Elements del procés formatiu i interrelacions

Un procés formatiu resulta de la interacció de diferents elements, d'entre els quals cal destacar-ne quatre: la persona formadora, les persones que es formen, l'entorn i els recursos.

Elements d'un procés formatiu

Aquests elements són presents en tot procés formatiu: la formació, sigui presencial o no, té com a resultat l'assoliment d'uns coneixements, habilitats i actituds mitjançant un procés d'aprenentatge. La diferència entre una formació presencial i una de no presencial no és el resultat sinó el procés d'aprendre, la manera de desenvolupar l'acció formativa.

Si entenem l'aprenentatge com a construcció de nou coneixement a partir d'interaccions i recursos diversificats, haurem de considerar un qualificatiu transversal a tots aquest elements de la formació: són actius.

Un curs telemàtic es desenvolupa en un entorn definit a través de les noves tecnologies, i la implicació d'un fet que pot semblar tant senzill en citar-lo, es fa sentir profundament en la redefinició de rols que adopten els diferents elements de la formació.

La persona formadora

La persona formadora, consultora o també professor/a, és qui promou l'aprenentatge. Lluny de ser qui transmet el coneixement, s'ha de situar com a persona que facilita els aprenentatges, que fa un acompanyament expert que orienta l'estudiant en el seu procés de construcció de coneixement. El coneixement ja no rau exclusivament en la persona formadora, sinó que cal promoure la seva construcció a les persones que aprenen i per això caldrà posar al seu abast tant els recursos com les experiències d'aprenentatge oportunes.

Reflexió…

Com a persones formadores, de quines maneres podeu fer aquest acompanyament expert de les persones que aprenen?

Estudiant o participant?

Les persones que participen a un curs les anomenem genèricament "estudiants". Són les persones que es formen, les quals, en un procés actiu, realitzen les accions necessàries per a construir-se el nou coneixement. Aquest procés de construcció personal demana que se situïn en el centre de l'acció formativa, en l'objectiu per al qual treballen la resta d'elements implicats en la formació.

Lectura

És molt important que com a estudiants d'un curs telemàtic adopteu una posició activa, planifiqueu les tasques a fer i dediqueu el temps que requereixen. Des del vostre paper d'estudiants llegiu el següent document i decidiu: Ets una persona candidata per a l'aprenentatge telemàtic?

El paper actiu que han de prendre les persones que aprenen en un entorn no presencial implica també que interaccionin amb la resta d'estudiants del grup tot compartint allò que ja saben, els seus dubtes i reflexions que són, alhora, oportunitats per aprendre. Les persones que participen a un curs no aprenen en soledat, ho fan en contacte constant amb el grup d'iguals, la resta d'estudiants que comparteixen espai i aprenentatge. És per això que es considera que l'aprenentatge es construeix en intercanvi, en un procés socialment interactiu.

Si l'aprenentatge es fa en un procés interactiu caldrà estimular la interacció entre les persones que participen al curs.

Els recursos

Entenem per recursos tots aquells elements de la formació que contribueixen a facilitar el procés d'aprenentatge, sigui proporcionant informació, sigui promovent la comunicació, sigui obligant l'estudiant a implicar-se i contextualitzar en activitats constructives. De tots el recursos reben especial atenció els materials didàctics i les activitats d'aprenentatge.

  • Els materials vehiculen els continguts del curs, aquells que són necessaris per a assolir els objectius d'aprenentatge que s'hi proposen. Han estat elaborats abans d'iniciar el procés de formació i possibiliten la presentació d'informació amb diferents recursos multimèdia (àudio, vídeo, imatge, text, hipervincles,…) i interactius. En el cas dels cursos telemàtics de la XTEC els materials són públicament accessibles des de la pàgina de Formació permanent.
  • Les activitats del curs ajuden a treballar els continguts i ancorar els aprenentatges i la seva tipologia ha de respondre a l'objectiu específic que s'hi pretengui. Les activitats es proposen a través de l'entorn de treball Odissea, tot i que els materials fan també, a través de les pràctiques, propostes de treball que després faciliten la realització de les activitats a l'aula virtual.

Teniu més informació sobre els recursos i les activitats al mòdul 3

L'entorn de treball

Els cursos telemàtics es desenvolupen en un EVA (entorn virtual d'aprenentatge) que influeix poderosament en el paper que juga cada un dels elements implicats en la formació.

Reflexió…

Com és aquest entorn no presencial? Quins coneixes, com te l'imagines? Quines característiques té i com condicionen les relacions entre la resta d'elements del procés formatiu?