Teclat E-MU Xboard 49

Qüestions generals

Especificacions tècniques E-MU Xboard 49

Teclat controlador USB / MIDI amb 49 tecles sensibles a la velocidad aftertouch, editor, 16 knobs per al control a temps real de qualsevol paràmetre, el software Xboard Control i el mòdul de so virtual Proteus X LE Desktop. Reb l’alimentació per USB, bateries AAA o Ac extern.

E-MU Xboard 49 és un teclat controlador. Amb aquest terme es coneixen aquells teclats que no emeten sons per ells mateixos, sinó que la seva funció és enviar dades al port de sortida de dades del propi teclat, en direcció al port d’entrada de dades del generador de so, sigui la tarjeta de so o un altre.

Vegeu un article tècnic sobre els teclats controladors a la revista Hispasonic

Vegeu tutorial MIDI al curs http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td113/modul_2/practica_2.html

En la part posterior del teclat es troba el port USB. Cal conectar el teclat Xboard a l’ordinador a través del cable USB subministrat. La connexió USB proporciona una comunicació en ambdós sentits i també subministra energia al Xboard. Cal efectuar la connexió amb el port USB de l'ordinador, no a cap altra del teclat de l'equip o altres perifèrics USB.

Panell posterior

Al panell posterior (Back Panel) es localitzen les entrades i sortides per a connectors diversos.

 • 1) Connector d'entrada del commutador/pedal de peu (Footswitch / Footpedal Input): aquest connector accepta tant un commutador de peu com un pedal de peu variable continu. La configuració per defecte és per a commutador de peu.
 • 2) Connector de sortida MIDI (MIDI Output): Sortida de dades musicals i controladors MIDI del teclat Xboard. Aquest connector es pot utilitzar també com una interfície MIDI des d'una aplicació de software d'ordinador. Cal utilitzar un cable de MIDI estàndard per a connectar el teclat Xboard al connector d'entrada MIDI d'altres dispositivos MIDI.
 • 3) Connector USB
 • 4) Connector per a adaptador de 6 Voltis DC (6V DC Power): Connector d'alimentació del teclat Xboard amb una font 6VDC (amb polaritat positiva) en absència de la connexió a l'ordinador a través del port USB.
 • 5) Interruptor d'encendre/apagar (On/Off switch)

Tecles

Aquest teclat presenta tecles sensibles a la velocitat i funció d’aftertouch (postpulsació). Amb aquest darrer terme s’indica la capacitat del teclat per a interpretar determinats efectes, com el vibrato, segons la major o menor pressió aplicada sobre elles després d’haver-les polsat inicialment.

La funció bàsica d’aquest teclat és la d’interpretació musical en temps real, mentre que les funcions més complexes són les relacionades amb l’edició. Aquesta darrera funció correspon a la d'un nivell avançat de coneixement del teclat i del panell principal, així com de la codificació MIDI.

Aquest tutorial tècnic se centra en els elements del nivell bàsic d'usuari d'aquestes eines. Aquest nivell s'identifica amb la funció bàsica d'interpretació a través del teclat i els coneixements inicials sobre els seus elements de control. El nivell avançat d'edició pressuposa la familiarització amb aquest nivell bàsic.

Funcions bàsiques d’interpretació musical

En el moment de la instal·lacció de l’aula TAC de música ha quedat configurada la connexió del teclat amb la targeta de so. Però, per tal que la connexió s'efectuï, cal obrir el Gestor de Banc Soundfont. Es tracta d’un programa que pertany al paquet de software de la targeta de so de la dotació, la Sound Blaster X-Fi Fatality FPS.

El Gestor de Banc Soundfont es troba en l’aplicació d’inici Creative Media Source Go!. Aquesta consola serveix per col·locar en una còmode ubicació centralitzada totes aquelles aplicacions vinculades a la targeta de so. Si aquesta aplicació resta oberta, quan el punter del ratolí se situï a la part superior esquerra de l’escriptori es desplegarà apareixent com una petita barra de perfils que, en realitat, és una barra d’accessos directes. Cada icona de la barra és un accés a les aplicacions vinculades amb la targeta de so. Una d’aquestes aplicacions és la del Gestor de Banc Soundfont que utilitzarem per a fer sonar el teclat.

