Configuració de l'escriptori (I)

Es pot canviar l’aspecte i el funcionament de la Linkat per fer que s’ajusti a les nostres preferències i necessitats. Podem canviar, per exemple, el fons de l’escriptori, la configuració del teclat i de les finestres, l'estalvi de pantalla, la gestió de fitxers, etc.

Per fer això, en primer lloc cal anar a : Sistema | Aspecte i comportament.

A continuació, seleccionarem els valors de la configuració que volem modificar.

Es troben repartits en set categories: Aparença, Configuració del Qt4, Desktop Effects, Editor de la configuració de Compiz, Estalvi de pantalla, Finestres, Gestió de fitxers, Lector de pantalla i ampliador Orca i Menú principal, Pop-Up Notifications.

En aquesta pràctica en veurem cinc d'aquestes categories.

1. Aparença

Obtindrem una pantalla amb quatre pestanyes: Tema, Fons, Tipus de lletra i Interfície.

Aparença

a) Tema

Els valors de configuració del color d’escriptori i de les aplicacions es controlen mitjançant els temes. Es pot escollir de la llista de temes i aquest s’aplica immediatament. L’opció del botó Personalitza… permet obrir un requadre de diàleg que permet personalitzar els elements del tema per separat: els controls, els colors, el costat de la finestra, les icones i el cursor.

Si es modifica alguna opció es pot guardar el tema amb un nou nom personalitzat amb el botó Anomena i desa….

A Internet es poden trobar temes addicionals en arxius .tar.gz per l’escriptori GNOME que es poden instal·lar amb l’opció del botó Instal·la.

b) Fons de l'escriptori

Es pot seleccionar un fons d’escriptori dins de la llista. Si no es vol cap fons d’escriptori es pot seleccionar la primera opció 'Color taronja' i escollir un color d’escriptori.

Per utilitzar una imatge com a fons es pot arrossegar la imatge des del gestor d’arxius i deixar-lo anar sobre la llista. Com alternativa es pot seleccionar el botó +Afegeix… i triar-lo del requadre de diàleg. També es pot suprimir amb el botó -Suprimeix.

L’opció estil permet adaptar la imatge a la resolució de la pantalla amb les opcions: Emplena la pantalla (per defecte), Escalat, Centrat, Ampliat o Mosaic.

El color de l'escriptori es pot modificar amb un color sòlid, un degradat horitzontal o un degradat vertical.

c) Tipus de lletres

Aquí podem definir el tipus de font que s’utilitzarà en l’escriptori. També podem habilitar els efectes opcionals que milloren la qualitat de la font. La part superior del requadre indica el tipus de font seleccionada pels casos següents: Tipus de lletra de les aplicacions, Tipus de lletra de l’escriptori, dels documents, de l'escriptori, del títol de les finestres i d'amplada fixa.

Fent un clic sobre un dels botons podem seleccionar en un quadre de diàleg: la família, l’estil i la mida de la font.

A la part inferior podem seleccionar la representació del tipus de lletra segons l’estil i el monitor utilitzat: Monocrom, Millors formes (per defecte), Millor contrast i Suavitzat de subpíxels (LCD).

Amb el botó Detalls… podem afinar més la visualització amb la resolució, la suavitat, el contorn i l’ordre dels subpíxels.

d) Interfície

Podem configurar el comportament i l'aparença dels menús i les barres d'eines. Per defecte tenim seleccionada l'opció de mostrar les icones als menús. No tots els elements del menú tenen icones associades.

Si volem la possibilitat de definir dreceres del teclat pels elements del menú podem habilitar aquesta opció. Un cop habilitada es pot assignar una drecera de teclat col·locant el cursor del ratolí sobre l'element del menú i polsant la nova combinació de tecles.

Si volem moure les barres d'eines de les aplicacions a una nova ubicació de la pantalla habilitarem l'opció Barres d'eines separables. Per moure cal arrossegar la barre d'eines a la nova ubicació.

