Projecte

Per al desenvolupament del projecte final us proposem dues possibilitats:

 • Una opció A, que consistirà en el lliurament d'una producció audiovisual.
 • Una opció B, que correspongui a un projecte de centre que tingui com a objectiu la difusió de treballs en format vídeo a la xarxa.

Projecte A

Objectiu

Aplicar els coneixements adquirits en aquest curs, tant pel que fa als aspectes relacionats amb el llenguatge com amb l'edició audiovisual.

Durada

La durada de la producció videogràfica ha de ser al voltant de 60 segons, amb títol i crèdits inclosos. Tingueu present que sempre hi ha la possibilitat de superposar-los sobre les imatges, si voleu.

Eines a utilitzar

Per a la realització del projecte necessitareu bàsicament de tres eines:

 • Un equip informàtic mínimament potent. Com a mínim pel que fa al processador, memòria RAM i espai lliure suficient en disc dur.
 • La càmera per enregistrar. Podeu recórrer a qualsevol tipus de càmera (càmera digital de vídeo, una càmera digital fotogràfica, un mòbil o una webcam).
  • Ara bé, tingueu molt en compte que el tipus d'arxiu que origini la càmera triada sigui compatible amb el programa d'edició que utilitzareu per editar. Si ho és, cap problema. Però de no ser així, és molt recomanable enregistrar amb una càmara de vídeo digital que tingui cinta miniDV, per no trobar-vos amb aquest inconvenient. El traspàs del material de la càmera a l'ordinador a través d'un cable firewire, sempre i quan disposi d'una targeta firewire instal.lada a l'ordinador, us facilitarà molt la feina.
 • El programa d'edició. Podeu utilitzar qualsevol, però a ser possible seleccioneu aquell que us permeti aplicar en la vostra producció quants més recursos millor (titulació, transicions, efectes d'imatge i d'àudio, etc.).

Alguns consells

Es recomana que tingueu present les següents orientacions.

Abans de la producció
 • Tenir molt clar la disponibilitat dels recursos tècnics que haureu de menester: càmera, estat de les bateries, trípode, targeta capturadora, el cablatge que ha de servir de nexe entre la càmera i la targeta capturadora, espai suficient en el disc dur de l'ordinador on editareu el vídeo…
 • Repassar convenientment la proposta de planificació: tema triat, idea que es vol transmetre, els continguts i el fil argumental, la relació que ha d'haver entre el text, les imatges i l'àudio (silencis, veu en on, veu en off, música, efectes sonors), el lloc, el vestuari, etc.
 • Preveure el calendari de treball per fer tot el procés d'enregistrament d'imatges, captura, edició, creació del vídeo i exportació.
Durant la producció
 • Enregistreu amb la càmera subjecta a un trípode, exceptuant aquelles escenes que requereixin un tràveling (desplaçament de la càmera).
 • Procureu seguir el guió, sense menyspreu de variar-lo si ho considereu oportú perquè us sorgeixen noves idees.
 • No escatimeu en l'enregistrament de cadascuna de les escenes. Cal preveure dos o tres segons a l'inici i al final com a temps mort. Val més que sobrin imatges que no pas que en faltin.
 • Procureu no enregistrar escenes gaire llargues i combineu diferents plans per donar així un major dinamisme al vídeo. En cap cas enregistreu dues escenes seguides des d'un mateix lloc.
 • No enregistreu mai en direcció a la llum, si no és per exigència del guió.
 • Vetlleu pel volum de l'àudio si hi ha veu en on. Si no disposeu de micròfons, és convenient que hi hagi un distància curta entre el personatge que parla i la càmera.
Després de la producció
 • Introduïu les imatges enregistrades dins l'ordinador. Tingueu preparada la carpeta on desar-les.
 • Edició: poseu un títol, talleu les imatges de les escenes que no interessin, valoreu l'opció d'afegir o no alguna transició, un filtre o efecte, veu en off, música, crèdits (nom i cognoms de les persones que surten en el vídeo, el vostre nom i cognom com a autors, agraïments, etc.).
 • Finalitzat el procés d'edició, exporteu el resultat amb la màxima qualitat possible que ofereixi el vostre programa d'edició.

