Els elements de l'aula

L'entorn de formació Odissea està construït amb Moodle i per tant els cursos (aules virtuals) tenen els elements que aquesta plataforma educativa facilita.

Estructura dels cursos

Moodle s'organitza per cursos; cada curs conté una sèrie d'informacions i funcionalitats que, per ordenar-les i facilitar-ne la navegació, estan agrupades en blocs. Als cursos telemàtics hi ha tres columnes de blocs: dues de laterals i una de central, tal i com mostra la imatge següent.

Els blocs centrals i laterals d'un curs

Estructura d'un curs

Cada bloc lateral té una funcionalitat específica.

Els blocs centrals són la part principal del curs i en diferenciem dos tipus:

  • El bloc comú, on hi ha el "Tauler de notícies", l'accés als materials i altres recursos generals del curs. Si hi ha diverses persones formadores hi haurà també un fòrum de coordinació, que no és visible per a l'estudiant.
  • Els blocs de temes, cadascun amb els recursos i les activitats d'un dels mòduls del curs.

Cada bloc lateral té una funció específica, tal i com s'explica a l'apartat següent.

Els blocs laterals

En muntar un curs cal tenir clares quines són les funcions que voleu oferir. Partiu del principi de màxima simplicitat, especialment quan us adreceu a persones que no estan familiaritzades amb els entorns virtuals. En general és una bona idea començar amb el menor nombre de blocs laterals possible i, si cal, anar-los activant a mesura que els estudiants coneguin més l'entorn i s'hi moguin amb més comoditat.

El nombre i tipus de blocs laterals pot variar entre diferents llocs Moodle, ja que es poden activar o desactivar des de l'administració general del lloc.

Les aules virtuals d'Odissea tenen uns blocs laterals que vénen activats per defecte a la plantilla del curs. A partir d'aquesta distribució inicial, el professorat amb permisos d'edició pot afegir o treure blocs laterals o canviar-los d'ubicació. En qualsevol cas, la decisió ha de respondre a necessitats del curs i ha d'haver estat discutida i consensuada a través de l'espai de coordinació de l'equip de persones formadores del curs.

Els blocs més utilitzats estan recollits a la taula següent:

Bloc Funció
Missatges Per accedir a la funcionalitat de missatges interns. Mostra també els missatges no llegits.
Persones L'opció "Participants" mostra un llistat de les persones que formen part del curs, professorat i estudiants, amb algunes informacions, per exemple la darrera vegada que es van connectar.
Usuaris en línia Aquí podeu veure les persones que són dins l'aula en un moment donat. Si voleu, podeu enviar-les un missatge intern.
Administració L'estudiant accedeix des d'aquí a la seva taula de qualificacions. El professorat pot tenir altres opcions, segons els permisos de què disposi: canviar els paràmetres del curs, importar elements d'altres cursos, fer còpies de seguretat i restaurar-les, gestionar les inscripcions i els rols, gestionar els grups,etc.
Últimes notícies Mostra a l'estudiant els darrers missatges del Tauler d'anuncis, on la persona formadora va oferint informació per al seguiment del curs.
HTML Permet escriure contingut, com ara text amb enllaços a pàgines externes de referència, i personalitzar el títol.

Altres blocs laterals que podeu trobar a l'aula són:

Bloc Funció
Calendari El calendari no només recorda les dates clau dins la planificació del curs, per exemple els terminis per entregar.
Activitats Podeu accedir als recursos i activitats des de cada un dels temes, però també a través d'aquest bloc, en el qual apareixen classificats per tipus.
RSS Per oferir novetats a partir de la sindicació de notícies d'altres llocs.

Presa de decisions

Quins blocs laterals penseu que són més importants i per què? Els podríeu agrupar segons la funcionalitat a què responen?