Per a expandir el Gestor de Banc Soundfont cal seguir la ruta següent:

Inici / Programes/ Aplicacions Música / Creative / Creative Media Source / Creative Media Source Go!.

Situant el punter del ratolí en la part superior esquerra de l’escriptori es desplegarà la barra Creative Media Source Go!. Seleccionem la icona del piano i apareixerà el Gestor del Banc Soundfont.

El Gestor de Banc Soundfont

El Gestor de Banc Soundfont (Bank Sound Manager) és una aplicació que ofereix un accés fàcil i un control precís dels timbres que volem escollir. En la banda superior es poden seleccionar diferents bancs. El banc seleccionat per defecte és el (0000) 4MG GMGSTM, que correspon al kit d'instruments propi de l'especificació General MIDI elaborada per l'Associació de Fabricants que aplega les indústries vinculades a aquest sistema. En la pestanya “Kit de percusión” queda seleccionat el canal 10, que en el sistema MIDI correspon a la percussió.

Altres funcions més complexes es relacionen amb l’edició i corresponen a les pestanyes Banco, Biblioteca, Caché Soundfont, Dispositivos Midi o Reiniciar MIdi. Amb la pestanya Predeterminado es reconfiguraràn les preferències. Amb la barra lliscant de la part inferior es pot seleccionar l’altura de les octaves del teclat. La clau SB X-Fi Synth A (1080) correspon al sintetitzador de la targeta de so i que funciona com a generador de so.

La configuració que ens permetrà vincular el controlador i la targeta es realitza obrint la pestanya Dispositivos MIDI. En el desplegable que apareix s'ha de seleccionar E-MU Xboard49 en la pestanya de selecció d'entrada de MIDI. És possible que en alguns casos, aparegui l'opció Dispositivo de audio USB, sense que això suposi una deficiència en la reproducció del so. Segurament, això és degut a que, en el moment de la instal.lació del software del teclat no s'ha acabat d'insta.lar correctament algun del components; això es pot solucionar reinstal·lant al disc dur de cada ordinador els arxius del Cd de software que es distribueix amb el teclat.

Les pestanyes Modo de visualización del índice de bancos i DisposItivo SoundFont tenen una funcionalitat més avançada. En un nivell bàsic, només cal tenir en compte que es recomana, en el primer cas, escollir l'opció CC0(GS), i SB X-Fi SynthA [1080]

Controls del panell principal

La manipulació d'aquests elements del teclat pertany a un nivell avançat de coneixements del teclat i l'edició MIDI. En aquest apartat exposarem breument la funcionalitat d'aquests controls.

El teclat Xboard permet guardar en memòria fins a 16 configuracions (patch). L'accés a l'edició d'aquestes configuracions es realitza a través de la quatre botons que hi ha sota la petita pantalla.

En mode d'edició, certes tecles s'assignen a la selecció de diferents paràmetres. Això vol dir que la tecla no s'utilitza en la seva funció específica com a teclat, sinó en la seva funció d'objecte de selecció de diversos paràmetres d'edició MIDI. Per això, el coneixement d'aquestes prestacions del teclat Xboard pertanyen a un nivell més avançat d'edició.

El segon grup de vuit botons, a la dreta de la pantalla petita, dóna accés a diversos paràmetres:

 • transposició del teclat per octaves (+ / - 4)
 • selecció de patches
 • selecció del canal al qual el teclat Xboard enviará les dades
 • selecció els modes 16 Channel, Latch, Snapshot i Bypass

Els 16 botons de control que es troben alineats a la dreta del teclat, anomenats knobs, serveixen per a modificar el so durant la reproducció. Sempre que aquests botons de control estiguin activats, el valor actual del botó es mostra en la pantalla.

