Disseny d'activitats col·laboratives

Els entorns d'aprenentatge en línia com el Moodle faciliten l'aprenentatge col·laboratiu, tan sols observant la interacció entre participants i la persona tutora a l'hora de resoldre dubtes, per exemple. Amb tot, un disseny acurat d'activitats fomenta la col·laboració efectiva entre participants amb un mateix interès.

L'objectiu d'una activitat col·laborativa és que el resultat final vagi més enllà de la suma de les aportacions individuals, creant nou coneixement compartit.

Les activitats grupals a Moodle

L'entorn Moodle ens ofereix diverses activitats específicament dissenyades per a la col·laboració tan en cursos d'un sol grup, com en cursos de més d'un grup.

 • El fòrum de discussió. Espai per a compartir idees, explorar temes i discutir-los i adjuntar documents per a enriquir la discussió.
 • La wiki. Ideal per a compartir idees, explorar temes, discutir-los i escriure conjuntament.
 • La base de dades. Adequat per a compartir informació i/o arxius (de text, de so, imatges, vídeo) de forma estructurada i fàcilment trobables amb cercador. Es poden crear col·leccions conjuntes.
 • El glossari. Eina per a compartir recursos, vocabulari clau d'un tema.

Trobareu més informació sobre aquestes activitats grupals aquí

Cursos d'un sol grup

Si teniu permisos d'edició al vostre curs, la major part d'aquestes activitats tenen diverses opcions de configuració de grup. Per exemple, en el cas dels fòrums, hi ha aquestes opcions:

 1. Sense grups: totes les persones veuen i poden respondre tots els missatges.
 2. Grups visibles: totes les persones poden veure i llegir tots els missatges però només poden respondre els missatges escrits per persones del mateix grup.
 3. Grups separats: les persones només veuen (i poden respondre) els missatges escrits per persones del mateix grup. És una bona opció si es vol oferir a les persones participants al curs un espai de comunicació dins el curs on cada grup pugui coordinar de manera privada una activitat que hagin de realitzar de manera conjunta.

Per tal que les activitats grupals (per exemple un fòrum definit per a "Grups separats") funcionin com a tals és necessari haver creat prèviament els grups i haver assignat les persones que pertanyen a cada grup.

En el cas de les wikis es poden definir diverses modalitats en les quals cada grup disposa d'una wiki independent de la resta de grups. Aquestes wikis poden ser visibles als altres grups o no.

El glossari, en canvi, no permet grups separats i les aportacions dels participants són visibles per a tothom.

Per a més informació sobre agrupaments a l'entorn Moodle, pels que sou editors d'una aula, vegeu aquí

Cursos amb més d'un grup

La majoria de cursos telemàtics del Departament d'Ensenyament tenen més d'un grup de participants, cadascun tutoritzat per una persona formadora. Això té una implicació important: com que no es poden crear "subgrups", dins cada grup no es podran definir activitats per a grups més petits, per exemple de 4-5 persones.

Les activitats grupals funcionen separadament per a cada grup. Per tant, en els fòrums, wikis i bases de dades els participants només veuen les aportacions dels membres del seu grup i de la persona que el tutoritza.

En canvi, el glossari és una activitat comuna a tots els grups d'un curs. Val la pena tenir això en compte, perquè a l'hora d'avaluar les aportacions dels participants, pot requerir cert temps en cursos amb molts grups.

Als cursos de més d'un grup, no es podran definir subgrups de treball amb l'entorn Moodle. En aquest cas, caldrà cercar altres estratègies externes.

Com veurem, les eines 2.0 i les xarxes socials ens oferiran espais externs, però integrables a l'entorn Moodle, per tal de proposar treballs col·laboratius en grups més petits.

La gestió dels grups

Gestionar un grup de treball és complexe i en línia, encara més. Com podem crear grups de treball en Moodle?

Si el curs no té diversos grups de participants, la persona tutora (n'hi haurà només una) pot crear grups de treball a partir de criteris objectius com l'ordre alfabètic de les persones participants, per exemple. També es pot crear una consulta per tal que les persones participants puguin triar el grup de treball al qual es volen incorporar.

