Projecte

Feu una anàlisi de les activitats d'un dels mòduls del curs en el qual esteu assumint el rol de persona tutora. Aquesta anàlisi s'ha de basar en les dades següents:

  • Tipus d'activitat (síntesi d'informació, debat, aplicació…)
  • Tipus d'eina tecnològica triada (tasca, qüestionari, fòrum…)
  • Dinàmica (individual, petit grup, gran grup)
  • Temps de dedicació prevista
  • Avaluació (criteris a seguir, escala de valoració)
  • Intervenció de la persona formadora: moments i tipus d'intervenció (presentació de l'activitat, orientacions, dinamització, resolució de dubtes, valoració…)

Inclogueu també una valoració personal de l'equilibri de les activitats proposades pel que fa tipologies, eines tecnològiques i dinàmiques diverses i, finalment, feu propostes de millora sobre els punts febles que hi trobeu.

L'extensió màxima del vostre treball és d'una pàgina i mitja (aproximadament 600 paraules si el feu en Arial 12).