Pràctica 4: Gestió de l'aula digital. Seguretat a Internet

El procés que segueix el professorat a l'hora d'incorporar les TIC en la seva tasca docent consta d'unes fases que els experts divideixen en cinc etapes de, com a mínim, un any de durada. El Dr. Jordi Adell les classifica de la forma següent:


Etapa El que fa el professorat
Accés Aprèn l'ús bàsic de la tecnologia
Adopció Utilitza la tecnologia com a suport de les formes tradicionals d'ensenyar
Adaptació Integra les noves tecnologies en pràctiques tradicionals. Se centra sovint en la productivitat de l'alumnat: edició de textos, fulls de càlcul, gràfics, presentacions, etc.
Apropiació Se centra en el treball cooperatiu, interdisciplinari, basat en projectes d'aprenentatge. Utilitza la tecnologia quan és necessària, i és un valor afegit com qualsevol altra eina
Invenció Descobreix nous usos de la tecnologia o combina diverses tecnologies de forma innovadora

En conseqüència, els continguts digitals educatius que el professorat desenvoluparà a l'aula digital també seguiran un procés similar, es partirà del que ja es fa i gradualment s'aniran incorporant nous recursos i noves metodologies. Una classificació que pot ser un bon punt de partida és la que fa en Jordi Vivancos al seu bloc De les Tic a les Tac, a l'article Gèneres per als continguts educatius, on hi ha una doble distribució dels continguts digitals educatius en funció de:

 • si se centren en el contingut o en les competències (eix horitzontal)
 • si són d'interacció més dirigida o més oberta (eix vertical).

Classificació dels continguts digitals educatius

Classificació dels continguts digitals educatius


Per començar el treball a l'aula digital, Boris Mir dóna una sèrie de recomanacions a un article del seu blog La mirada pedagógica, que es resumeixen en els següents punts:

 1. No renunciar als èxits analògics.
  1. Mantenir actiu tot el saber didàctic i pedagògic que acumulem: s'ha de sumar a allò que ja existeix!
 2. Apropiar‐se el nou context digital:
  1. L’equipament: ordinador i PDI
  2. El programari: educatiu/no educatiu
  3. Els continguts digitals
  4. Internet a l'aula
 3. Centrar‐se en els objectius educatius.
  1. Partir de la mirada competencial i metodològica dels currículums i no de les eines o entorns tecnològics.
 4. Emprar la tecnologia ja socialitzada.
  1. Partir dels usos tecnològics que els alumnes i/o els docents ja s'han apropiat: primer les realitats que les possibilitats.
 5. Enriquir digitalment pràctiques establertes.
  1. Incorporar el nou context enriquint digitalment les tasques i les activitats de classe que ja es dominen.

Guia per a docents en una aula digital

El recull d'idees següent, útils per a la gestió de l'aula, està basat en el que han elaborat l'ICE de la UAB i el CRP de Santa Coloma de Gramenet.

Les idees que s'expressen en aquesta guia no són només pròpies de les persones que l'han redactada sinó que també sorgeixen, en bona part, de professionals de l'educació que han compartit allò que fan en aquest àmbit.

Gestió de l'aula. Idees a tenir en compte

 • Tenir un ordinador a l'aula no vol dir estar tot el dia usant-lo o connectats a Internet: és el professorat qui gestiona les estones que l'alumnat fa ús de l'ordinador.

Cal establir què pot fer l'alumnat quan acaba la feina.

 • Quan es comença qualsevol sessió, primer cal planificar-la amb l'alumnat, acordar què cal fer al llarg de la sessió, com fer-ho i qui ho farà. Per tant, l'ordinador només entra en escena en el moment que ho decideix el professorat. Es poden utilitzar fulls de seguiment de feines del tipus pla de treball.
 • El professorat i l'alumnat han de compartir un codi que permeti agilitzar el pas del treball amb ordinador al treball col·lectiu, per tal d'atendre i participar de forma adient en la sessió (per exemple: abaixar la tapa de l'ordinador portàtil, apagar el monitor…).
 • El professorat pot controlar la dinàmica de treball de l'alumnat posant-se al seu darrere, i així poder veure les pantalles.