Condicions tècniques del lliurament

Una vegada teniu el projecte exportat, un clip amb la màxima qualitat que permet el programa d'edició que heu fet servir, l'heu de guardar com a original. Aquest original, com ja sabeu, no es pot penjar a Internet per motius de pes. Conseqüentment, cal reduir-lo, canviant els paràmetres de configuració.

 • Ho podeu fer aprofitant el mateix projecte o bé iniciant un de nou, afegint a la línea del temps del programa d'edició el màster o clip original. Per a què pesi menys i el pugueu penjar a Internet sense problemes de pes, ni de temps, és aconsellable que apliqueu els següents paràmetres de configuració en el procés d'exportació, escollint el format Windows Media, que genera un arxiu amb l'extensió ".wmv", o l'exportació H 264 que ofereix una bona qualitat de compressió:
  • Mida del vídeo: 320 x 240.
  • Fotogrames per segon (fps): 25 fps.
  • Per a públic amb (en funció del programa que tingueu el més segur és que ho digui amb altres paraules): 256/ADSL.
  • Qualitat de vídeo (en funció del programa que tingueu el més segur és que ho digui amb altres paraules): vídeo de pel.lícula normal.
  • Qualitat d’àudio: la més alta.

Acabat el procés d'exportació, aneu a la carpeta del disc dur del vostre ordinador on heu desat l'arxiu del clip amb extensió ".wmv", i comproveu que s'obre sense problemes i es visiona i se sent bé.

 • Si el doneu per bo, pengeu el clip en el vostre compte de Youtube.
 • Escriviu un missatge al vostre formador o formadora adjuntant l'adreça on es troba la vostra producció.
  • Si no teniu cap problema en què la resta de participants del curs el puguin també veure i comentar, escriviu un missatge en el fòrum de l'aula anotant l'adreça on es troba el vostre treball.

És important que respecteu el calendari de lliuraments que marca el curs. Si sorgís algun problema, poseu-vos en contacte amb el vostre formador o formadora.

Criteris d'avaluació

Els criteris d'avaluació que es tindran en compte són els següents:

 • ASPECTES FORMALS: adequació a l'encàrrec i respecte dels seus paràmetres i característiques de lliurament.
 • TEMA I COMUNICACIÓ: la coherència del contingut temàtic respecte de la idea que es vol transmetre.
 • RECURSOS EXPRESSIUS: la selecció, durada i combinació de plans que ajudin a mantenir un ritme adequat en la producció, i el respecte al principi de continuïtat o raccord.
 • GLOBAL: el grau de creativitat i originalitat visual del conjunt.

Feedback

Davant qualsevol imprevist, dubte, problema, etc., que pugui anar sorgint durant el procés de treball, és molt aconsellable que ho aneu comentant amb el formador o la formadora que tingueu.

Projecte B

Objectiu

 • Investigar com el vídeo pot ser una eina d'ús i de comunicació amb altres centres.
 • Aplicar els coneixements adquirits en aquest curs, tant pel que fa als aspectes relacionats amb el llenguatge com amb l'edició audiovisual, així com els d'Educació en Comunicació Audiovisual i ús del vídeo a Internet.

Eines a utilitzar

Per a la realització del projecte necessitareu bàsicament de les següents eines:

 • Un equip informàtic minimament potent. Com a mínim pel que fa al processador, memòria RAM i espai lliure suficient en disc dur.
 • La càmera per enregistrar. Podeu recórrer a qualsevol tipus de càmera (càmera digital de vídeo, una càmera digital fotogràfica, un mòbil o una webcam).
 • El programa d'edició. Podeu utilitzar qualsevol, però a ser possible seleccioneu aquell que us permeti aplicar en la vostra producció quants més recursos millor (titulació, transicions, efectes d'imatge i d'àudio, etc.).
 • Un entorn de publicació en web que permeti la publicació de vídeo. Pot ser qualsevol dels que s'han tractat en el curs. Trieu aquell que us sembli de més utilitat.
  • Youtube o Google Vídeo: són els més coneguts. No donen una bona resolució però són més universals. Us permeten fer els vlogs en el propi entorn o incrustar-los en altres blocs com Xtecblocs.
  • Blogger: ideal per fer blocs, us permet combinar textos, imatges, presentacions, etc.
  • Blip.tv: dóna una molt bona qualitat de vídeo, permet incrustar en blocs, es pot incrustar el Vlog sencer en un altre espai com la web del centre.

