Eines i estratègies per al seguiment

El seguiment de la participació és essencial per a la valoració dels aprenentatges i també per decidir quina ha de ser la vostra intervenció com a persones formadores. Cada persona té un estil propi i intervindrà de manera diferent, tot i que hi ha alguns punts que s'han de tenir en compte, especialment quan es treballa amb un equip.

Aspectes clau

 • Estimular la interacció entre els participants és essencial per tal d'aprendre conjuntament i enriquir l'experiència de grup. Si veiem que hi ha persones que no participen als espais compartits com fòrums, les intervencions en debat són minses o no fan aportacions en tasques col·laboratives, caldrà animar-les a participar.

És important fer conscient les persones que s'estan formant que conèixer la resta de participants, col·laborar, compartir coneixement, en definitiva, "crear grup" no només farà que l'experiència d'aprendre sigui més engrescadora sinó també que els aprenentatges siguin més amplis i sòlids.

 • Fer una retroacció enriquidora. A l'hora de valorar les activitats no n'hi ha prou de posar la nota o de dir "Molt bé!" Com a persones formadores heu de valorar la feina que hi ha darrere l'activitat lliurada, per exemple tot destacant i fent comentaris sobre els punts més forts que pensem que té i afegint suggeriments i propostes de millora.

Comparació

Compareu les dues imatges següents, que corresponen a la finestra de qualificació de la mateixa tasca del mateix curs però són de dues persones formadores diferents? Què trobeu que fan diferent? Quina de les dues maneres de valorar les tasques us sembla més útil? Com penseu que se senten les persones participants de cada grup en rebre la qualificació de la tasca?

Finestra de valoració de la persona formadora 1:

Finestra de valoració de la persona formadora 2:

 • Incidir en l'entrega de tasques dins de termini, ja que el retard pot ser el precedent a abandonar el curs. Cal esbrinar si és un fet puntual i animar a seguir els terminis del curs.

Tot i que la formació telemàtica permet flexibilitat temporal, cal una certa sincronia, especialment quan es fan tasques en grup.

Fases del seguiment

 • Inici de curs: Donar la benvinguda al curs, resumir breument els objectius, explicar com es farà el seguiment i la valoració del curs. S'ha de detallar la durada de cada mòdul, dates d'entrega i destacar que cal realitzar i superar totes les activitats de tots els mòduls, juntament amb el projecte, per tal d'acreditar el curs.

Els primers dies s'ha de vigilar especialment que totes les persones del grup assignat entren a l'aula i mostren activitat. En cas que no ho facin en 2-3 dies s'ha d'enviar un missatge tot demanant si tenen alguna dificultat tècnica per accedir-hi; si en una setmana no han respost ni han començat a treballar s'ha de comunicar al servei de formació per tal que la seva plaça la pugui ocupar una persona que tot i que s'hagi inscrit al curs, hagi quedat fora en el moment de l'assignació.

Durant la primera setmana de curs convé fer un seguiment acurat de les persones que accedeixen a l'aula i mostren activitat i aquelles que no ho fan per tal d'assignar les places d'aquestes persones a d'altres que puguin estar a la llista d'espera del curs.

 • Inici del mòdul: Descriure el pla de treball i les tasques que s'han de fer per superar el mòdul. Cal indicar les escales de valoracions per a cada tasca i recordar que enviïn la tramesa de final de mòdul per a donar el mòdul com a superat.

Als missatges de presentació de cada mòdul es poden afegir els enllaços a aquells elements rellevants: document que descriu les tasques a fer, material del mòdul i activitats.

Si el mòdul està ocult cal fer-lo visible. També s'ha de marcar com a mòdul actiu tot clicant la icona Icona tema actual per tal que sigui el tema que es visualitzarà per defecte en entrar a l'aula.

