Guia

Presentació

Curs telemàtic que té per finalitat oferir una formació bàsica per al professorat d'ensenyament secundari que participa en el programa eduCAT 2.0. L'espai de treball del curs, el lloc on es desenvolupen les activitats i es fa el seguiment, és l'aula virtual corresponent que s'ubica a l'entorn de formació del professorat Odissea.

Objectius

Els objectius generals d'aquest curs són:

 • Conèixer el programa eduCAT 2.0 i els espais d'informació, acompanyament i formació corresponents.
 • Comunicar-se i col·laborar en entorns digitals.
 • Actuar de forma responsable i segura en entorns digitals.
 • Aprendre a utilitzar l'EVEA (entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge) com a eina d'organització de l'activitat didàctica.
 • Conèixer i fer servir les possibilitats de l'EVEA com a instrument d'organització de tasques col·lectives.
 • Integrar estratègies de treball en línia a l'aula.
 • Donar pautes per a l’ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula.
 • Explorar els principals recursos educatius disponibles, especialment els produïts i compartits per docents i alumnat.
 • Seleccionar de manera crítica materials didàctics per a l'aula digital, tot respectant la propietat intel·lectual.
 • Elaborar materials didàctics per a l'aula digital i publicar-los utilitzant una llicència de continguts adequada.

Estructura

Els continguts es presenten en quatre mòduls:

 • Mòdul 1: La gestió de l'aula digital
  • Programa eduCAT 2.0 i espai d'acompanyament
  • Currículum i competència digital
  • Organització de l'aula digital: gestió de l'espai, del temps, dels materials educatius i de l'alumnat
  • Gestió de l'aula digital. Seguretat a Internet
 • Mòdul 2: Entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge: Moodle
  • Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge
  • Què és Moodle?
  • Els recursos
  • Les activitats individuals
  • Les activitats col·laboratives
  • Eines del professorat per a la gestió de cursos
 • Mòdul 3: Aplicacions didàctiques dels sistemes de projecció interactiva
  • Els sistemes de projecció interactiva i l'aprenentatge multimèdia
  • Els sistemes de projecció interactiva en els processos d'ensenyament i aprenentatge
  • El programari de gestió de les pissarres digitals interactives
  • Recursos per potenciar l'ús dels sistemes de projecció interactiva a l'aula
 • Mòdul 4: Gestió dels recursos. Entorn digital de treball
  • Propietat intel·lectual i llicències de continguts
  • L'entorn digital de treball i aprenentatge
  • Suport a l'aprenentatge

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Activitats

A les pràctiques trobareu propostes de treball destacades ("Exploreu", "Practiqueu") que no s'han de lliurar però us seran molt útils a l'hora de fer les activitats que acompanyen cada mòdul i que s'enuncien, es realitzen i es lliuren a través de l'aula virtual del curs.

Les activitats de cada mòdul es presenten directament a l'aula virtual a un document anomenat "Encàrrec de feina del mòdul xx". Una vegada lliurades la persona formadora les revisa i envia la valoració a través d'una tasca anomenada "Mòdul xx - Tasques que s'han superat". Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Rebreu informacions addicionals i orientacions sobre les activitats i la seva valoració directament de la persona formadora a través del Tauler d'anuncis del curs.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials 2
Presentació i edició del perfil 1
Creus que el treball amb les eines digitals permet una major flexibilitat a les aules? Fòrum 1
Normes d'ús dels ordinadors Wiki 1
Casos d'estudi 1
M2 Lectura dels materials 2
Participació als fòrums de consulta 1
Edició del tema al curs de pràctica 2
M3 Lectura dels materials 2
Grup de treball 0,1
Analisi i propostes de millora d'una activitat per a SPI 1,5
Els SPI i la vostra pràctica docent Fòrum 1,4
Creació d'un recurs per a SPI Tasca 2
M4 Lectura dels materials 2
Enquesta eduCAT 2.0 0,5
Conversa sobre recursos digitals 1,5
Quin servei per a quina activitat? 2
Projecte Elaboració del projecte 8

Coneixements previs

Per fer aquest curs es requereixen uns coneixements informàtics bàsics i unes destreses fonamentals en el domini d'aplicacions i entorns digitals. Cal tenir assolida una competència digital bàsica i haver-se familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic o crear el perfil en un entorn virtual…

Requeriments tècnics

Els propis d'una aula equipada seguint les directrius del programa eduCAT 2.0.