Pràctica 1: Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge

La gestió dels continguts i materials digitals que s'usin a les aules es pot fer des d'un Entorn Virtual d'Ensenyament i Aprenentatge (EVEA), també anomenats Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA). Aquests sistemes de gestió de l'aprenentatge permeten crear aules virtuals en les quals no només estan disponibles els materials educatius sinó que també fan possible que la col·laboració i l'aprenentatge trenquin les barreres dels horaris prefixats i els espais físics de l'aula.

En una primera aproximació podem concebre les aules virtuals com a espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l'ensenyament i l'aprenentatge. Aquestes aules contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

  • Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria…
  • Funcionalitats de suport als aprenentatges, en especial recursos (com ara enllaços a pàgines web, documents, vídeos, animacions o presentacions de diapositives) i activitats diverses.
  • Funcionalitats d'organització i gestió, per exemple un calendari o un tauler de notícies. En aquest grup convé destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment i l'avaluació de l'alumnat, especialment els informes d'activitat o les taules de qualificacions.

Les principals funcionalitats d'un EVEA1)

Les principals funcionalitats d'un EVEA

Quin servei d'EVEA?

L'elecció del servei d'EVEA correspon a cada centre educatiu, que ha de prendre un seguit de decisions en relació amb el tipus d'EVEA i amb la manera com el posarà en funcionament. Hi ha tres opcions principals:

  1. Un servidor local al propi centre que caldrà gestionar i administrar amb els recursos propis. En aquest cas el centre pot decidir quin tipus d'EVEA utilitzarà.
  2. Contractar els serveis d'una empresa proveïdora homologada pel Departament d'Ensenyament.
  3. Sol·licitar la plataforma d'EVEA que el Departament d'Ensenyament ofereix als centres educatius a través del servei Àgora.

El Departament d'Ensenyament publica periòdicament el llistat d'empreses que ofereixen serveis d'EVEA que compleixen amb els requisits de qualitat i seguretat. La relació d'empreses publicada al setembre de 2011 es pot consultar a aquest document. Consulteu els espais de referència del programa eduCAT 2.0 per a llistats actualitzats.

Exploreu

Si no ho heu fet, entreu el servei d'EVEA del vostre centre i esbrineu amb quin tipus de plataforma està construït (Moodle o una altra).

El servei Àgora

El Departament d'Ensenyament ofereix als centres educatius a través del servei Àgora la possibilitat de crear aquest EVEA amb Moodle, un sistema de gestió de l'aprenentatge basat en programari lliure que és àmpliament utilitzat per institucions educatives d'arreu del món.

Àgora és un projecte del Departament d'Ensenyament que ofereix als centres educatius dos serveis independents:

  1. Moodle, per crear Entorns Virtuals d'Aprenentatge.
  2. Intraweb, per crear una intranet de centre.

Qualsevol centre educatiu amb identificador de la XTEC i nom propi pot demanar l'alta a qualsevol d'aquests dos serveis des de la pàgina d'alta al servei Àgora.

Un dels avantatges de donar-se d'alta a l'Àgora és que es faciliten al centre algunes tasques d'administració i manteniment del servei, ja que tant la instal·lació inicial com les actualitzacions del programari són automàtiques. També es garanteix la seguretat de les dades que s'hi emmagatzemen.

Àgora disposa d'un espai de suport per a resolució de dubtes i problemes que es detectin. Aquest espai té també una altra funció: recollir els suggeriments per a la millora del servei, per exemple en relació amb l'activació o instal·lació de noves funcionalitats (mòduls, filtres, blocs, aparences…), que són valorades per part de l'equip d'administració d'Àgora, al Departament d'Ensenyament.

Es pot trobar més informació sobre aquest servei a les condicions d'ús i també a la secció de preguntes freqüents.

Àgora

El projecte Àgora ofereix als centres educatius el servei Moodle per a la creació d'entorns virtuals per a l'ensenyament-aprenentatge

En aquest curs ens centrarem en l'ús de la plataforma Moodle que és la que ofereix el Departament d'Ensenyament (tant per als centres com per a la formació del professorat, a l'entorn de formació Odissea) i la que ofereixen la major part d'empreses proveïdores d'EVEA.

1) Font de la imatge: Moodle com a plataforma educativa de centre. Irene Martínez Pérez, Joaquim Vilar Sais, Joan Queralt Gil, Àngels Mustienes Montero i Jordi Fontich Vicens. Col·lecció TAC número 2. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2010. ISBN: 9788439381266