Guia

Presentació

La formació en línia basada en entorns virtuals s’ha convertit els darrers anys en una opció generalitzada en diferents àmbits educatius, tant acadèmics com empresarials. En especial, està transformant el sistema formatiu en aquells casos en els quals és necessari flexibilitzar els programes, reduir costos en infraestructures o ampliar l’oferta a persones que, per limitacions de temps o d’espai, no poden assistir a classes presencials. En el cas de la formació del professorat, la formació en línia complementa les accions formatives presencials que tenen lloc arreu del territori.

Per oferir formació en línia cal, en primer lloc, una plataforma tecnològica a partir de la qual construir un campus virtual. A més de la plataforma tecnològica és necessari disposar d’uns materials concebuts especialment per a aquesta modalitat de formació i també de persones formadores que coneguin les seves particularitats i sàpiguen guiar accions formatives en línia.

Hi ha diverses plataformes tecnològiques disponibles en el mercat. El campus telemàtic de formació Odissea està construït amb la plataforma de programari lliure Moodle. En aquest curs coneixerem les possibilitats que ofereix i aprendrem a utilitzar-les.

Odissea, com tots els entorns virtuals basats en Internet, és un lloc de trobada sense horaris entre professorat i estudiants en el qual la comunicació, síncrona o asíncrona, pren una importància cabdal i on els estudiants poden trobar recursos i propostes per a aprendre. Per tal d'utilitzar de manera efectiva tots els recursos de l'aula virtual i gestionar les interaccions que hi tenen lloc amb la finalitat de facilitar els aprenentatges, ens trobem davant el repte de trobar un nou model pedagògic que doni forma a aquests canvis i ofereixi pautes i respostes per aprendre a situar-nos i utilitzar amb profit totes les eines que tenim al nostre abast. Els models presencials que posem en pràctica, en la major part dels casos apresos de manera vivencial i a partir de l'experiència, no resulten els més eficaços per treballar en línia.

Pel que fa a la metodologia hem de tenir molt present que el paper tant d'estudiants com de professorat es modifica als entorns telemàtics i les relacions que s'hi estableixen canvien. D’entre els canvis que es produeixen, podríem destacar-ne un: l’estudiant se situa en el centre del procés com un protagonista actiu que controla, planifica i es fa responsable del seu aprenentatge. Paral·lelament, la persona formadora passa a tenir com a principal objectiu no ja la transmissió de coneixements, sinó facilitar a l’estudiant el seu procés d’aprenentatge. Això ho ha de fer atenent les característiques individuals dels estudiants, però també les del grup, i traient profit de les possibilitats que el grup ofereix, especialment en un entorn, l’entorn virtual, que possibilita i afavoreix la col·laboració i el treball cooperatiu.

Després d’aquesta breu introducció potser haurem arribat a la idea que la comunicació entre les persones és la clau. Creiem que aquesta idea s’acosta prou a la realitat i és per això que aquest curs incideix en dos aspectes relacionats: l’ús de les eines de comunicació i la pràctica d’habilitats comunicatives necessàries per aprofitar al màxim aquestes eines. Tot això sense oblidar-nos, és clar, de les característiques que han de tenir uns bons materials didàctics, de com planificar la formació o de com avaluar els aprenentatges.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Identificar i utilitzar les funcionalitats bàsiques de l’entorn Moodle: els blocs principals, els recursos i les activitats
 • Interactuar amb la persona formadora i amb la resta de participants del curs
 • Argumentar sobre les característiques pròpies de la formació en línia i les seves potencialitats
 • Relacionar les implicacions que les característiques de la formació en línia té amb els rols dels elements implicats i la metodologia de treball
 • Valorar la importància dels processos comunicatius en un EVA en relació amb l’aprenentatge
 • Diferenciar per les seves característiques i potencialitats els espais per a la comunicació síncrona i asíncrona
 • Desenvolupar estratègies de moderació en xats, fòrums i debats no presencials
 • Fomentar estratègies per a la participació
 • Promoure la construcció col·lectiva de coneixement
 • Conèixer les característiques i les funcions dels recursos didàctics
 • Decidir les activitats més adequades tenint en compte objectius/competències i no l'eina tecnològica
 • Participar en activitats col·laboratives i valorar els aprenentatges realitzats
 • Dissenyar activitats amb dinàmiques diverses de participació
 • Planificar una acció formativa
 • Desenvolupar estratègies de seguiment de la participació a un entorn Moodle
 • Dissenyar estratègies d'avaluació
 • Valorar la importància de la coordinació dels equips de formació

