitor/a de suport
AD-S06 Fisioterapeuta EAP
AD-S07 Atenció directa del CREDA (audició) Logopeda
AD-S08 Atenció directa del CREDV (visual)
AD-AH Aules hospitalàries
AD-AD Atenció domiciliària
AD-SIM Simultaneïtat d’estudis (SIM) Educació Física, Dansa o Música.
AD-RDE Reducció de la durada de l’etapa educativa


Per afegir una mesura i/o suport assignat per a tots els centres, cal prémer el botó del primer bloc.

A la finestra emergent cal seleccionar la mesura o suport i emplenar el camp Curs escolar d'inici (obligatori) i prémer el botó Desa.

Imatge 3 - Pantalla per afegir mesures i suports assignats a tots els centres

Si es vol eliminar una mesura i/o suport, cal seleccionar-la i prémer el botó . Només s'esborrarà si no s'ha aplicat a cap alumne.
Mesures i suports assignats al centre

Les mesures i suports que es poden aplicar (si el centre els té disponibles) a la fitxa de l'alumne són:

Codi Mesura/Suport EINF EPRI ESO Batxillerat
AD-S01 Suport del mestre d’educació especial
AD-ALL Suport del mestre d’audició i llenguatge
AD-ILS Intèrprets de llenguatge de signes
AD-INSO Suport del personal d’atenció educativa: tècnic d’integració social
AD-M06 Aules d’acollida
AD-PSI Suport del professor d’orientació educativa
AD-S02 Suports intensius a l’audició i el llenguatge
AD-S03 Suport del personal d’atenció educativa: educador d’educació especial
AD-S04 Auxiliar d’Educació Especial AEE
AD-SIEI Suports intensius a l’escola inclusiva
AD-SPE Projectes específics de suport a l’audició i el llenguatge
AD-TEI Suport del personal d’atenció educativa: tècnic d’educació infantil