Pràctica 4

Introducció a la línia d'ordres

Tot i que la majoria d’usuaris prefereix una interfície gràfica per interaccionar amb l’ordinador, la línia d'ordres proporciona un major control sobre l’ordinador. A més, determinades feines només es poden realitzar amb la línia d'ordres ja que no existeix cap aplicació gràfica equivalent.

Per accedir a la línia d’ordres des de GNOME, executeu Aplicacions| Sistema | Terminal | Terminal de GNOME, obtindreu una finestra com la següent:

Recordeu de prémer la tecla Enter quan acabeu de teclejar una instrucció.

A la guia s’utilitzarà un usuari suposat, linkat, en el vostre cas el nom d’usuari pot ser el vostre nom o qualsevol altre usuari creat amb la Linkat.

Gestió de programes

Obriu el programa Gimp, el Navegador Firefox i la Calculadora i torneu a la finestra del terminal. Per a veure quins programes s’estan executant, escriviu l’ordre:

top

Aquesta ordre top ens mostra la informació dels programes en execució ordenats per l’ús de microprocessador (CPU), quin usuari ha executat el programa, quin tant per cent de memòria i de CPU consumeix el programa, el PID de cada programa i altres paràmetres. El PID, acrònim de Program Identifier, és un número que identifica un programa. Cada programa té un únic PID, diferent a qualsevol altre PID. El PID d'un programa no canvia si no es reinicia l'ordinador o es tanca el programa.

Per sortir del programa top, premeu la tecla q.

Podeu identificar el programa firefox, amb el PID 2623, executat per l'usuari linkat, utilitza un 0.3% del temps de microprocessador i un 7.1% del total de memòria.

El resultat de l’ordre top serà diferent en el vostre ordinador en funció dels programes que en aquest moment executeu.

Aquesta ordre top no mostra tots els programes, només aquells que consumeixen més CPU. Per a saber el PID d’un programa, cal executar:

ps aux|grep nom_del_programa

Cal substituir nom_del_programa pel nom del programa del qual es vol saber el PID. Per exemple, per saber el PID de la calculadora (gcalctool), cal executar:

ps aux|grep gcalctool

En aquest cas, el PID de gcalctool és 20538. L'altre PID, el 20578 és el del programa grep, que hem executat per cercar el PID de gcalctool.

Cancel·lació de programes

Si un programa no respon i voleu tancar-lo, caldrà coneixer abans el seu PID. Aleshores, des de la terminal, cal teclejar:

kill -9 pid_del_programa

Seguint l’exemple anterior, per a cancel·lar l’execució del programa Firefox caldria teclejar:

kill -9 2623

Un altra manera de cancel·lar un programa consisteix en teclejar:

xkill

Obtindreu un cursor amb forma de creu, de manera que quan cliqueu a sobre d’una finestra, aquesta es tancarà.

Còpies de fitxers

L’ordre cp fitxer-origen fitxer-destí, copia el fitxer-origen al fitxer-destí. Per exemple:

cp /home/linkat/Escriptori/groucho.jpg /home/linkat/Escriptori/copia_de_groucho.jpg

Còpies de seguretat

Per fer una còpia de seguretat d’un directori en format comprimit, executeu l’ordre:

tar -zcvf directori_desti/fitxer_comprimit.tar.gz directori_dades

Per exemple, per comprimir el contingut de la carpeta /home/linkat/Documents en un fitxer anomenat copia.tgz i desar-ho a l’escriptori, cal executar:

tar -zcvf /home/linkat/Escriptori/copia.tar.gz /home/linkat/Documents

Esborrar fitxers

Esborrar fitxers pot ser perillós si us equivoqueu. No esborreu fitxers si sou l’usuari root.

Per a esborrar un fitxer executeu l’ordre:

rm nom_fitxer

Per exemple, per a esborrar el fitxer groucho.jpg de l'escriptori:

rm /home/linkat/Escriptori/groucho.jpg

Per a esborrar tots els fitxer d’un directori, executeu l’ordre:

rm -R directori/*

Per exemple, per a esborrar tots els fitxers de la carpeta Documents de l’usuari linkat, cal executar:

rm -R /home/linkat/Documents/*

Ajuda

Totes les ordres tenen un manual que indica quina és la seva funció. Per veure el manual d’una ordre, teclegeu: man nom_ordre. Per exemple, per a veure el manual de l’ordre top, teclegeu:

man top

Us podeu desplaçar amb les fletxes del teclat o les tecles pàgina amunt i avall. Per sortir-ne, premeu la tecla q

Scripts

Els Scripts són petits programes creats amb ordres de consola i tenen les següents característiques:

  • La primera línia d’un script ha de ser: #!/bin/bash
  • Per convenció, els scripts tenen l’extensió .sh.
  • Per a poder executar un script, abans se li ha de donar permís d’execució.

A continuació creareu un script que esborri el contingut de la paperera. La paperera es troba al directori /home/linkat/.local/share/Trash.

Primerament, amb Aplicacions | Utilitats | Editor | Editor de text gedit, creareu un fitxer amb el següent contingut:

#!/bin/bash
rm -R $HOME/.local/share/Trash/*

Deseu el fitxer com /home/linkat/Escriptori/esborra_paperera.sh

A continuació, donareu permís al fitxer per poder-se executar. Per fer-ho, premeu el botó dret sobre la icona de l’escriptori amb el nom esborra_paperera.sh i trieu l’opció Propietats. Seleccioneu la pestanya Permisos i deixeu-los tal i com estan a la següent finestra:

Finalment, comproveu-ne el resultat, esborreu qualsevol fitxer i executeu l’script creat. Comproveu que la paperera és buida.

Programes d'inici de sessió

L’entorn GNOME us permet executar programes cada vegada que l’usuari inicii una sessió. Per fer-ho, executeu Sistema | Sistema | Aplicacions d'inici

Trieu la pestanya Programes d’inici. Amb el botó Afegeix, afegiu les següents:

  • Nom: Esborra paperera
  • Ordre: /home/linkat/Escriptori/esborra_paperera.sh
  • Comentari: Esborra la paperera quan inicia sessió

El resultat ha de ser el següent:

Esborreu qualsevol fitxer i sortiu i torneu a entrar a la sessió. Comproveu que la paperera s'ha buidat.

Per saber-ne més

El Departament d'Ensenyament ofereix unes Guies per treballar amb Linkat 4 amb els servidors del centre i oferta un curs de Linkat avançat en modalitat telemàtica anomenat Administració, gestió i manteniment de xarxes en Linkat.