La coordinació de l'equip de formació

En la formació telemàtica del Departament d'Educació, els cursos de més d'un grup es coordinen de la següent manera:

 • Cursos d'un a quatre grups:

Totes les persones tutores són editores i no hi ha assignada una persona coordinadora. Aquesta tasca es gestiona entre tutors i es porta a terme en el fòrum de coordinació de l'aula del curs. Sovint, per qüestions d'efectivitat, és millor distribuir-se la feina i repartir-se les tasques a fer per mòduls, tot compartint les decisions. També s'ha de decidir qui assumeix el rol d'editor/a del wiki dels materials del curs, en cas que s'hagi d'editar.

 • Cursos de cinc o més grups:

S'assigna una persona coordinadora que és l'única que té drets d'edició a l'aula del curs. Tot l'equip de persones tutores participa al fòrum de coordinació de l'aula, aportant idees de millora, detectant errors als materials, compartint idees o dubtes del seu grup, suggerint actualitzacions de cara a properes edicions etc.

 • Cursos de més d'una aula:

Quan hi ha formacions molt nombroses, es reparteixen els cursos per aules. Es pot donar el cas d'una formació de 25 cursos per aula, amb 2 o 3 aules, per exemple. En aquest cas, hi haurà un espai per a les persones coordinadores de cada aula, de manera que els acords presos es portin a terme amb rapidesa i efectivitat a totes les aules amb els seus grups corresponents.

Tasques de coordinació

A més de les tasques pròpies que ha d'assumir com a tutora del seu grup, la persona que fa la coordinació d'una aula de formació té com a missió addicional dinamitzar el fòrum de coordinació de l'equip de persones formadores de l'aula. En el cas dels cursos de menys de quatre grups les responsabilitats de coordinació són compartides; si es tracta de cursos de més d'una aula, a l'espai extern de coordinació es consensuen les propostes que elabora l'equip de formació de cada aula de manera que els missatges que finalment arriben als taulers de notícies corresponents donin, essencialment, la mateixa informació.

Un del objectius més importants de les tasques de coordinació és garantir que l'atenció que reben les persones que participen al curs sigui el més homogènia possible, independentment de la persona que tutoritza el grup.

El següent llistat recull algunes de les funcions que té aquest el fòrum de coordinació de l'equip de persones formadores d'una aula:

 1. Consensuar els missatges clau del curs: presentació del curs, presentació dels mòduls i tancament del curs. És important no enviar el missatge al tauler del propi grup abans d'haver-lo consensuat per evitar que la informació arribi incompleta o sigui diferent entre els grups. També és important respectar les dates d'inici i final de mòdul i no presentar-los abans de les dates fixades. En qualsevol cas, si es vol fer alguna modificació de terminis s'ha de consensuar prèviament a través del fòrum de coordinació.
 2. Consensuar altres missatges que es considerin d'interès general.
 3. Revisar l'adequació de les activitats de cada mòdul abans del seu inici. Fer-ho de forma conjunta, amb comentaris i aportacions a consensuar.
 4. Compartir i ajudar en la resolució de problemes que puguin sorgir en la dinàmica dels diferents grups.
 5. Plantejar i col·laborar en la resolució de dubtes sobre els materials, les activitats, el funcionament de l'aula…
 6. Compartir novetats que puguin ser d'interès general per al curs (exemples…)
 7. Destacar els projectes que tenen una especial qualitat. La funció principal en aquest cas seria vehicular a través de la persona coordinadora, que farà arribar la informació a la SGFiDPD.
 8. Detectar errades als materials del curs per tal d'esmenar-les directament al wiki dels materials.
 9. Elaborar un informe conjunt de valoració de l'edició del curs, amb propostes de millora si s'escau, per fer-lo arribar a la SGFiDPD a través de la persona coordinadora.

El fet que la persona coordinadora hagi de dinamitzar el fòrum de coordinació no implica que hagi d'assumir totes les tasques anteriors, que són responsabilitat de tot l'equip de persones formadores de l'aula.