L'avaluació

Els calendaris i criteris generals de superació d'un curs es troben a la seva guia didàctica. En canvi, a la guia no hi ha detallats els criteris d'avaluació de cada activitat. Aquesta feina caldrà consensuar-la amb la resta de l'equip de formació del curs.

És aconsellable dissenyar rúbriques d'avaluació per a facilitar una avaluació similar per part de tots les persones tutores. Rubistar ajuda a crear rúbriques de manera senzilla.

El primer criteri d'acreditació d'un curs telemàtic és haver fet el 100% les tasques de tots els mòduls i lliurar un projecte que rebi una valoració positiva.

El qualificador

Si teniu permisos d'edició al vostre curs haureu d'estructurar el qualificador tot generant categories per agrupar les activitats de cada mòdul. També haureu de decidir quines escales de valoració s'utilitzaran a les activitats de valoració manual. Si no teniu permisos d'edició, aquestes tasques ja les haurà realitzat la persona que coordina l'aula, però tot i així podeu contribuir amb propostes de millora o d'adequació a les característiques del grup.

Com valorem una activitat?

Si es tracta d'activitats autocorrectives, com els qüestionaris o les tasques, la qualificació queda recollida de manera automàtica a la taula de qualificacions. En canvi, les activitats d'avaluació manual com els fòrums, les tasques, els glossaris i altres, caldrà valorar-les una per una.

És convenient consensuar els criteris de valoració i superació de les activitats, els mínims que s'han d'assolir per superar-les, amb tot l'equip de persones formadores.

L'entorn Moodle facilita la qualificació per escales, com Fet/No Fet, però això NO és suficient. Cal fer una retroacció personalitzada, indicant possibles aspectes a millorar tant tècnics com metodològics, així com felicitar per una tasca ben feta, o bé un mòdul superat, destacant els aspectes positius. L'entorn telemàtic és fred i és en aquest moment quan els participants agraeixen més l'acompanyament de la persona tutora, valorant el temps i l'esforç que han dedicat a fer la tasca.

En aquest exemple de retroacció, fixeu-vos que cal seleccionar "Envia notificacions per correu", a fi i efecte que la persona participant rebi un missatge amb la valoració del mòdul.

Exemple de retroacció de les tasques de final de mòdul

El vídeo següent il·lustra el procediment general de valoració de les tasques, que són activitats d'avaluació manual. Fixeu-vos en com es pot consultar l'historial d'activitat de cada persona per poder ver una valoració més acurada del seu treball. A més de l'informe en esquema també podeu consultar l'informe complet, on apareix, per exemple, el text dels missatges que ha escrit a cada fòrum.

L'avaluació del projecte és la que requereix més temps. Convé anar-los revisant a mesura que els van lliurant. Tot i que no es faci la valoració definitiva és important avisar amb temps a les persones que ja els han lliurat, sobretot en el cas que preveieu que haurà de fer modificacions o millores.

Quan fem la valoració d'una activitat?

En general, hi ha dues maneres de fer la valoració de les activitats.

  • D'una banda, es poden anar fent a mesura que els participants les van enviant. Té l'avantatge que la retroacció és més ràpida i si hi ha aspectes a millorar, els participants poden fer-ho dins el termini del mòdul.
  • D'altra banda, es pot esperar a final del mòdul. En aquest cas, cal fer la revisió més intensiva durant els 3 dies posteriors al tancament del mòdul, com a màxim, ja que si els participants han de fer modificacions, no se'ls acumuli la feina amb l'inici del següent mòdul.

Sigui quina sigui la manera de procedir com a persones tutores, caldrà avisar a través del tauler d'anuncis des de principi de curs de com i quan es farà la valoració, i recordar als participants que hauran de revisar la feina i dur a terme les propostes de millora que s'indiquin per a donar el mòdul per superat.

Exploració

Consulteu la vostra taula de qualificacions i la valoració de cada activitat que us ha fet la persona tutora. Us ha estat útil? Quina informació o comentaris heu trobat a faltar? Quines propostes us haurien estat útils?

L'avaluació del curs

Una fase important de cada acció formativa és la valoració que en fan les persones que hi han participat, tant en el rol de formadores com d'estudiants. Aquesta valoració és el punt de partida per incorporar millores a les futures edicions. Hi ha dos models d'enquestes de valoració, un per a persones tutores i model per a estudiant; al llarg del darrer mòdul del curs es facilitarà la manera d'accedir-hi.

Com a persones formadores heu d'omplir l'enquesta que us correspon i també estimular que el grup d'estudiants que heu tutoritzat ho faci.