Les etiquetes dels botons de les barres d'eines de les aplicacions es poden ubicar a: Text sota les icones (per defecte), Text al costat de les icones, Només icones o Només text.

El quadre Previsualització mostra una vista prèvia de les opcions seleccionades.

2. Estalvi de pantalla

Estalvi de pantalla

Es pot triar el tipus d'estalvi de pantalla entre les opcions: Pantalla en negre i Aleatori (per activar una selecció aleatòria de protectors de pantalla d'una llista personalitzada).

També es pot triar directament entre la llista de protectors disponibles i fer una previsualització. El protector de pantalla seleccionat es mostrarà a la finestra de vista prèvia.

Podrem també especificar la quantitat de temps que ha d'estar inactiva la pantalla abans d'iniciar-se el protector i decidir si cal activar l'estalvi de pantalla i bloquejar la pantalla quan s'activi el protector.

Hi ha l'opció de configurar el consum d'energia de l'ordinador i de la pantalla prement el botó: Gestor d'energia

3. Finestres

Finestres

Aquest mòdul permet controlar el funcionament de les finestres de les aplicacions i com ha de reaccionar la finestra quan el ratolí passa per damunt. Si se selecciona la primera opció, en el cas d’haver varies finestres en l’escriptori, al passar el ratolí sobre una de les finestres aquesta queda activada. Si es vol, es pot indicar el temps que cal passar el ratolí per damunt per activar-la, per fer això hem de marcar l’opció Alça les finestres seleccionades després d’un interval i indicar l'interval abans d'alçar.

Amb doble clic sobre la barra de títol podem especificar com s’ha de comportar la finestra escollint les opcions de: maximitzar, verticalment o horitzontalment, minimitzar, enrotllar o cap. Per defecte l’opció es maximitzar.

Per moure una finestra es pot utilitzar la tècnica d’arrossegar (pressionar i mantenir la tecla pressionada en el desplaçament) sobre la barra de títol. Si es vol configurar aquest moviment vàlid sobre tota la finestra es pot definir la tecla modificadora que cal afegir en el moviment: Control , Alt o Súper (logotip del Windows), per defecte és Alt.

4. Gestió de fitxers

Gestió de fitxers

Aquesta pantalla de preferències de gestió de fitxers es correspon amb la pantalla que s'obté directament des del navegador Nautilus amb l'opció Edita | Preferències i que ha estat comentada a la pràctica 2 del mòdul 3. A la pestanya Suport podeu escollir, per exemple, quin programa per defecte s'obrirà quan inseriu al sistema un CD d'àudio o un DVD de vídeo.

5. Lector de pantalla i ampliador Orca

Els usuaris amb discapacitat visual s'enfronten a problemes en veure text o imatges en la pantalla de l'ordinador. També en tasques que requereixen la coordinació de l'ull i la mà.

L'ampliador Orca és una solució flexible, ampliable i de tecnologia assistiva de gran abast per a les persones amb discapacitats visuals i amb impediments. Utilitza diverses combinacions de síntesis de veu, braille i d'ampliació de pantalla. Permet als usuaris amb poca o sense cap visió usar l'escriptori GNOME i les aplicacions associades.

En la seva primera utilització cal contestar una serie de preguntes sobre la configuració de l'eina seleccionada. A continuació, obtindrem un reinici de la sessió i una pantalla on podrem configurar tots els aspectes de l'eina Orca i del lector de pantalla.

Configuració Orca

Lector de pantalla i Orca

Podem executar l'aplicació des del centre de control de l'escriptori GNOME.

Sistema | Aspecte i comportament | Menú principal

A la pantalla que s'obre, es mostra la interfície de l'editor de menús. En el quadre de l'esquerra es mostra en forma d'arbre el menú de la Linkat i en el quadre del mig tenim el contingut del menú seleccionat. A la banda dreta tenim els botons corresponents a les accions a realitzar.

Menú principal

Els menús que contenen altres submenús es poden obrir i tancar prement sobre el triangle que hi ha a l'esquerra del seu nom. Els que no formen part del menú principal apareixen en lletra petita sense triangle al costat.

