La gestió dels fitxers

El navegador Nautilus, a més de visualitzar els fitxers i les carpetes, també permet manipular-los. S’hi poden realitzar les tasques més habituals amb fitxers i carpetes com copiar, moure, reanomenar o esborrar.

Aquestes accions es poden fer de diferents maneres, es pot fer servir els menús de les barres, el menú contextual, les tecles ràpides o en algunes situacions es pot arrossegar directament amb el ratolí.

Copiar o moure fitxers o carpetes

Per fer la còpia cal procedir de la forma següent:

1.Seleccioneu el fitxer o carpeta que s’ha de copiar amb un clic sobre l’element.

2.L’acció de còpia es pot fer de diverses maneres:

 • Des de la barra de menús: Edita | Copia
 • Des del menú contextual: Amb botó dret i l’opció Copia
 • Mitjançant el teclat: Amb la combinació de tecles: Ctrl + C.

3.A continuació navegueu fins la carpeta on voleu copiar el fitxer o la carpeta seleccionada.

4.L’acció d’enganxar es pot realitzar també de diverses maneres:

 • Des de la barra de menús: Edita | Enganxa
 • Des del menú contextual: Amb el botó dret i l’opció Enganxa.
 • Mitjançant el teclat amb la combinació de tecles: Ctrl + V.

L’acció de moure un fitxer o una carpeta es fa de forma similar a la de copiar. L’única diferència que hi ha és que, en lloc de seleccionar l’opció de Copia , cal utilitzar l’opció Retalla . La combinació de tecles que cal utilitzar serà en aquest cas Ctrl + X

Una altra forma de realitzar aquest procés seria utilitzant el ratolí per arrossegar els elements. Per fer-ho, cal tenir dues finestres obertes; l’una amb el fitxer o carpeta origen que voleu copiar o moure i l’altra amb la carpeta de destí cap on voleu copiar o moure. També és possible, si tenim el panell lateral a la vista tipus Arbre, fer l’acció d’arrossegar de la finestra de visualització a una carpeta de l’arbre.

Per moure amb el ratolí un fitxer o carpeta, podeu fer-ho de la forma següent:

1.Seleccioneu el fitxer o carpeta que s’ha de copiar amb un clic sobre l’element.

2.Feu clic amb el botó esquerre del ratolí i arrossegueu (desplaceu el punter sense deixar de pressionar el botó del ratolí) fins a la carpeta destinació.

3.Deixeu anar el botó del ratolí.

Si es vol copiar en lloc de moure, un cop seleccionat l’element cal prémer la tecla Ctrl i mantenir-la polsada fins que deixeu anar el botó del ratolí.

Navegador Nautilus - Moviment copia

Esborrar un fitxer o carpeta

Per esborrar un fitxer o carpeta, seguiu els passos següents:

1.Seleccioneu el fitxer o carpeta que s’ha d’esborrar fent clic sobre l’element.

2.L’acció d’esborrar es pot fer de diverses maneres:

 • Des de la barra de menús: Edita | Mou a la paparera.
 • Des del menú contextual, prement el botó dret i l’opció Mou a la paperera.
 • Mitjançant el teclat, prement la tecla Supr.

3.Observeu que no es demana confirmació per realitzar l’operació.

Cal tenir en compte que, si no teniu permís d’escriptura sobre el fitxer o carpeta, l’opció de Mou a la paperera apareixerà deshabilitada.

Selecció múltiple de fitxers

Totes les operacions sobre fitxers i carpetes, com ara copiar, moure i suprimir es poden realitzar sobre un conjunt de fitxers o carpetes i no solament sobre un únic fitxer o carpeta. Per seleccionar diversos fitxers o carpetes, es poden utilitzar diferents mètodes en funció de la vista que utilitzem (Visualitza com a icones o Visualitza com a llista del menú Visualitza). Per defecte, tenim activada la vista com a icones.

 • Selecció amb la vista com a icones:
  • Amb un requadre: S’ha de fer clic sobre el fons del panell de visualització i arrossegar. Es va definint un requadre; tots els fitxers dins del requadre se seleccionaran.
  • Amb el ratolí: També es poden seleccionar individualment fitxers o carpetes fent clic sobre l’element mentre es manté pressionada la tecla Maj o la tecla Control.
 • Selecció amb la vista com a llista: En aquest cas no hi ha gaire diferència. Per seleccionar fitxers solts, s’ha d’anar seleccionant fitxers mentre es manté pressionada la tecla Control. Si es volen seleccionar fitxers contigus, cal seleccionar el primer de la llista i, mantenint la tecla Maj, seleccionar l’últim de la llista. Automàticament, se seleccionaran també tots els fitxers del mig.

Navegador Nautilus - Selecció

Per seleccionar tots els fitxers, s’ha de triar l’opció del menú de barra: Edita | Selecciona-ho tot o la combinació de tecles Ctrl + A

Pràctiques

Ara cal practicar les operacions bàsiques en el treball amb ordinador que han estat descrites anteriorment. Utilitzareu la carpeta laprimera i els quatre fitxers creats a les pràctiques anteriors.

 1. Seleccioneu un fitxer de la carpeta laprimera i copieu-lo a la carpeta lasegona que haureu creat prèviament. Feu servir el mètode d’arrossegar i deixar anar el botó esquerre del ratolí. Recordeu-vos d’utilitzar la tecla Ctrl.
 2. Seleccioneu un fitxer de la carpeta laprimera i moveu-lo a la carpeta lasegona. Feu servir el mètode d’arrossegar i deixar anar el botó esquerre del ratolí. Observeu que no cal fer servir la tecla Ctrl.
 3. Seleccioneu, ara, uns quants fitxers no contigus de la carpeta laprimera i copieu-los a la carpeta lasegona. Recordeu-vos de mantenir premuda la tecla Crtl mentre feu clic sobre els fitxers. Feu servir el mètode d’arrossegar i deixar anar el botó esquerre del ratolí.
 4. Seleccioneu tres fitxers contigus de la carpeta laprimera i copieu-los a la carpeta lasegona. Recordeu mantenir premuda la tecla Maj mentre feu clic sobre el primer dels fitxers i l’últim. Feu servir el mètode d’arrossegar i deixar anar el botó esquerre del ratolí.
 5. Seleccioneu un dels fitxers de la carpeta lasegona i amb el menú contextual canvieu-hi el nom.
 6. Seleccioneu un dels fitxers de la carpeta lasegona i amb el menú contextual envieu-lo a la paperera. Repetiu l’operació amb un altre fitxer de la carpeta i arrossegueu-lo amb el ratolí fins a la paperera. Obriu a continuació la paperera amb un doble clic sobre la icona. Amb el menú contextual podeu suprimir definitivament el primer fitxer esborrat o bé l'opció Restaura (recuperar) el segon fitxer a la seva carpeta d’origen.