Moodle com a entorn virtual d'aprenentatge

El campus de formació Odissea està creat a partir de la plataforma educativa Moodle.

Moodle és un programa que té com a objectiu crear entorns virtuals d'ensenyament i aprenentge, és a dir, parcel·les d'Internet configurades específicament per a la formació. Els programes d'aquest tipus també reben el nom de Plataformes educatives, Sistemes de Gestió de l'Aprenentatge (Learning Management Systems, LMS).

A un EVA els membres d'una comunitat educativa interaccionen amb la finalitat que es produeixin uns determinats aprenentatges. Generalment els EVA s'estructuren en aules virtuals: seguint la metàfora d'un centre educatiu, una aula virtual seria l'equivalent a una aula física. En el cas de Moodle, una aula virtual s'anomena "curs".

El portal d'Odissea és l'entrada a les aules virtuals

Cada "curs" d'un lloc Moodle és una aula virtual, un espai configurat de manera específica per a la formació.

Moodle és una plataforma educativa que permet crear un EVA estructurat en aules virtuals.

Funcionalitats de l'EVA de formació

Moodle ofereix un conjunt de funcionalitats que tenen com a finalitat afavorir que es produeixin els aprenentatges per als quals ha estat dissenyada. Aquestes funcionalitats es poden agrupar en diverses categories:

  • Funcionalitats de comunicació: Permeten que les persones que participen a una acció formativa es relacionin entre sí. La comunicació pot ser síncrona o asíncrona, unidireccional o multidireccional. Les més generalitzades són fòrums, xat, correu electrònic i tauler d'anuncis o de novetats.
  • Funcionalitats per facilitar l'aprenentatge: En aquest grup estan les funcionalitats directament relacionades amb la consecució dels objectius d'aprenentatge. En aquest sentit, les eines de comunicació abans esmentades podrien estar considerades també dins aquest grup. S'hi inclouen les eines que possibiliten l'accés a materials (els recursos) i activitats, les eines per al seguiment i l'avaluació dels estudiants, els espais per als treballs en grup i altres eines complementàries.
  • Funcionalitats d'organització i gestió: Faciliten tasques de gestió, com ara el Fòrum de coordinació de l'equip de persones formadores, el qualificador o el calendari.

Les funcionalitats que s'incloguin a l'aula virtual han d'ajustar-se al tipus de formació que volem promoure: si pensem en un autoaprenentatge, no caldran funcionalitats de comunicació amb les persones formadores, però si pensem en un aprenentatge col·laboratiu seran imprescindibles eines per al treball en grup.

Presa de decisions

En el cas dels cursos telemàtics, quines funcionalitats penseu que són necessàries? Quines eines hauria de tenir l'aula?

És important incloure tan sols les funcionalitats que siguin necessàries per a l'aprenentatge per tal d'evitar la dispersió o la sensació de desorientació, especialment quan treballem amb participants que tenen poca experiència en la formació en línia. L'entorn, juntament amb l'ús que en fem de les funcionalitats que ens ofereix, són aspectes clau que determinen la qualitat del procés d'aprenentatge.

Els perfils d'accés

Les persones que accedeixen a Odissea, és a dir, les persones que s'han identificat amb un nom d'usuari/ària i una contrasenya, poden tenir diferents perfils o rols, cosa que a la pràctica es tradueix en el fet de tenir permisos, o no, per fer accions diverses.

Els rols principals que hi ha són:

  • Administració: té accés a la gestió de tot el lloc. Les persones que tenen aquest rol són a la Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent.
  • Tutor/a editor: pot editar els cursos ja creats, inscriure persones amb rols menors (estudiants i professorat no editor) i gestionar el curs. Tenen aquest rol les persones que coordinen les aules que tenen cinc grups o més i tot el professorat si hi ha quatre grups o menys dins la mateixa aula.
  • Tutor/a: pot gestionar el curs, és a dir, participar als fòrums i valorar activitats, però no pot editar el curs afegint o eliminant recursos i activitats. Té aquest rol el professorat de les aules que tenen cinc grups o més (llevat de la persona que coordina l'aula).
  • Participant: pot consultar els recursos i participar en les activitats dels cursos als quals estigui inscrit.

A més d'aquests perfils hi ha també el de visitant, que pot veure el portal del lloc i accedir als cursos que permeten l'accés de visitants. Dins els cursos pot consultar els recursos i algunes activitats, però no queda registre de les accions que fa ni obté qualificacions ni retroaccions per part del professorat.

Editar un curs vol dir personalitzar els blocs que es faran visibles als estudiants i crear activitats i recursos per posar-los a l'abast dels estudiants.

Depenent de les vostres funcions dins un curs tindreu permisos de tutor-editor o no editor. Generalment només tindreu permisos d'edició si sou les persones coordinadores d'un equip de formació o si esteu construint el curs, és a dir, elaborant els recursos i les activitats que conté. Les persones que tenen perfil de tutor-editor disposen d'un menú d'administració amb més opcions:

Menú de professorat no editor

Menú d'administració del professorat no editor.


Menú de professorat editor

Menú d'administració del professorat amb permisos d'edició.

Exploració

Podeu canviar el vostre rol per un d'inferior a la jerarquia des de l'aula virtual, a través del llistat que hi ha a la part superior dreta:

Si sou tutors/es,

Desplegable per canviar de rol

això us permet, per exemple, veure el curs tal i com el veurien les persones participants.

I si sou tutors/es-editors,

Desplegable per canviar de rol

això us permet, per exemple, veure tots els cursos i tots els participants, veure només el vostre curs com a tutor, o bé, veure el curs com a participant.

Recordeu retornar al vostre rol normal.

És molt aconsellable que si teniu permisos d'edició, abans de fer cap intervenció per escrit, canvieu el rol a tutor/a, perquè sinó, el que escriviu ho veuran tots els participants de tots els grups, provocant confusió entre les persones participants sobre qui és el seu tutor/a.