La creació de grups per fer activitats en petit grup només la podreu fer a cursos que tinguin un únic grup de participants, és a dir, si sou l'única persona formadora de l'aula.

Moodle també permet fer una distribució aleatòria d'estudiants en un nombre predefinit de grups de treball. Amb tot, és preferible que sigui l'interès per les tasques el criteri principal per a fer grups col·laboratius.

Si el curs té diversos grups de participants, es poden proposar també activitats en grups petits però caldrà cercar estratègies perquè puguin coordinar-se i fer l'activitat.

Exploració

Quines estratègies s'han utilitzat al curs per fer activitats en petits grups?

Una manera senzilla de crear petits grups de treball a partir dels interessos és fer una consulta. Es proposen els temes/tasques/problemes a treballar i els participants trien l'opció que s'ajusti més als seus interessos. Més informació sobre com crear una consulta aquí

Cal explicitar amb detall els següents aspectes per a facilitar el treball en grup:

 • L'ojectiu de la tasca, que ha de ser compartit per a totes les persones participants.
 • Les tasques a dur a terme per a assolir l'objectiu comú. Aquestes tasques poden ser individuals o bé més col·laboratives. A les aportacions de caire més individual hi participen tots els membres per igual, com ara fent una valoració, aportant una opinió, un recurs del tema etc; Pel que fa a les tasques col·laboratives, poden ser de negociació per a arribar a un concens, distribuir-se diversos rols com ara en una webquest etc
 • El termini d'execució: Dates d'entrega per a tots els membres de cada tasca.
 • L'avaluació del procés i/o del producte: Compartir els criteris d'avaluació aporta transparència i ajuda a les persones participants a saber què s'espera que facin, què i com se'ls avaluarà. Les rúbriques són un bon instrument per a compartir l'assoliment d'objectius. També ajuden a bastir l'acció de cada participant dins del grup i a visionar el procés comú per a tot el grup.

Eines col·laboratives 2.0

Per a dissenyar espais de treball per subgrups en un curs de més d'un grup, també podeu utilitzar eines col·laboratives 2.0, com ara elsDocuments Google . GoogleDocs és una ofimàtica en línia i està integradra al vostre correu XTEC. Permet compartir documents de text, fulls de càlculs, formularis, presentacions o dibuixos.

Aquestes eines s'inserten fàcilment dins l'entorn Moodle amb un enllaç extern. Només caldrà crear un document per a cada subgrup de treball i enllaçar-lo en una wiki de l'aula, per exemple.

Un dels grans avantatges d'aquestes eines, és que permeten la col·laboració en temps real de fins a 20 persones. Per tant, són eines molt potents per al treball simultani.

Les xarxes socials i la formació en línia

Com ja hem dit anteriorment, les xarxes socials tenen un gran potencial per a compartir i crear coneixement mitjançant la interacció i la col·laboració. Com les poden integrar de manera efectiva als EVA?

 • Utilitzar els EVA principalment per gestionar continguts, tasques i la seva avaluació. En canvi, potenciar els blocs externs com a portafolis dels participants per interactuar conjuntament fora de l’EVA i les wikis o Voicethread per crear tasques col·laboratives, per exemple.

Accediu a més informació sobre eines de blocs i wikis externes a moodle, integrables simplement mitjançant un enllaç extern.

 • Realitzar seminaris de persones expertes amb videoconferències amb Skype o Dimdim.
 • Utilitzar Twitter com a canal de comunicació i col·laboració, així com d’actualització de coneixements a través d’una xarxa d’experts.
 • Compartir coneixement a la xarxa, publicant els projectes o bones pràctiques de l'acció formativa en diferents formats: vídeo, text, àudio, scorms de moodle… per tal d'afavorir la difusió i interacció entre els mateixos interessats, el professorat de l'aula.

Propostes

Com podríeu integrar dins l'aula virtual un portafolis elaborat amb un bloc o una wiki externa?