Presentació

Una producció audiovisual és com qualsevol altre projecte que es desenvolupa en grup. Cal primer una definició concreta del que és vol fer: una definició i concreció del projecte. Posteriorment necesitem un guió, no cal fer un guió, complert però si tenir clar quina és la estructura de la història que volem comunicar. Així mateix cal una metodologia de treball i uns terminis pel seu desenvolupament, en el nostre cas serà el pla de producció.

En la preparació d’una filmació, el pla de producció és vital per preveure i dissenyar totes les fases i actuacions que tindran lloc al llarg de l’enregistrament. Però aquest pla contempla variacions que estan en funció del format: reportatge, ficció, documental, publicitat… La ficció, per exemple, exigeix més esforços de planificació i desenvolupament que no el reportatge testimonial.

La producció videogràfica als centres educatius suposa l’aplicació de tots els coneixements adquirits respecte al món audiovisual. Els procés de producció d’un audiovisual és un treball en equip, on hi ha diferents rols a complir. Aquest caràcter de la producció ens pot ajudar a treballar l’organització i el treball en grup amb l’alumnat. Així, alumnes que no tenen una bona capacitat de treball intel.lectual, poden desenvolupar tasques de tipus comunicatiu. Moltes vegades aquests rols diferenciats poden ajudar a millorar l’autoestima i el treball en equip. Les produccions audiovisuals són un bon exemple de projecte de treball en grup que afavoreix l’autoestima personal i la motivació pel treball ben fet, ja que el resultat final no serà valorat per un professors si no que tindrà una funcionalitat comunicativa per a la comunitat educativa que el valorarà en el seu conjunt.

Objectius

  • Saber quins són els rols més importants dins d’un equip d’enregistrament i quines funciones hi desenvolupen.
  • Saber què és un pla de producció, de quines parts consta i com s’elabora.
  • Saber realitzar una producció relacionada amb l’entorn educatiu.
  • Aprendre a seleccionar la informació necessària per a representar-la amb mitjans audiovisuals.
  • Tenir coneixement i domini de com es constitueix un equip de persones per a realitzar qualsevol producció audiovisual.
  • Incorporar les tecnologies audiovisuals en les activitats curriculars.

Continguts

  • El projecte audiovisual: de la idea al guió.
  • La producció audiovisual: els elements d’una producció, el pla de producció.