El panell de control

1. Data Entry / Màster Volume Slider

Botó lliscant d'Entrada de dades / Regulador de volum mestre

Aquest control s'utilitza per a introduir els valors de dades quan s'edita. Quan no s'utilitza per a editar, funciona com un control de volum mestre que transmet un missatge de volum mestre.

Per a seleccionar un patch o seqüència musical a través del panell principal cal seguir el procediment següent:

 • Polsar el botó de selecció de seqüència musical que il·lumina el seu LED (botó 9). El LED del botó intro (6) començarà a parpellejar.
 • Seleccionar el número desitjat utilitzant el botó lliscant d’entrada de dades o els botons + i – del transpositor d’octaves (botons 7 i 8).
 • Polsar intro per a confirmar l’operació (botó 6).
 • Polsar Inici/Escape (botó 4) per a cancel·lar l’operació.

2. Edit

Modificar

Pressionar aquest botó per a modificar la seqüència musical actual i també certs ajustaments del teclat. Cal prémer el botó Modificar (2), seleccionar l'ajustament que es vol modificar mitjançant les tecles del teclat, i introduir el valor amb el botó lliscant (1). Finalment, prémer Intro (6).

3. MIDI Indicators

Indicadors de MIDI

Els punts decimals en la pantalla (3) parpellegen per a indicar activitat de USB i MIDI.

 • A. USB d'entrada
 • B. USB de sortida
 • C. MIDI de sortida

4. Home

Inici/Escape

Aquest botó serveix per a sortir del mode d'edició i tornar al mode de reproducció sense guardar el que s'hagi editat. És com un botó d'escape que retorna al mode normal del teclat, com a instrument d'interpretació. El LED d'Inici/Escape s'il·lumina quan el teclat està en el mode de reproducció.

5. Store

Guardar

Aquest botó guarda la configuració del teclat en una de les 16 ubicacions de memòria. Per a guardar una seqüència de paràmetres o configuració, cal prémer el botó Guardar (5), seleccionar el nombre desitjat de la seqüència utilitzant el botó lliscant (1) o els botons + i - del transportador d'octaves (7 i 8). Finalment, prémer Intro (6) per a guardar la configuració.

6. Enter

Intro

Prémer Intro per a confirmar la configuració editada. En la majoria dels casos, el LED d'Inici/Escape (4) s'il·lumina després de pressionar Intro, la qual cosa indica un retorn al mode de reproducció.

7. Octave Down

Baixar octava

Aquest botó (7) baixa una vuitena en el teclat cada vegada que es pressiona. El valor de la transposició d'octaves (-1, -2, -3, -4) apareix momentàniament en la pantalla. L'indicador lluminós del botó (LED) segueix encès mentre que la transposició no es posi a zero.

8. Octave Up

Pujar octava

Aquest botó (8) puja una octava el teclat cada vegada que es pressiona. El valor de la transposició d'octaves ( 1 , 2 , 3 , 4) apareix momentàniament en la pantalla. L'indicador lluminós del botó (LED) segueix encès mentre la transposició no es posi a zero.

Altres funcions dels botons 7 i 8

 • MIDI Panic Buttons (Botó d'apagat de notes/sons/pedal/etc.)

Pressionant al mateix temps els botons 7 i 8 apareixen simultàniament els següents missatges MIDI: "Totes les notes apagades", "Tots els sons apagats", "Pedal de sostingut apagat", que s'enviaran als 16 canals. Això elimina totes les notes embussades que es produïxen quan un sintetitzador rep un missatge de nota on (encesa) sense rebre posteriorment un missatge de nota of (apagada).

 • Increment / Decrement Buttons (Botons d'augment o reducció)

Els botons de transposició d'octaves 7 i 8 poden ser usats com botons d'augment o reducció dels valors lligats a paràmetres diversos sempre que el botó lliscant (1) estigui actiu per modificar un valor editat. Els botons d'augment o reducció permeten augmentar o disminuir el valor d'una en una unitat.