 • Meitat de mòdul: Fer un ràpid seguiment de les tasques entregades per veure que s'ajusten als objectius. Si veieu que hi ha algun malentès o errada tècnica (enllaços que no funcionen, etc), caldrà comunicar-ho al tauler d'anuncis per a què els participants tinguin temps de rectificar.
 • Final de mòdul: Valorar les tasques i fer les retroaccions pertinents. Cal fer saber als participants si tenen el mòdul superat o si cal millorar alguna tasca per a superar-lo. Es pot fer un missatge de valoració general de mòdul, tot destacant bones pràctiques o interaccions riques i animar a seguir amb el següent.
 • A meitat de curs: Sobre tot en els cursos de més llarga durada, la meitat del curs pot ser un moment de crisi on alguns participants es desanimin per la quantitat de feina i els terminis, i puguin abandonar. Cal parar atenció a dinàmiques irregulars, estimular la participació i ser flexibles amb els casos que les circumstàncies ho requereixin.
 • Poc abans del final de curs: Especialment en el cas del projecte, cal anar fent un seguiment i no deixar-ho pel final, ja que sovint s'han de fer canvis.
 • Final de curs: Moment de revisar la superació de totes les tasques dels participants, especialment el projecte amb la corresponent retroacció. És convenient fer un petita valoració al taulell d'anuncis de com ha anat el curs, destacant aprenentatges compartits del grup, agraint totes les intervencions, desitjant èxit en l'experimentació a l'aula del projecte i animar a seguir-se formant per a la millora de l'ensenyament-aprenentatge. També cal recordar aspectes més burocràtics: com obtindran la certificació i adreçar-se a telemat@xtec.cat si hi ha problemes referent a aquest tema.

Estratègies d'intervenció

 • Intervencions genèriques: Quan és un tema que afecta a gran part de participants del curs, es pot posar un missatge al taulell d'anuncis. Per exemple, per un problema tècnic, una pregunta que ha generat molt debat en els fòrums, per baixa participació en activitats col·laboratives etc.
 • Intervencions personalitzades: Quan és un tema que afecta a un o pocs participants, és millor posar un missatge intern a les persones afectades. És el cas de temes personals, endarreriments en l'entrega de tasques, si fa temps que no es connecta a l'aula, per cridar l'atenció sobre alguna intervenció fora de to, baixa participació a les activitats col·laboratives etc

Sempre que ho considereu necessari podeu enviar un missatge conjunt tot seleccionant des de "Participants" les persones que han mostrat poca activitat i que van endarrerides, tot suggerint que es posin en contacte amb vosaltres per solucionar qualsevol problema que pugui haver sorgit.

Enviar un missatge intern a diverses persones alhora

Des de "Participants" podeu seleccionar les persones a qui voleu enviar un mateix missatge, per exemple per recordar que no han fet la tramesa de les tasques s'un mòdul.


Eines per al seguiment

L'entorn Moodle facilita la gestió del seguiment dels participants amb diversos mecanismes. Si cliqueu damunt el nom de cada participant del curs, des de la pestanya Informes d'activitat accedireu a diferents informes que us ofereixen informacions diverses (i molt completes) de la seva activitat a l'aula virtual.

Tipus d'informes de seguiment


 • L'informe en esquema: Apareix per defecte al clicar Informes d'activitat i mostra el nombre de vegades que la persona participant ha clicat damunt cada ítem del curs, la darrera vegada que ho va fer i els dies que han transcorregut.
 • L'informe complet: Permet veure tant les visualitzacions com totes les aportacions que ha fet la persona participant als fòrums, les tasques etc. És molt útil a l'hora d'avaluar.
 • Registres d'avui: Mostra les connexions que ha fet el participant a l'entorn, el mateix dia.
 • Tots els registres: Gràfic amb totes les connexions, ordenades per dia, a l'entorn, així com des de l'adreça IP on s'han efectuat. Ens pot ser útil per a detectar participants que s'estan quedant desconnectats del curs. En aquests casos, és aconsellable posar un missatge intern al participant, tot interessant-nos per la seva evolució amb la formació.
 • Estadística: Visualització de totes les connexions a l'entorn efectuades per la persona participant.
 • Qualificació: Mostra totes les qualificacions de les activitats de cada mòdul, juntament amb les retroaccions de la persona tutora.

Exemple d'informe esquema

Exploració

Com a estudiants, a quines dades de seguiment teniu accés? Si teniu accés al curs on tindreu perfil de tutor/a, compareu-les amb les dades que podeu consultar amb aquest perfil.