Es poden crear nous menús amb el botó de la dreta Menú nou. Aquests menús creats per l'usuari es poden esborrar prement sobre ells amb el botó dret del ratolí amb l'ordre esborrar. Els menús predefinits no es poden esborrar només es podran amagar.

En el quadre del mig es mostren els elements corresponents a cadascun dels menús o submenús de la esquerra. Disposem d'una casella per controlar si cal mostrar o no aquest element. Es pot també alterar l'ordre dels elements amb els dos botons de l'esquerra: Mou cap amunt i Mou cap avall. També es pot fer servir la tècnica d'arrossegar amb el retolí per fer aquest desplaçament.

Es poden crear nous elements amb el botó de la dreta +Element nou. Obtindrem una pantalla idèntica a la de creació d'una llançadora de l'escriptori.

També podrem col·locar separadors per separar un grup d'elements d'un altre amb el botó de la dreta Separador nou. Per fer-ho ens col·loquem en el quadre del mig, premen el botó i a continuació desplacem el separador al lloc desitjat.

Disposem de dues maneres d'editar la configuració d'un element:

  • Fent la selecció i amb el botó dret escollint l'opció Propietats
  • Fent doble clic sobre l'element que volem editar.

La finestra de l'editor d'entrades Crea un llançador ens permet modificar el tipus, nom de l'entrada , l'ordre que s'executarà, posar un comentari i la icona associada.

Amb el botó Tanca observarem els canvis realitzats ja que aquests s'efectuen de forma immediata. En el cas d'observar alguna errada en la configuració sempre es pot retornar a la configuració inicial amb el botó Restaura.

Configuració de l'escriptori (II)

1. Resolució de la pantalla

Utilitzarem aquest mòdul per definir els valors de configuració de la resolució de pantalla i la seva freqüència d'actualització. Si no trobem els valors que volem definir potser caldrà tornar a definir els valors de configuració de la targeta gràfica fets per l’administrador del sistema.

Resolució de la pantalla

2. Canvia la contasenya

Es pot canviar la contrasenya d'usuari en aquesta pantalla. Per raons de seguretat és convenient fer-ho sovint. Introduïm la contrasenya antiga i a continuació teclegem la nova dues vegades. Fem clic al botó D'acord i ja tindrem el canvi fet.

Canvia la contrasenya

3. Tecnologies assistives

Inclou tecnologies d'assistència per usuaris amb necessitats especials. Entre les quals es troben un lector de pantalla, un ampliador i un teclat en pantalla. Per habilitar aquesta tecnologia caldrà marcar la casella: Habilita les tecnologies assistives. A continuació, s'han de triar les característiques que es vulguin fer servir amb el botó corresponent.

Tecnologies assistives

Pràctiques

  • Activa l’estalvi de pantalla anomenat Cosmos de forma que s’activa desprès de 2 minuts d’inactivitat del sistema.
  • Activa el bloqueig de l’escriptori desprès de 5 minuts d’inactivitat del sistema. Comprova el seu efecte i recorda que et farà falta la contrasenya d’usuari per desbloquejar.
  • Canvia el fons de l'escriptori a un color degradat vertical de color verd clar escalat fins a blau fosc.
  • Fes canvis en el tipus de lletra de l’escriptori a la família Serif i l’estil Itàlic amb una mida de 12 píxels.
  • A la columna d'elements busquem el menú Jocs i desactivem la casella. Observeu com immediatament no tenim l'opció Jocs en el menú Aplicacions.
  • Seleccionem el menú Educació a la columna menús. A continuació, a la columna elements seleccionem Més programes. Amb el botó Mou cap avall situeu-lo al final de la llista. Comproveu al menú Aplicacions aquest desplaçament.
  • Apunta’t les diferents resolucions de pantalla que t’ofereix la teva targeta gràfica i la Freqüència d'actualització del monitor.
  • Canvia la teva contrasenya d’usuari per una més llarga i amb combinació de números i lletres.