9. Patch Select

Selecció de patch o seqüència de paràmetres

Aquest botó s'utilitza per a seleccionar una dels 16 seqüències de paràmetres, o patchs, que estiguin guardats en la memòria. Per a seleccionar cal prémer el botó Selecció de seqüència musical (9), i després seleccionar una seqüència utilitzant el botó lliscant (1) o els botons + i – del transportador d'octaves (7 i 8). Finalment, pressionar el botó Intro (6).

10. MIDI Channel Select

Selecció de canal de MIDI

Aquest botó selecciona el canal MIDI bàsic per al teclat i tots els controls. Per a seleccionar un canal MIDI: pressionar el botó de canal MIDI (10), a continuació, seleccionar el canal de dades utilitzant el botó lliscant (1) o els botons + i – del transportador d'octaves (7 i 8). Finalment, pressionar el botó Intro (6).

11. 16 Channel Control Mode

Mode de control dels 16 canals

En el mode de control dels 16 canals (16 Channel Control Mode), s'assigna als 16 botons de controls un nombre de control continu MIDI. Cadascun dels botons numerats transmet en la mateixa numeració del canal MIDI. Això permet el control d'un ajustament (com el volum o el rang/espectre del so) per als 16 canals de MIDI.

Els botons de control estan dissenyats per fer modificacions de les dades midi durant la reproducció. Qualsevol número de control continu midi pot ser assignat a qualsevol botó.

12. Latch Mode

Mode Pestell

El botó del mode de pestell (12) fa que les tecles pressionades continuïn reproduint el so fins que torni a pressionar-les per a interrompre'l. Això permet que les notes quedin sostingudes durant qualsevol període de temps sense mantenir les tecles pressionades.

13. Knob Bypass

Botó desactivador de missatges MIDI

El botó de Bypass (13) desactiva la transmissió de missatges MIDI dels botons de control o del pedal/commutador per a evitar salts bruscs en els ajustaments en el moment de la interpretació. Quan el botó de Bypass està encès, els botons de control poden ajustar-se sense enviar missatges de controlador MIDI. Apagant el botó Bypass, no hi ha transmissió, però els botons de control queden en la posició desitjada per a la seva interpretació.

Quan es posiciona un botó de control, també s'envia el valor de la nova posició del botó. Aquesta característica també pot ser utilitzada per a configurar qualsevol dels botons de control de la manera desitjada, i després enviar els valors més tard usant la funció Snapshot.

14. Snapshot

Botó instantani

Quan es pressiona aquest botó es transmeten tots els ajustaments de control de la interpretació que estiguin actualment guardats (botons de control, rodes, commutador dempeus /pedals). Aquesta funció també pot utilitzar-se en conjunció amb el botó de Bypass (13) per a configurar i, a continuació, enviar un grup de missatges de controladors continus de MIDI alhora. El botó/funció de Snapshot (14) només és accessible en el mode de reproducció (és a dir, sempre que el LED d'Escape/Inici (4) estigui encès)

Rodes de pitch bend i modulació

L'utilitat principal de les rodes pitch bend (portamento) rau en que permeten un tipus de control físic del so que s'activa fent-les girar d'una banda a l'altra. Són rodes d'inflexió tonal.

 • La funció pitch bend consisteix en canviar el to de la nota que s'està reproduint, fent-la més aguda o més greu, a la manera d'un portamento. La molla incorporada retorna la roda a la posició inicial corresponent a l'altura real de la nota reproduïda.
 • La modulació s'utilitza per a variar l'oscil.lació del so. Pot ser fixada en una sola posició que mantindrà sempre igual el valor de l'oscil.lació desitjada ja que no porta cap molla.

Configuració inicial del teclat

És possible que la manipulació dels botons o altres elements desconfiguri les seleccions que teníem previstes. En aquest cas, es pot tornar a programar el conjunt de paràmetres que desitgem començant per la configuració inicial i que en la pantalla apareix com a P01.

 • seleccionar el botó Patch Select (9)
 • seleccionar amb el botó lliscant d'entrada de dades el valor 1, corresponent al patch 1
 • pulsar botó Enter (6)
 • en la pantalla apareix P01