Pràctica 6: Eines del professorat per a la gestió de cursos

El professorat, a més de les seves responsabilitats docents, té una sèrie de feines relacionades amb la gestió de l'alumnat i dels cursos. Moodle, que va ser pensat per professorat per al professorat, és desenvolupat per persones d'arreu del món i és utilitzat, fonamentalment, per professorat. Per això reconeix aquesta vessant àrdua del treball dels ensenyants i facilita les tasques de gestió acadèmica. Feines com la planificació de la feina i la reedició de cursos, la recollida de dades de l'alumnat (qualificacions i informes d'activitat) o la còpia d'un curs són molt senzilles amb Moodle. I per poder dur a terme el procés d'avaluació de les diferents activitats d'ensenyament-aprenentage ofereix al professorat el Llibre de qualificacions amb tota mena d'eines per observar i mesurar l'avenç dels estudiants i oferir-los la retroacció i acompanyament necessaris per arribar a les fites marcades. Cada estudiant veu el seu propi Llibre de qualificacions, on queden recollides no solament les qualificacions de les activitats fetes, sinó també les retroaccions i consells que li va donar el professorat.


La planificació d'un curs

Hi ha un seguit d'aspectes d'un curs Moodle sobre els quals el professorat ha de prendre una sèrie de decisions abans d'engegar el projecte. Segons quines siguin les respostes, planificarà el curs en un sentit o en un altre.

Algunes de les qüestions que s'ha de respondre són:

 • A qui va adreçat el curs?
  Segons les característiques dels estudiants haurà de preparar un curs amb més o menys recursos o bé amb més activitats. L'experiència demostra que recordem només un 10% del que veiem, però el 40% del que fem. Per això cal aprofitar que l'ordinador és una màquina de "fer" coses i preparar activitats atractives, si es vol un aprenentatge real.
 • Quina estructura ha de tenir el curs: per temes, per setmanes o potser de tipus social?
  Si teniu clar que voleu fer activitats setmanalment, triareu aquest format. Però si la freqüència ha de ser menor o major, l'estructura per temes, pot ser la més adient.
 • Quins blocs ha d'incloure al curs, i quina disposició tindran?
  És preferible que un curs adreçat a estudiants amb un perfil tecnològic baix tingui pocs blocs, així l'atenció es concentrarà en la feina central. En canvi, un curs per a estudiants avançats pot contenir blocs que donin accés a altres webs o que incorporin informació externa.
 • Quin tipus de feina voleu que facin els estudiants al curs?
  Si només voleu que hi entrin per trobar-hi una llista ordenada d'enllaços i/o documentació, poseu-hi només recursos (però replantegeu-vos fer un canvi). Ara bé, si els estudiants han d'entrar-hi per fer activitats individuals, grupals, o per lliurar treballs, caldrà indicar-los-ho clarament i pautar-los la feina.
  Recordeu que Moodle facilita enormement la discussió entre els seus membres i que moltes feines es poden desenvolupar al voltant d'un fòrum.
 • Quines activitats de Moodle són les més efectives?
  Si l'alumnat no està habituat a treballar en grup en situacions presencials, difícilment se'n sortirà bé a Moodle. Malgrat tot, Moodle pot facilitar el treball en grup, fins i tot a estudiants en els primers estadis d'aquestes habilitats.
  Totes les activitats són efectives, si bé no ho són en el mateix grau en tots els aprenents. Hi ha diferents estils d'aprenentatge i cada aprenent té els seus, per això és més fàcil encertar si es posa a disposició de l'alumnat una àmplia varietat d'activitats que no pas d'un únic tipus.
 • Serà un curs totalment telemàtic, o bé hi haurà un component presencial? Quin pes tindrà cada part? Com s'articularan els dos aspectes? Quines activitats es faran presencialment i quines es deixaran a l'entorn virtual?
 • Seran materials d'autoaprenentatge o per treballar conjuntament? Els primers poden resultar indicats com a materials de repàs o d'ampliació, i caldrà tenir en compte que no hi haurà retroacció del professorat.
 • Quin serà el vostre paper com a professorat? Tindreu una participació activa, o us mantindreu en un discret segon terme? Pot ser una bona pensada mantenir-se a l'expectativa del que va passant en un curs i només intervenir en cas de necessitat, pot afavorir molt l'autonomia de l'aprenentatge. En altres casos, en canvi, la mateixa actitud pot ser decebedora i crear una sensació d'abandonament entre els participants.
 • Quin paper donareu als estudiants? Seran subjectes passius de la formació? O bé tindreu en compte les seves aportacions i participació per assolir nivells més alts d'aprenentatge? Com penseu aprofitar les interaccions que es produeixin? Quina importància donareu a l'aprenentatge entre iguals?

La planificació, basada en l'experiència però barrejada amb una bona cullerada d'atreviment, permetrà dur a terme un curs amb un bon nivell d'assoliment dels objectius pedagògics i un alt grau d'innovació.

Al principi d'un curs s'han de fer moltes preguntes, però mentre el dueu a terme no heu pas de deixar de plantejar-vos-en. Què és el que està funcionant millor? Què és el que no va bé? Per què? Què es pot fer, a mig curs, per millorar-lo? Quins canvis cal introduir-hi, i com es justifiquen?

