Pràctica 3: Organització de l'aula digital: gestió de l'espai, del temps, dels materials educatius i de l'alumnat


Les aules digitals obliguen a renovar tant la metodologia d'ensenyament, que haurà de ser més interactiva, més participativa i més col·laborativa, com l'espai físic de les aules, en les quals, els SPI (sistemes de projecció interactiva) substitueixen o conviuen amb la pissarra tradicional de guix i esborrador. Els pupitres de l'alumnat hauran d'encabir un petit ordinador, que anirà substituint progressivament els llibres en suport paper, i la seva disposició a l'aula estarà condicionada per aquest nou format, tenint en compte l'atenció a la diversitat. La posició física del professorat a la classe també canviarà, ja que deixa de ser gairebé l'única font transmissora de saber. Pren més rellevància així el seu paper d'acompanyant i guia del procés d'ensenyament i aprenentatge.

E-maduresa. Capacitat de les organitzacions de fer un ús eficaç i estratègic de la tecnologia per tal de millorar els resultats educatius.

Els nous recursos per si sols no garanteixen l'aprenentatge de l'alumnat, la seva eficàcia depèn de les metodologies didàctiques, de les activitats que es realitzin i del seu interès per aprendre. Cal que el professorat domini el funcionament d'aquests nous recursos i que sàpiga aplicar-los de forma eficient.

Organització de l'aula digital

Per a l'organització d'una aula digital el Dr. Pere Marquès del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, enumera els aspectes següents:

 • Repartir rols entre l'alumnat: company-tutor, assessor TIC, etc.
 • Alternar el treball individual amb el treball per parelles i en grup.
 • Utilitzar les TIC quan aportin valor afegit.
 • Distribuir el temps de la forma següent:
  • El 25 % destinat a les explicacions del professorat, amb PDI o sense.
  • El 25 % dedicat a les exposicions dels treballs de l'alumnat.
  • El 25 % a treballar, de forma individual o conjunta, amb l'ordinador.
  • El 25 % al treball individual sense ordinador.
 • Elaborar una normativa de centre sobre l'ús dels ordinadors per part de l'alumnat. Alguns exemples de cursos anteriors (cal tenir en compte les característiques de cada centre):
 • Utilitzar l'ordinador com a:
  • Font d'informació (llibre).
  • Eina d'edició (llibreta).
  • Mitjà de comunicació.
  • Instrument per al treball col·laboratiu.

Infraestructura

Abans de transformar una aula convencional en una aula digital cal prendre algunes decisions sobre:

 • El model de SPI que es creu que s'adapta millor a les necessitats de centre.
 • La conveniència de suprimir la pissarra tradicional pels SPI, o mantenir tots dos models.
 • El tipus de projector: de curta o ultracurta distància, etc.
 • El sistema de so.
 • El tipus de connexió del SPI i del projector amb l'ordinador del professorat.
 • L'adequació de les instal·lacions elèctrica i de connectivitat a la xarxa.
 • El sistema de custòdia i recàrrega dels ordinadors.
 • Les mesures per reforçar la protecció i la seguretat de l'aula.

Aula

Moltes de les aules de secundària, estan dotades amb SPI, connectivitat a Internet i cobertura Wi-Fi. A més, cada centre pot tenir carros per recarregar els ordinadors. aula eduCAT 2.0
El centre haurà de preveure un espai per desar els ordinadors. Dues de les opcions més freqüents són: habilitar un armari fix a l'aula, o bé utilitzar un armari mòbil.

Armaris per a desar els portàtils

Armari per guardar els portàtils Interior de l'armari amb ordinadors
Carro de portàtils Interior del carro de portàtils

Suport a l'aprenentatge

Per treballar en una aula digital cal disposar de recursos digitals, els quals classificarem en dos grans blocs: Entorns virtuals i Recursos digitals.

Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge (EVEA)

Els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (EVEA) són llocs virtuals de trobada del professorat i de l'alumnat d'un mateix curs. En aquest entorn hi ha els continguts, les activitats, les notícies, els enllaços i els elements de participació i comunicació entre totes les persones implicades. Un cop identificats, s'hi pot accedir a través de qualsevol ordinador connectat a Internet i, tot i que fou pensat per a la formació a distància, esdevé molt útil en la formació presencial, especialment si es disposa de SPI i d'un ordinador per a cada persona.

Moodle

Un d'aquests entorns virtuals és el Moodle, per tant els centres que ja estan treballant en aquest entorn tenen la possibilitat de convertir-lo en el seu lloc central d'aprenentatge, ja que hi podran accedir sempre que ho creguin convenient (ara no es depèn de la disponibilitat de l'aula d'informàtica) i amb una interfície homogènia per a totes les assignatures. Quan una persona s'identifica al Moodle té accés a tots els cursos en què participa. Un entorn virtual com el Moodle ofereix suport tecnològic en les diferents fases del procés d’ensenyament i aprenentatge:

 • Permet fer una planificació acurada de les activitats formatives.
 • Afavoreix la implementació dels cursos.
 • Permet adaptar els cursos a les característiques del grup classe. Sempre són susceptibles de millora i ampliació.
 • Facilita el treball col·laboratiu i cooperatiu.
 • Permet supervisar el desenvolupament de les activitats, modificar-les d'una manera ràpida i senzilla i fer-ne un seguiment acurat.
 • Facilita el procés d'avaluació.
 • Es pot incorporar de forma gradual i progressiva.

El mòdul 2 d'aquest curs es dedica íntegrament a fer una introducció al Moodle.

El servei Marsupial d'Àgora fa possible la integració amb Moodle dels llibres digitals contractats, de manera que es simplifica l'accés i, si el llibre ho permet, es desen els resultats a Moodle.

Recursos digitals

En aquest grup inclourem tots aquells continguts educatius als quals podem accedir a través de l'ordinador: portals educatius, bancs de recursos en format digital (vídeos, fotografies, sons, presentacions, etc.), recursos web 2.0, tutorials, simulacions, exercitacions, etc. A l'hora de triar-ne un o altre, convé tenir en compte uns criteris metodològics i considerar el grau d'accessibilitat per a l'alumnat amb algun tipus de discapacitat.

Aquest camp és immens i, per aquest motiu, s'hi dedica el mòdul 4 d'aquest curs, però cal tenir molt present que no es pot fer tot de cop, que cal seguir un procés gradual d'apropiació dels nous recursos i que no s'ha de renunciar als èxits analògics.

Mantenir actiu tot el saber didàctic i pedagògic acumulat: s'ha de sumar a allò que ja existeix!

Els llibres de text digitals

Els llibres electrònics són continguts en format digital que abracen la totalitat del currículum oficial de les matèries que tenen com a objecte i fan servir, en un grau raonable, la potència del mitjà digital (animacions, simulacions, vídeos, etc.) amb diversos objectius combinats: transmetre informació, desenvolupar habilitats, potenciar actituds, etc.

Estan integrats per mòduls o seccions més o menys equivalents als capítols d'un llibre de text convencional, inclouen una mena d'itinerari recomanat que enllaça els diferents mòduls i contenen recursos o referències a recursos d'Internet com a material complementari.

Inclouen també exercicis força automatitzats que faciliten tant l'autoavaluació com l'avaluació que duu a terme el professorat.