Les activitats per a la formació en línia

Una de les fases més importants en el disseny del material didàctic per a la formació en línia és la selecció del tipus d'activitat d'aprenentatge i el seu plantejament a l'estudiant. En aquesta fase es parteix de diverses consideracions:

 • Els objectius d'aprenentatge.
 • Els continguts.
 • Les estratègies i estils d'aprenentatge que potencien i afavoreixen els diferents tipus d'activitats.
 • Els models d'aprenentatge i la metodologia triada.
 • L'entorn en el qual resulten aplicables i els recursos amb els quals són compatibles.

En el cas dels materials telemàtics les activitats es proposen directament a l'aula virtual.

Als cursos telemàtics cal proposar tasques i activitats que fomentin l'aprenentatge col·laboratiu, que puguin teixir xarxa, enfortir lligams i que els aprenentatges puguin ser portats directament a les aules.

Selecció d'activitats

Els materials didàctics del curs poden proposar activitats molt diverses per tal que els estudiants assoleixin els objectius d'aprenentatge: qüestionaris, elaboració de resums, lectures, debats virtuals, simulacions, estudis de cas, etc. Quan l' estudiant les elabora posa en marxa una sèrie de processos que permeten fer una primera agrupació per tipologies segons quin sigui el procés principal que fa l'estudiant:

 • Activitats de presentació de la informació. Són aquelles que presenten a l'estudiant una informació que no coneixia. Amb elles es pretén, bàsicament, una comprensió i retenció d'idees noves. Serien activitats de presentació la lectura d'un article, assistència a una videoconferència,…
 • Activitats d'anàlisi i de síntesi. Són activitats adreçades a organitzar els nous coneixements i a posar-los en relació amb els coneixements previs. Serien activitats d'aquests tipus els esquemes, resums, mapes conceptuals, comparació d'escenaris, classificacions, redacció d'informes,…
 • Activitats d'aplicació. Són aquelles que obliguen l'estudiant a contextualitzar els coneixements adquirits a una situació concreta (sigui real, sigui simulada). És important que aquestes activitats afavoreixin la significativitat, presentant situacions el més versemblants possibles a la realitat i el més properes possibles al context de l'estudiant. Tindríem com a exemples, els estudis de casos, simulacions, resolució de problemes, joc de rol,…
 • Activitats de discussió. Són aquelles en què l'estudiant posa els seus coneixements en relació als coneixements del grup d'iguals. Entre elles, podríem citar les discussions dirigides, els debats, els petits grups,…

Si el punt de partida en l'elaboració d'un material didàctic per a la formació en línia són els objectius d'aprenentatge que l'estudiant ha d'assolir i les activitats són allò que facilita l'assoliment dels objectius, la selecció de les activitats d'un material didàctic té una especial rellevància.

No totes les activitats resulten adequades per als diferents objectius proposats. Per exemple, per al següent objectiu d'aprenentatge: "Construcció compartida de coneixement" seria més adient seleccionar activitats col·laboratives o bé compartir tasques a través del fòrum per exemple, en lloc d'una tasca de fitxer adjunt, ja que en aquesta darrera només hi té accés la persona formadora.

El fet que es puguin associar els objectius d'aprenentatge amb tipus d'activitats que afavoreixin el seu assoliment no implica que per al mateix tipus d'objectiu s'hagin de triar sempre els mateixos tipus d'activitats ja que hi ha altres factors a tenir en compte. Un mateix tipus d'activitat pot respondre a diferents objectius segons com estigui plantejada i segons la dinàmica de treball, com queda il·lustrat al següent exemple:

Les activitats i els objectius d'aprenentatge

Consolidació

És important distingir el tipus d'activitat que voleu proposar (fer un resum, completar un text, associar elements, fer una redacció, un treball d'anàlisi, debatre un tema,…) de l'eina tecnològica que us permetrà presentar-la i fer-ne el seguiment (fòrum, tasca, qüestionari, JClic, glossari,…). Consulteu la breu descripció de les eines tecnològiques disponibles a Odissea al document "Les activitats en Moodle" del curs D004-Iniciació a Moodle.

El campus de formació Odissea està construït amb Moodle. El document "Guia d’eines de Moodle" facilita la selecció del tipus d'activitat que es pot plantejar utilitzant les eines de l'aula virtual, a partir de dos tipus de consideracions:

 1. Pedagògiques: què es vol aconseguir? Transferència d’informació, avaluació de l’aprenentatge, comunicació, creació col·laborativa de continguts, quines habilitats cognitives cal utilitzar, etc.
 2. Tecnològiques: com es pot fer? tasca de penjar un fitxer, afegir un enllaç, crear un fòrum per a notícies o debats, un wiki, etc.

La "Guia d’eines de Moodle" està disponible a Internet a http://blocdedret.ub.edu/2010/07/07/guia-moodle-per-al-professorat/

Les activitats i els estils d'aprenentatge

Les activitats d'aprenentatge permeten connectar els objectius d'aprenentatge i els continguts corresponents amb l'estudiant. Aquesta connexió es farà través de les estratègies d'aprenentatge que l'estudiant posi en marxa, estratègies que podríem definir com el conjunt de procediments que un estudiant tria per tal de facilitar l'adquisició, l'emmagatzemament i la recuperació d'informació i coneixements. Les estratègies d'aprenentatge poden ser molt variades, i el fet que tots tendim a utilitzar unes més que unes altres ha permès realitzar una classificació dels estils d'aprenentatge dels estudiants.

Quines estratègies utilitzarà un estudiant? Depèn de molts factors: característiques personals, experiència prèvia, tipus de continguts, recursos disponibles,… No podem oblidar, però, un factor decisiu: el tipus d'activitat que li proposem i el nivell de processament de la informació que requereixi.

Un curs ha de proposar activitats d'aprenentatge variades tenint en compte que els estudiants tenen diferents estils d'aprenentatge i, per tant, tendiran a utilitzar diferents estratègies per a aprendre.

Les activitats i la metodologia

Tant la selecció com el plantejament de les activitats han de ser coherents amb la metodologia i el model d'aprenentatge que s'hagi definit per al material i l'acció formativa.

En un material en el qual es parteix d'un punt de vista constructivista de l'aprenentatge hi ha d'haver activitats que posin en conflicte l'estudiant amb allò que ja sap. Això no depèn exclusivament del tipus d'activitat que s'hagi triat, sinó que hi ha un altre factor decisiu: l'acció docent. Per exemple, un debat pot tenir com a objectiu principal detectar els coneixements previs dels estudiants; la persona formadora pot, alhora, proposar preguntes en aquest debat de tal manera que provoqui en els i les estudiants aquest conflicte i desperti en ells la necessitat de revisar allò que ja saben.