Consells per a la producció del vídeo

Abans de la producció
 • Tenir molt clar la disponibilitat dels recursos tècnics que haureu de menester: càmera, estat de les bateries, trípode, targeta capturadora, el cablatge que ha de servir de nexe entre la càmera i la targeta capturadora, espai suficient en el disc dur de l'ordinador on editareu el vídeo, etc.
 • Repassar convenientment la proposta de planificació: tema triat, idea que es vol transmetre, els continguts i el fil argumental, la relació que ha d'haver entre el text, les imatges i l'àudio (silencis, veu en on, veu en off, música, efectes sonors), el lloc, el vestuari, etc.
 • Preveure el calendari de treball per fer tot el procés d'enregistrament d'imatges, captura, edició, creació del vídeo i exportació.
 • Preveure com i on anirà distribuït el vídeo. Penseu que algunes de les informacions poden estar fora del propi vídeo. Tingueu també en compte quin tipus de relació pot tenir amb altres vídeos que es veuran en l'entorn de publicació.
Durant la producció
 • Enregistreu amb la càmera subjecta a un trípode, exceptuant aquelles escenes que requereixin un tràvelling (desplaçament de la càmera).
 • Procureu seguir el guió, sense menyspreu de variar-lo si ho considereu oportú perquè us sorgeixen noves idees.
 • No escatimeu en l'enregistrament de cadascuna de les escenes. Cal preveure dos o tres segons a l'inici i al final com a temps mort. Val més que sobrin imatges que no pas que en faltin.
 • Procureu no enregistrar escenes gaire llargues i combineu diferents plans per donar així un major dinamisme al vídeo. En cap cas enregistreu dues escenes seguides des d'un mateix lloc.
 • No enregistreu mai en direcció a la llum, si no és per exigència del guió.
 • Vetlleu pel volum de l'àudio si hi ha veu en on. Si no disposeu de micròfons, és convenient que hi hagi un distància curta entre el personatge que parla i la càmera.
 • Penseu que també podeu fer enregistraments que després no necessitin una edició. Dues bones presses en una càmera o enregistrar un pla seqüència ben fet, poden publicar-se també sense necessitat d'editar-se.
Després de la producció
 • Introduïu les imatges enregistrades dins l'ordinador. Tingueu preparada la carpeta on desar-les.
 • Edició: poseu un títol, talleu les imatges de les escenes que no interessin, valoreu l'opció d'afegir o no alguna transició, un filtre o efecte, veu en off, música, crèdits (nom i cognoms de les persones que surten en el vídeo, el vostre nom i cognom com a autors, agraïments, etc.).
 • Finalitzat el procés d'edició, exporteu el resultat amb les condicions necessàries per tal de poder-lo publicar facilment a la web. Podeu fer dues versions una a molt bona qualitat amb el format pròpi de l'edició: ".avi", ".mov", ".mpeg", així disposareu sempre de l'original. Després, una altra pensada per la web, amb un pes molt més inferior, en format ".rm", ".wmv", ".mpg", etc.
Exportació dels vídeos

Una vegada teniu el projecte exportat, un clip amb la màxima qualitat que permet el programa d'edició que heu fet servir, l'heu de guardar com a original. Aquest original, com ja sabeu, no es pot penjar a Internet per motius de pes. Conseqüentment, cal reduir-lo, canviant els paràmetres de configuració.