Existeixen molts programes que poden gestionar el control dels diversos portàtils, com per exemple: l'Italc

 • És recomanable tenir preparades actuacions alternatives o plans B permet evitar els problemes que puguin ocasionar una mala connectivitat o fallades elèctriques.

Si falla Internet seria bo tenir els documents a la intranet (unitats S: o T:) o en una memòria usb. També es poden tenir preparades tasques per fer amb l'ordinador sense connexió.

 • A l'hora de planificar les activitats s'ha de tenir en compte que no hi hagi una càrrega excessiva de treball mirant la pantalla i preveure quin és el nombre màxim d'alumnes per fer un treball en petit grup (en funció de la pantalla del portàtil i els espais de l'aula). Durant la classe s'haurà de prestar atenció al control postural de l'alumnat.
 • És aconsellable dissenyar propostes d'activitats que permetin una autogestió del treball de l'alumne quan això sigui possible, i així l'alumne tindrà tasques per fer. En aquells casos en què han finalitzat les tasques individuals d'aula poden prestar ajuda a companys o companyes.

Es poden utilitzar fulls de seguiment de feines del tipus pla de treball

 • Convé aprofitar les possibilitats que ofereix l'aula digital per fer avançar cap a l’educació inclusiva.
 • Cal tenir sempre present que un dels objectius principals als centres educatius és que l'alumnat assoleixi les competències bàsiques. Per tant, cal evitar un ús abusiu de les TIC, ja que més TIC no vol dir més assoliment dels aprenentatges.
 • És necessari plantejar-se que les TIC no es redueixen a ordinadors personals, que hi ha altres equips que són TIC i que permeten altres tipus de treball (mòbils, GPS, gravadora, càmera de fotos, càmera de vídeo, etc.).
 • Es tracta d'enriquir les activitats que ja es fan habitualment, afegint-hi un "plus digital" que permeti una millor contextualització, comunicació entre alumnes, construcció de coneixements compartits… (fòrums, bases de dades compartides…). Aquestes propostes haurien de ser "sostenibles", és a dir, hauria de ser possible incorporar-les amb una certa normalitat a la pràctica docent.
 • És bo compartir el que s'ha preparat per a l'alumnat. Activitats senzilles i de fàcil aplicació poden resultar ser "bones pràctiques" per a altres professors/es. A la xarxa hi ha molts materials de professionals que poden ser de gran ajuda. De la mateixa manera cal compartir amb els altres docents els materials creats i intentar publicar i publicitar el treball elaborat conjuntament.


 • Quan es pensa en activitats per fer amb els ordinadors, cal partir del treball amb aquelles eines apropiades que ja tenim. A poc a poc anirem coneixent-ne de noves i fent-les servir per al treball a l'aula.
 • Atès que pot haver-hi alumnat amb més coneixements tecnològics que nosaltres, és bo estar oberts al fet que puguin aportar el que saben (per exemple: no cal que el professorat sigui expert en presentacions digitals; però sí que cal saber per què serveixen, quines condicions bàsiques han de tenir per donar suport a una explicació… i que l'alumnat pugui aprendre'n l'ús i la funcionalitat d'una forma pràctica).
 • L'ordinador és una eina de treball, malgrat que bona part de l'alumnat l'utilitza més per a l'àmbit del lleure. Cal educar l'alumnat en el rigor del treball a l'aula, de manera que entengui que l'ordinador, al centre educatiu, és una eina per fer recerca, comunicar-se i elaborar continguts.
 • És important conèixer els principals portals educatius, estar més o menys al dia dels recursos que s'hi poden trobar i saber fer cerques a Internet ja que això pot aportar molta autonomia.
 • És realment necessari dedicar, sistemàticament, un temps (per petit que sigui) a l'aprenentatge dels nous elements (o equipaments?) que envolten l'aula digitalitzada .