Continguts

Els continguts es presenten en quatre mòduls:

 1. Mòdul 1. Entorns per a l'aprenentatge en línea
  • La formació presencial i la formació no presencial
  • Elements del procés formatiu i interrelacions
  • Moodle com a entorn virtual d'aprenentatge
  • Els elements de l'aula
 2. Mòdul 2. La comunicació i funció de la tutorització
  • Seguiment, tutorització i acció docent
  • La comunicació en un entorn virtual d'aprenentatge
  • Eines per a la comunicació
  • Dinamització dels espais de comunicació
 3. Mòdul 3. Recursos i activitats
  • Recursos per a l'aprenentatge
  • Les activitats per a la formació en línia
  • Disseny d'activitats col·laboratives
 4. Mòdul 4. Planificació, seguiment i avaluació
  • La importància de la planificació
  • Eines i estratègies per al seguiment
  • L'avaluació
  • La coordinació de l'equip de formació

Activitats

A les pràctiques trobareu propostes de treball destacades en forma de caixes, com ara aquesta:

Lectura

Llegiu l'article El papel del tutor en el aprendizaje virtual i responeu la pregunta: Per què és important gestionar relacions entre persones?

Aquestes propostes de treball no s'han de lliurar però us seran molt útils a l'hora de fer les activitats que acompanyen cada mòdul i que s'enuncien, es realitzen i es lliuren a través de l'aula virtual del curs. Són activitats que propicien l'anàlisi i la reflexió del que us podeu trobar quan sigueu persones formadores de cursos en línia.

Les activitats de cada mòdul es presenten directament a l'aula virtual a un document anomenat "Encàrrec de feina del mòdul xx". Una vegada lliurades la persona formadora les revisa i envia la valoració a través d'una tasca anomenada "Mòdul xx - Tasques que s'han superat". Per superar el curs cal haver lliurat i superat totes les activitats proposades a l'aula virtual, inclòs el projecte, que ha de rebre una valoració positiva.

Rebreu informacions addicionals i orientacions sobre les activitats i la seva valoració directament de la persona formadora a través del Tauler d'anuncis del curs.

Els temps de dedicació previstos inicialment per a les activitats del curs estan recollits a la taula següent. Són dades orientatives, segons els aprenentatges paral·lels que us calguin per fer-les i el grau d'aprofundiment amb què vulgueu treballar-les la dedicació final pot ser superior.

Mòdul Activitat Temps previst (h)
M1 Lectura dels materials 2
Explorar l'entorn 1
Recursos i activitats 0,8
Estàs preparat/da per a la formació en línia? 0,5
Avantatges i limitacions de la formació en línia 2
Grups de treball 0,2
M2 Lectura dels materials 2
Les utilitats didàctiques del xat 1
Elaboració de missatges 2
Moderar un debat 2
Nous rols? 2
M3 Lectura dels materials 1,5
Valoració de missatges 3
Disseny d'una activitat col·laborativa 2
M4 Lectura dels materials 2
On, què i per a què? 2
Sobre la coordinació… 1
Projecte Elaboració del projecte 3

Recomanacions

Es tracta d'un curs en el qual l'aprenentatge vivencial a partir de l'acció docent de la persona formadora és una part important ja que en finalitzar el curs haureu d'assumir aquest rol als cursos telemàtics que conduïu.

El curs es desenvolupa completament en línia i no hi ha sessions de treball a hores fixes. Això requereix una bona planificació del temps per part vostra. Intenteu treballar de manera regular i contínua, si pot ser cada dia: és millor treballar cada dia una hora que no pas set hores el cap de setmana. Penseu que si se us acumula la feina no podreu gaudir de l’experiència, i aquest és un factor imprescindible per aprofitar-la al màxim.

Moltes de les activitats es fan en grup i, si no hi sou, l’equip no està complet. Consulteu els espais de comunicació i tingueu en compte que sovint aquells missatges que esperen la nostra resposta massa temps acaben desdibuixant-se i perdent el seu sentit. Si bé un dels avantatges de la formació en línia és la flexibilitat temporal, per poder treballar de manera cooperativa cal un mínim de sincronia. En definitiva, la millor manera d’aprendre sobre formació en línia és practicar-la i viure-la.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.

Fonts documentals