La importància de la planificació

Com a professionals en el camp de la formació som conscients de la necessitat de planificar qualsevol acció formativa, presencial o no. Aquesta necessitat és encara més gran quan parlem de formació en línia, ja que el marge per a la improvisació és menor que en la formació presencial.

En la formació en línia la planificació ha de respondre a les diferents necessitats tant de la persona formadora com dels i de les estudiants. El fet que els rols que prenen siguin més actius implica que hagin de conèixer millor què, com i quan han de fer: la planificació ha de facilitar que la persona formadora i el grup d'estudiants se situïn en el context de l'acció formativa, assumeixin el seu paper i elaborin una estratègia d'acció.

D'altra banda, en el cas d'accions formatives que es desenvolupen de manera paral·lela en diversos grups, cadascun guiat per una persona formadora, la planificació facilita la coordinació del treball.

Una bona planificació suposa un compromís per part de la persona formadora i facilita que l'estudiant es responsabilitzi i s'impliqui en el procés d'aprenentatge.

Allò que la planificació facilita

L'estudiant, com a centre actiu del procés d'aprenentatge, ha de conèixer quins són els objectius d'aprenentatge i quins els continguts, recursos i activitats que té a l'abast per tal d'assolir-los. D'altra banda, la persona formadora és qui ha d'orientar aquest procés i l'ús que l'estudiant farà de les eines i recursos de què disposa.

Una bona planificació, que especifiqui aquests elements i la seva distribució en el calendari i orienti sobre el temps de dedicació, permetrà a l'estudiant preveure l'esforç que hi ha de dedicar, el tipus de tasques que ha de fer i organitzar-les i distribuir-les en el temps.

Pel que fa a la persona formadora la planificació ha d'actuar com una guia rigorosa al llarg de tot el curs tot evitant que hagi de recórrer a la improvisació. A més, en aquells casos en els quals hi participa més d'una persona formadora, una de les funcions de la planificació és facilitar-los l'acció coordinada.

La planificació ha de ser un referent vàlid al llarg de tota l'acció formativa tant per als estudiants com per a les persones formadores que hi participen.

En essència, la planificació ha de permetre:

 • Comprovar la coherència entre els objectius d'aprenentatge, els recursos proposats i com han estat estructurats.
 • Que estudiants i formador/a comparteixin una visió d'allò que es pretén aconseguir, com i quan.
 • Que l'estudiant es pugui organitzar el temps de dedicació i dissenyi una estratègia d'acció.
 • Que la persona formadora disposi d'una guia per al seguiment del curs que sigui sòlida però alhora prou flexible per tal que, arribat el cas, pugui fer les adequacions que consideri necessàries.
 • La coordinació de les persones formadores dels diversos grups, en el cas que el curs estigui desdoblat.

Elements per a la planificació

Per elaborar la planificació d'una acció formativa cal tenir en compte les característiques de les persones destinatàries, del material i de l'entorn. El format final que tindrà pot ser diferent, però, en essència, ha de recollir:

 • Els objectius a assolir o les competències a desenvolupar
 • Els continguts que es tracten
 • Les activitats d'aprenentatge
 • L'estructuració d'aquests elements i les relacions entre tots els recursos que s'utilitzaran
 • La distribució en el temps
 • Els recursos complementaris
 • Consells i recomanacions per accedir i utilitzar els materials i les eines disponibles
 • Orientacions per a l'avaluació

La planificació ha de ser un referent sòlid però prou flexible com per permetre adaptacions orientades a tractar les situacions que es puguin produir al llarg del curs, com ara l'atenció a la diversitat, la modificació de la previsió de calendari o d'algunes activitats d'aprenentatge si es detecta que és necessari.

En el cas dels cursos telemàtics, cadascun va associat a una Guia didàctica que inclou els elements anteriors en diferents seccions. Les seccions més habituals són:

 1. Presentació. Recull la justificació del curs i l’objectiu final, fa una breu descripció dels continguts i la metodologia, el relaciona amb d'altres cursos que les persones participants hagin pogut fer o amb les competències professionals que s'hi treballaran.
 2. Objectius. Concreten els objectius final del curs, a partir de l'objectiu final explicat a la presentació.
 3. Continguts. Es fixen a partir dels objectius per elaborar cadascun dels mòduls. Estan presentats com a esquema, mapa conceptual o similar per facilitar la seva comprensió.
 4. Coneixements previs. Recull els coneixements inicials necessaris per poder seguir el curs, inclosos els coneixements de caire tecnològic.
 5. Requeriments tècnics. Si s’escau, aquesta secció especifica les necessitats de maquinari i programari.
 6. Fonts documentals. Relació del material utilitzat per tal de desenvolupar els continguts del curs.

Propostes de millora

Reviseu la planificació d'aquest curs que esteu fent. Us ha estat útil? Heu tingut tota la informació que necessitàveu? Heu trobat a faltar algun punt? Les hores planificades corresponen a les que hi heu dedicat? Comenteu al fòrum del mòdul aquells punts que penseu que caldria millorar.