Seguretat a Internet i orientacions a les famílies

Un aspecte fonamental de l'aula digital és el referent a les noves formes d'informació i de comunicació, sobretot per mitjà d'Internet, ja que ens acosten a noves formes de coneixement i nous tipus de relació amb els altres. Des de la classe podem tenir accés a gairebé tota la informació que vulguem i unir-nos a milions de persones d’arreu del món sense límit de temps ni de distància.

Però també hi ha riscos si no fem un ús adequat de tots aquests avenços. Un dels més importants és el desconeixement que sovint té l'alumnat dels riscos ocasionats per un mal ús d'Internet. Sobretot en tot allò que fa referència a la protecció de les dades personals: el nom, l’adreça, fotografies, enregistraments de la veu, etc.; tot allò que l'identifica davant els altres i que podria arribar a circular per Internet sense cap control.

Algunes idees que us poden ajudar a l'hora d'ensenyar als vostres alumnes a utilitzar Internet d'una manera segura:

 • Intenteu estar al dia en qüestions d’Internet i del telèfon mòbil. Com més informació tingueu sobre aquestes tecnologies, millor podreu ajudar l'alumnat a fer-ne un bon ús.
 • De tant en tant, és recomanable situar-se a l'aula en un lloc on es puguin veure les pantalles dels ordinadors.
 • Observeu si les reaccions de l'alumnat davant el monitor es corresponen amb el que s'està fent en aquell moment a l'aula.
 • També es poden utilitzar programes de monitorització que permeten observar i controlar altres ordinadors de la xarxa, com per exemple iTALC, esmentat anteriorment.
 • Comproveu que els ordinadors tinguin instal·lats: un antivirus, un tallafocs i programes de filtratge de correu brossa a l'ordinador, que s'actualitzin periòdicament.
 • Remarqueu la importància de respectar els drets d'autoria quan es comparteixen arxius o es copien textos, imatges o dibuixos d’un web.
 • Parleu amb els vostres alumnes sobre la importància de protegir les dades personals.

Pel que fa a les famílies, un ambient de diàleg a casa és fonamental per poder comentar l'ús que es fa d'Internet, tant per part de pares i mares com de fills i filles.

Una bona comunicació entre escola i famílies facilitarà l'adquisició de coneixements i hàbits recomanables per a un bon seguiment de l'ús que fan els adolescents de les tecnologies (telèfons mòbils, ordinadors i altres dispositius).

Des de l'escola es pot treballar aquest aspecte mitjançant reunions informatives, seccions especials als espais web o textos informatius adreçats a pares i mares, recollint els consells més elementals a tenir en compte per evitar els riscos més comuns de la utilització de la tecnologia, consells com els que s'esmenten a continuació:

 • Situar l'ordinador a un espai comú de la llar.
 • Familiaritzar-se amb l'ús dels navegadors per utilitzar-los segons els propis interessos.
 • Navegar per Internet conjuntament amb els fills i filles.
 • Educar-los per a un ús responsable de la tecnologia.
 • Conèixer eines i estratègies per protegir-se dels perills de la xarxa.

Enllaços relacionats

A la XTEC hi trobareu la pàgina internet segura amb consells de seguretat i informacions d'interès per navegar amb seguretat per la xarxa. A l'espai "preguntes freqüents" d'aquesta mateixa pàgina, trobareu solucions als problemes més habituals amb els que es troben als centres i un formulari on podreu fer les consultes que necessiteu.

Jove.cat és un espai de la Generalitat de Catalunya que, en l'apartat Tecnologia conté una sèrie d'orientacions útils.

Consells de l'edu365.cat per navegar amb seguretat

Navegar amb seguretat. Servei Educatiu del Tarragonès. Pàgina amb informació i enllaços interessants.

Xarxa segura IB. Recomanacions per a pares i mares.