La planificació no és una feina que s'acabi quan comença el curs. Mentre feu el seguiment heu de seguir qüestionant-vos quins aspectes són millorables en la present edició o en edicions futures. Perquè, no ho oblidem, els cursos es repeteixen amb diferents estudiants i en diferents condicions, però se n'han de fer noves edicions. I no és sobrer pensar que la feina que feu avui és un estalvi de la que haureu de fer més endavant.


Seguiment i avaluació d'un curs

Moodle guarda entre les seves dades gran quantitat d'informació que en determinades circumstàncies pot resultar molt valuosa. Moodle ofereix diversos mecanismes que són fonts d'informació exhaustiva sobre el funcionament real del curs, en els quals no hi entrarem ara, com són:

 1. L'activitat recent
 2. Els informes individuals d'activitat
 3. La funcionalitat "Informes"

Totes aquelles activitats d'un curs que el professorat hagi decidit que tenen una valoració, apareixeran llistades en el Llibre de qualificacions d'aquest curs. Així es pot fer un seguiment de quins estudiants han fet una activitat determinada, o quins les han completades totes i quines són les qualificacions obtingudes. El professorat té una visió general de la marxa del curs, mentre que l'estudiant només té la imatge de les seves qualificacions i retroaccions, això sí, recollides en una única pàgina. D'aquesta manera no cal que recorri les diferents activitats per veure la qualificació obtinguda i la retroacció del professorat: ho troba tot resumit al seu Llibre de qualificacions.Còpies de seguretat d’un curs

Les còpies de seguretat d'un curs s'han de fer periòdicament per mantenir segures les dades que conté. L'opció més recomanable és automatitzar aquesta tasca, és a dir, configurar el sistema perquè les faci d'una forma periòdica: cada nit, cada dos dies, només els caps de setmana, etc. Si no ho sabeu amb seguretat, demaneu a la persona administradora del vostre sistema amb quina periodicitat té programades aquestes còpies de seguretat.

Per poca activitat que tingui el vostre Moodle, val la pena programar còpies de seguretat diàries automàtiques. És una tasca que pot fer el servidor en hores de poca feina, per exemple, de matinada. Poseu-vos en contacte amb la persona administradora.

Ara bé, hi ha ocasions en què, com a professorat, podeu necessitar una còpia de seguretat que reflecteixi el contingut del curs en un moment precís, i no podeu esperar que us la faci el sistema. En aquests casos podeu fer una còpia manualment.

Les còpies de seguretat manuals són útils abans de fer canvis en un curs, si no esteu segurs/es de les conseqüències.Restaurar una còpia de seguretat

La restauració d'un curs a partir de la còpia de seguretat us crea una imatge absolutament fidel d'aquell mateix curs. Lògicament, i segons el que vau triar a l'hora de fer la còpia de seguretat, el curs restaurat contindrà les activitats, els usuaris, els fitxers dels estudiants i els del curs.

La restauració és un procés senzill que, a més, permet crear un curs nou amb un altre nom però amb el mateix contingut, sobreescriure les dades d'un curs existent, o bé afegir-ne de noves. Aquesta restauració es podrà fer en el mateix entorn Moodle o en l'entorn Moodle de qualsevol altre centre.


Importació

El professorat dels cursos Moodle disposa de dues eines més que el poden ajudar en el seu treball.

Per una part, la possibilitat d'importar activitats, que us permet incorporar activitats des d'altres cursos on tingueu rol de professorat sense haver de seguir cada vegada el procés de creació des de zero. És, per tant, una eina força útil quan teniu més d'un curs en funcionament, trobeu alguna activitat especialment útil i voleu repetir-la en la resta dels vostres cursos. L'única condició és tenir, com a mínim, permisos de professorat als dos cursos, el d'origen i el de destí.

La funcionalitat d'importació només permet intercanviar recursos i activitats entre cursos d'un mateix lloc Moodle. Per intercanviar ítems entre cursos de llocs Moodle diferents cal fer una còpia de seguretat que els inclogui.

Hi ha, també, la possibilitat de crear els grups de participants dins de cada curs basada en la importació de dades a partir d'un fitxer de text que es prepara fora de Moodle.


El reinici d'un curs

Moltes vegades el professorat es planteja canvis en els cursos un cop n'ha acabat un, quan encara té l'experiència fresca a la memòria i ja sap que n'ha de començar una altra edició. Vol canviar allò que no ha funcionat i mantenir el que més bons resultats ha produït.

Moodle ofereix al professorat una potent eina de reinici de cursos. Quan un curs s'acaba, el professorat que l'ha de tornar a impartir ha de treure totes les activitats fetes pels antics estudiants: intervencions als fòrums, fitxers lliurats, qüestionaris resolts, etc. Però cal que mantingui els fitxers del curs i les activitats preparades per ser fetes pels nous estudiants. És a dir, ha de "netejar" el curs de la mateixa manera que es neteja i s'endreça una classe a final de curs. Aquesta feina és la que fa, de manera eficaç i automàtica, l'eina reinici i ens permet deixar enllestit el curs per al proper grup d'alumnes.