El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic

Mòdul 5: El llenguatge audiovisual II

Presentació

Aquest mòdul és la continuació de l'anterior. Conseqüentment se segueixen exposant elements bàsics del llenguatge audiovisual, amb la finalitat de què disposeu d’un mínim de recursos expressius que permetin iniciar-vos en el món de la comunicació videogràfica. Cal que tingueu en compte que per raons metodològiques, els continguts es presenten per separat, però que en el moment de la seva aplicació s’han de tractar des d’una perspectiva global, ja que els uns depenen dels altres i viceversa, la seva interacció és total.

Les pràctiques es continuen plantejant analíticament. Es pretén que arribeu a assolir els coneixements a través de l’anàlisi de les imatges que es mostren com a exemples, tenint molt en compte que els haureu d’aplicar sempre d’acord amb allò que es vol expressar en cadascuna de les escenes i en el conjunt de la producció d'una pel.lícula.

Dins de cada pràctica es proposa la realització d'una petita producció relacionada amb els seus continguts. És una proposta de treball que té caràcter voluntari, però que, a l'igual que en l'anterior mòdul, aniria bé que anéssiu fent per anar experimentant i en la mesura que us sigui possible juntament amb el vostre alumnat.

Objectius

 • Descobrir els elements del llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva.
 • Conèixer les relacions que es poden establir entre les imatges, el text escrit i els sons.
 • Saber utilitzar les imatges i els sons com a font de comunicació.
 • Descobrir que els missatges audiovisuals no són mai la realitat, sinó una representació subjectiva d’aquesta.
 • Aprendre a seleccionar la informació necessària per a representar-la amb mitjans audiovisuals.
 • Tenir coneixement i domini d’ús de qualsevol tipus de càmera que permeti l'enregistrament d'imatges.
 • Realitzar produccions audiovisuals utilitzant una càmera.
 • Aprendre a utilitzar recursos d’Internet relacionats amb els mitjans audiovisuals.
 • Incorporar les tecnologies audiovisuals en les activitats curriculars.

Continguts

 • La finalitat expressiva d'una producció audiovisual.
 • La planificació.
 • La composició d'un pla.
 • Els punts de vista.
 • La mobilitat d'una càmera.
 • La il.luminació i el color.
 • Els textos i els gràfics.
 • L'àudio.
 • La continuïtat entre plans.
 • El ritme d'una producció audiovisual.
 • Els signes de puntuació.