 • Ho podeu fer aprofitant el mateix projecte o bé iniciant un de nou, afegint a la línea del temps del programa d'edició el màster o clip original. Per a què pesi menys i el pugueu penjar a Internet sense problemes de pes, ni de temps, és aconsellable que apliqueu els següents paràmetres de configuració:
  • Mida del vídeo: 320 x 240.
  • Fotogrames per segon (fps): 25 fps.
  • Per a públic amb (en funció del programa que tingueu el més segur és que ho digui amb altres paraules): 256/ADSL.
  • Qualitat de vídeo (en funció del programa que tingueu el més segur és que ho digui amb altres paraules): vídeo de pel.lícula normal.
  • Qualitat d’àudio: la més alta.

Acabat el procés d'exportació, aneu a la carpeta del disc dur del vostre ordinador, on heu desat l'arxiu del clip i comproveu que s'obre sense problemes, es visiona i se sent bé.

 • Si el doneu per bo, pengeu el clip en el vostre publicador.

Consells per a la publicació del projecte

Escolliu un publicador adequat al projecte

Segons el tipus de publicació que vulgueu fer us anirà millor un publicador que altres:

 • Youtube o Google Vídeo: són els més coneguts. No donen una bona resolució però són més universals. Us permeten fer els vlogs en el propi entorn o incrustar-los en altres blocs com Xtecblocs.
 • Blogger: ideal per fer blocs combinats, ja que ell mateix us permet publicar el vídeo. A més, podreu fàcilment combinar amb textos, imatges, presentacions, etc.
 • Blip.tv: dóna una molt bona qualitat de vídeo, permet incrustar en blocs, es pot incrustar tot el vídeoblocs amb els diferents episodis, un darrera de l'altre.
 • Combinació de diferents publicadors: podeu fer servir el propi entorn de Blocs de la Xtec i incrustar els vídeos en ell. També ho podeu fer directament sobre la pàgina web. La incrustació pot ser de vídeos independents de YouTube o de de tota una sèrie de vlogs com Blip.tv.
Donar-se d'alta del publicador
 • En donar-se d'alta cal tenir molt clar quines seran les característiques del vostre publicador.
Entorn de l'espai
 • En aquesta opció, el més important és la proposta de treball, més que no pas el propi vídeo. Tot i que és recomanable que aquest espai es plantegi com una sèrie de vídeos, no és obligatori posar més d'un vídeo. Aquest servirà com a referència del que podreu anar publicant amb posterioritat al curs, si voleu.
 • És important tenir també un tema de referència de l'espai, si bé aquest pot ser generalista del centre, també pot ser una proposta temàtica d'àrea o projecte. Per exemple:
  • Les pràctiques de laboratori.
  • Les notícies del centre.
  • Com resolem problemes matemàtics.
  • Com fem música.
  • Els esports de l'escola.
  • Etc.

Condicions de lliurament.

 • Escriviu un missatge al vostre formador o formadora adjuntant l'adreça on es troba la vostra producció.
  • Si no teniu cap problema en què la resta de participants del curs el puguin també veure i comentar, escriviu un missatge en el fòrum de l'aula anotant l'adreça on es troba el vostre treball.
 • És important que respecteu el calendari de lliuraments que marca el curs. Si sorgís algun problema, poseu-vos en contacte amb el vostre formador o formadora.

Criteris d'avaluació

Els criteris d'avaluació que es tindran en compte són els següents:

 • ASPECTES FORMALS: adequació a l'encàrrec i respecte dels seus paràmetres i característiques de lliurament.
 • ESTRUCTURA I COMUNICACIÓ: la coherència del contingut i estructura de l'espai de publicació i la seva adequació respecte al projecte educatiu que es vol transmetre.
 • RECURSOS D'INTERNET: l'aprofitament i bon ús de les possibilitats comunicatives que ofereix Internet.
 • GLOBAL: el grau de creativitat i innovació en la comunicació del projecte educatiu.

Feedback

Davant qualsevol imprevist, dubte, problema, etc., que pugui anar sorgint durant el procés de treball, és molt aconsellable que ho aneu comentant amb el formador o la formadora que tingueu.